Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xing Wang

Xing Wang

China Mobile Research Institute, Beijing, China

Adaptive Multi-receptive Field Spatial-Temporal Graph Convolutional Network for Traffic Forecasting


Nov 01, 2021
Xing Wang, Juan Zhao, Lin Zhu, Xu Zhou, Zhao Li, Junlan Feng, Chao Deng, Yong Zhang

* To be published in IEEE GLOBECOM 

  Access Paper or Ask Questions

Failure-averse Active Learning for Physics-constrained Systems


Oct 27, 2021
Cheolhei Lee, Xing Wang, Jianguo Wu, Xiaowei Yue

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

A Tactile-enabled Grasping Method for Robotic Fruit Harvesting


Oct 18, 2021
Hongyu Zhou, Xing Wang, Hanwen Kang, Chao Chen

* submit to conference 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Training Sampling with Monolingual Data Uncertainty for Neural Machine Translation


Jun 02, 2021
Wenxiang Jiao, Xing Wang, Zhaopeng Tu, Shuming Shi, Michael R. Lyu, Irwin King

* ACL 2021 main conference, long paper, 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

TranSmart: A Practical Interactive Machine Translation System


May 27, 2021
Guoping Huang, Lemao Liu, Xing Wang, Longyue Wang, Huayang Li, Zhaopeng Tu, Chengyan Huang, Shuming Shi


  Access Paper or Ask Questions

Benchmarking Graph Neural Networks on Link Prediction


Feb 24, 2021
Xing Wang, Alexander Vinel


  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Representation via Message Propagation for Robust Model Fitting


Dec 29, 2020
Shuyuan Lin, Xing Wang, Guobao Xiao, Yan Yan, Hanzi Wang


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Task Learning with Shared Encoder for Non-Autoregressive Machine Translation


Oct 24, 2020
Yongchang Hao, Shilin He, Wenxiang Jiao, Zhaopeng Tu, Michael Lyu, Xing Wang


  Access Paper or Ask Questions

Fast Distributed Training of Deep Neural Networks: Dynamic Communication Thresholding for Model and Data Parallelism


Oct 18, 2020
Vipul Gupta, Dhruv Choudhary, Ping Tak Peter Tang, Xiaohan Wei, Xing Wang, Yuzhen Huang, Arun Kejariwal, Kannan Ramchandran, Michael W. Mahoney

* 17 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Data Rejuvenation: Exploiting Inactive Training Examples for Neural Machine Translation


Oct 06, 2020
Wenxiang Jiao, Xing Wang, Shilin He, Irwin King, Michael R. Lyu, Zhaopeng Tu

* Accepted to EMNLP 2020 main conference, 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Stock2Vec: A Hybrid Deep Learning Framework for Stock Market Prediction with Representation Learning and Temporal Convolutional Network


Sep 29, 2020
Xing Wang, Yijun Wang, Bin Weng, Aleksandr Vinel


  Access Paper or Ask Questions

Reannealing of Decaying Exploration Based On Heuristic Measure in Deep Q-Network


Sep 29, 2020
Xing Wang, Alexander Vinel


  Access Paper or Ask Questions

Cross Learning in Deep Q-Networks


Sep 29, 2020
Xing Wang, Alexander Vinel


  Access Paper or Ask Questions

How Does Selective Mechanism Improve Self-Attention Networks?


May 03, 2020
Xinwei Geng, Longyue Wang, Xing Wang, Bing Qin, Ting Liu, Zhaopeng Tu

* ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Assessing the Bilingual Knowledge Learned by Neural Machine Translation Models


Apr 28, 2020
Shilin He, Xing Wang, Shuming Shi, Michael R. Lyu, Zhaopeng Tu

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Neuron Interaction Based Representation Composition for Neural Machine Translation


Nov 22, 2019
Jian Li, Xing Wang, Baosong Yang, Shuming Shi, Michael R. Lyu, Zhaopeng Tu

* AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Understanding Neural Machine Translation with Word Importance


Sep 17, 2019
Shilin He, Zhaopeng Tu, Xing Wang, Longyue Wang, Michael R. Lyu, Shuming Shi

* EMNLP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Granularity Self-Attention for Neural Machine Translation


Sep 05, 2019
Jie Hao, Xing Wang, Shuming Shi, Jinfeng Zhang, Zhaopeng Tu

* EMNLP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Better Modeling Hierarchical Structure for Self-Attention with Ordered Neurons


Sep 04, 2019
Jie Hao, Xing Wang, Shuming Shi, Jinfeng Zhang, Zhaopeng Tu

* EMNLP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Attention with Structural Position Representations


Sep 01, 2019
Xing Wang, Zhaopeng Tu, Longyue Wang, Shuming Shi

* Accepted by EMNLP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

One Model to Learn Both: Zero Pronoun Prediction and Translation


Sep 01, 2019
Longyue Wang, Zhaopeng Tu, Xing Wang, Shuming Shi

* EMNLP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Sentential Context for Neural Machine Translation


Jun 04, 2019
Xing Wang, Zhaopeng Tu, Longyue Wang, Shuming Shi

* Accepted by ACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Multiple Independent Subspace Clusterings


May 10, 2019
Xing Wang, Jun Wang, Carlotta Domeniconi, Guoxian Yu, Guoqiang Xiao, Maozu Guo

* AAAI2019 

  Access Paper or Ask Questions

Information Aggregation for Multi-Head Attention with Routing-by-Agreement


Apr 05, 2019
Jian Li, Baosong Yang, Zi-Yi Dou, Xing Wang, Michael R. Lyu, Zhaopeng Tu

* NAACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Modeling Recurrence for Transformer


Apr 05, 2019
Jie Hao, Xing Wang, Baosong Yang, Longyue Wang, Jinfeng Zhang, Zhaopeng Tu

* NAACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Layer Aggregation for Neural Machine Translation with Routing-by-Agreement


Feb 15, 2019
Zi-Yi Dou, Zhaopeng Tu, Xing Wang, Longyue Wang, Shuming Shi, Tong Zhang

* AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Context-Aware Self-Attention Networks


Feb 15, 2019
Baosong Yang, Jian Li, Derek Wong, Lidia S. Chao, Xing Wang, Zhaopeng Tu

* AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Refine Source Representations for Neural Machine Translation


Dec 26, 2018
Xinwei Geng, Longyue Wang, Xing Wang, Bing Qin, Ting Liu, Zhaopeng Tu


  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Deep Representations for Neural Machine Translation


Oct 24, 2018
Zi-Yi Dou, Zhaopeng Tu, Xing Wang, Shuming Shi, Tong Zhang

* EMNLP 2018 

  Access Paper or Ask Questions