Alert button
Picture for Yichun Shi

Yichun Shi

Alert button

Magic-Boost: Boost 3D Generation with Mutli-View Conditioned Diffusion

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 09, 2024
Fan Yang, Jianfeng Zhang, Yichun Shi, Bowen Chen, Chenxu Zhang, Huichao Zhang, Xiaofeng Yang, Jiashi Feng, Guosheng Lin

Viaarxiv icon

X-Portrait: Expressive Portrait Animation with Hierarchical Motion Attention

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
You Xie, Hongyi Xu, Guoxian Song, Chao Wang, Yichun Shi, Linjie Luo

Viaarxiv icon

DiffPortrait3D: Controllable Diffusion for Zero-Shot Portrait View Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 22, 2023
Yuming Gu, You Xie, Hongyi Xu, Guoxian Song, Yichun Shi, Di Chang, Jing Yang, Linjie Luo

Viaarxiv icon

ImageDream: Image-Prompt Multi-view Diffusion for 3D Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 02, 2023
Peng Wang, Yichun Shi

Viaarxiv icon

MagicDance: Realistic Human Dance Video Generation with Motions & Facial Expressions Transfer

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 18, 2023
Di Chang, Yichun Shi, Quankai Gao, Jessica Fu, Hongyi Xu, Guoxian Song, Qing Yan, Xiao Yang, Mohammad Soleymani

Viaarxiv icon

Consistent-1-to-3: Consistent Image to 3D View Synthesis via Geometry-aware Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 04, 2023
Jianglong Ye, Peng Wang, Kejie Li, Yichun Shi, Heng Wang

Viaarxiv icon

MVDream: Multi-view Diffusion for 3D Generation

Add code
Bookmark button
Alert button
Aug 31, 2023
Yichun Shi, Peng Wang, Jianglong Ye, Mai Long, Kejie Li, Xiao Yang

Viaarxiv icon

OmniAvatar: Geometry-Guided Controllable 3D Head Synthesis

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2023
Hongyi Xu, Guoxian Song, Zihang Jiang, Jianfeng Zhang, Yichun Shi, Jing Liu, Wanchun Ma, Jiashi Feng, Linjie Luo

Figure 1 for OmniAvatar: Geometry-Guided Controllable 3D Head Synthesis
Figure 2 for OmniAvatar: Geometry-Guided Controllable 3D Head Synthesis
Figure 3 for OmniAvatar: Geometry-Guided Controllable 3D Head Synthesis
Figure 4 for OmniAvatar: Geometry-Guided Controllable 3D Head Synthesis
Viaarxiv icon

PAniC-3D: Stylized Single-view 3D Reconstruction from Portraits of Anime Characters

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2023
Shuhong Chen, Kevin Zhang, Yichun Shi, Heng Wang, Yiheng Zhu, Guoxian Song, Sizhe An, Janus Kristjansson, Xiao Yang, Matthias Zwicker

Figure 1 for PAniC-3D: Stylized Single-view 3D Reconstruction from Portraits of Anime Characters
Figure 2 for PAniC-3D: Stylized Single-view 3D Reconstruction from Portraits of Anime Characters
Figure 3 for PAniC-3D: Stylized Single-view 3D Reconstruction from Portraits of Anime Characters
Figure 4 for PAniC-3D: Stylized Single-view 3D Reconstruction from Portraits of Anime Characters
Viaarxiv icon

AgileGAN3D: Few-Shot 3D Portrait Stylization by Augmented Transfer Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 24, 2023
Guoxian Song, Hongyi Xu, Jing Liu, Tiancheng Zhi, Yichun Shi, Jianfeng Zhang, Zihang Jiang, Jiashi Feng, Shen Sang, Linjie Luo

Figure 1 for AgileGAN3D: Few-Shot 3D Portrait Stylization by Augmented Transfer Learning
Figure 2 for AgileGAN3D: Few-Shot 3D Portrait Stylization by Augmented Transfer Learning
Figure 3 for AgileGAN3D: Few-Shot 3D Portrait Stylization by Augmented Transfer Learning
Figure 4 for AgileGAN3D: Few-Shot 3D Portrait Stylization by Augmented Transfer Learning
Viaarxiv icon