Alert button
Picture for Xuefeng Xiao

Xuefeng Xiao

Alert button

DiffusionGPT: LLM-Driven Text-to-Image Generation System

Jan 18, 2024
Jie Qin, Jie Wu, Weifeng Chen, Yuxi Ren, Huixia Li, Hefeng Wu, Xuefeng Xiao, Rui Wang, Shilei Wen

Viaarxiv icon

AutoDiffusion: Training-Free Optimization of Time Steps and Architectures for Automated Diffusion Model Acceleration

Sep 23, 2023
Lijiang Li, Huixia Li, Xiawu Zheng, Jie Wu, Xuefeng Xiao, Rui Wang, Min Zheng, Xin Pan, Fei Chao, Rongrong Ji

Figure 1 for AutoDiffusion: Training-Free Optimization of Time Steps and Architectures for Automated Diffusion Model Acceleration
Figure 2 for AutoDiffusion: Training-Free Optimization of Time Steps and Architectures for Automated Diffusion Model Acceleration
Figure 3 for AutoDiffusion: Training-Free Optimization of Time Steps and Architectures for Automated Diffusion Model Acceleration
Figure 4 for AutoDiffusion: Training-Free Optimization of Time Steps and Architectures for Automated Diffusion Model Acceleration
Viaarxiv icon

UGC: Unified GAN Compression for Efficient Image-to-Image Translation

Sep 17, 2023
Yuxi Ren, Jie Wu, Peng Zhang, Manlin Zhang, Xuefeng Xiao, Qian He, Rui Wang, Min Zheng, Xin Pan

Figure 1 for UGC: Unified GAN Compression for Efficient Image-to-Image Translation
Figure 2 for UGC: Unified GAN Compression for Efficient Image-to-Image Translation
Figure 3 for UGC: Unified GAN Compression for Efficient Image-to-Image Translation
Figure 4 for UGC: Unified GAN Compression for Efficient Image-to-Image Translation
Viaarxiv icon

DiffusionEngine: Diffusion Model is Scalable Data Engine for Object Detection

Sep 07, 2023
Manlin Zhang, Jie Wu, Yuxi Ren, Ming Li, Jie Qin, Xuefeng Xiao, Wei Liu, Rui Wang, Min Zheng, Andy J. Ma

Figure 1 for DiffusionEngine: Diffusion Model is Scalable Data Engine for Object Detection
Figure 2 for DiffusionEngine: Diffusion Model is Scalable Data Engine for Object Detection
Figure 3 for DiffusionEngine: Diffusion Model is Scalable Data Engine for Object Detection
Figure 4 for DiffusionEngine: Diffusion Model is Scalable Data Engine for Object Detection
Viaarxiv icon

DLIP: Distilling Language-Image Pre-training

Aug 24, 2023
Huafeng Kuang, Jie Wu, Xiawu Zheng, Ming Li, Xuefeng Xiao, Rui Wang, Min Zheng, Rongrong Ji

Figure 1 for DLIP: Distilling Language-Image Pre-training
Figure 2 for DLIP: Distilling Language-Image Pre-training
Figure 3 for DLIP: Distilling Language-Image Pre-training
Figure 4 for DLIP: Distilling Language-Image Pre-training
Viaarxiv icon

AlignDet: Aligning Pre-training and Fine-tuning in Object Detection

Jul 20, 2023
Ming Li, Jie Wu, Xionghui Wang, Chen Chen, Jie Qin, Xuefeng Xiao, Rui Wang, Min Zheng, Xin Pan

Figure 1 for AlignDet: Aligning Pre-training and Fine-tuning in Object Detection
Figure 2 for AlignDet: Aligning Pre-training and Fine-tuning in Object Detection
Figure 3 for AlignDet: Aligning Pre-training and Fine-tuning in Object Detection
Figure 4 for AlignDet: Aligning Pre-training and Fine-tuning in Object Detection
Viaarxiv icon

Control-A-Video: Controllable Text-to-Video Generation with Diffusion Models

May 23, 2023
Weifeng Chen, Jie Wu, Pan Xie, Hefeng Wu, Jiashi Li, Xin Xia, Xuefeng Xiao, Liang Lin

Figure 1 for Control-A-Video: Controllable Text-to-Video Generation with Diffusion Models
Figure 2 for Control-A-Video: Controllable Text-to-Video Generation with Diffusion Models
Figure 3 for Control-A-Video: Controllable Text-to-Video Generation with Diffusion Models
Figure 4 for Control-A-Video: Controllable Text-to-Video Generation with Diffusion Models
Viaarxiv icon

Solving Oscillation Problem in Post-Training Quantization Through a Theoretical Perspective

Apr 04, 2023
Yuexiao Ma, Huixia Li, Xiawu Zheng, Xuefeng Xiao, Rui Wang, Shilei Wen, Xin Pan, Fei Chao, Rongrong Ji

Figure 1 for Solving Oscillation Problem in Post-Training Quantization Through a Theoretical Perspective
Figure 2 for Solving Oscillation Problem in Post-Training Quantization Through a Theoretical Perspective
Figure 3 for Solving Oscillation Problem in Post-Training Quantization Through a Theoretical Perspective
Figure 4 for Solving Oscillation Problem in Post-Training Quantization Through a Theoretical Perspective
Viaarxiv icon

FreeSeg: Unified, Universal and Open-Vocabulary Image Segmentation

Mar 30, 2023
Jie Qin, Jie Wu, Pengxiang Yan, Ming Li, Ren Yuxi, Xuefeng Xiao, Yitong Wang, Rui Wang, Shilei Wen, Xin Pan, Xingang Wang

Figure 1 for FreeSeg: Unified, Universal and Open-Vocabulary Image Segmentation
Figure 2 for FreeSeg: Unified, Universal and Open-Vocabulary Image Segmentation
Figure 3 for FreeSeg: Unified, Universal and Open-Vocabulary Image Segmentation
Figure 4 for FreeSeg: Unified, Universal and Open-Vocabulary Image Segmentation
Viaarxiv icon