Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xin Xia

OpenCDA:An Open Cooperative Driving Automation Framework Integrated with Co-Simulation


Jul 14, 2021
Runsheng Xu, Yi Guo, Xu Han, Xin Xia, Hao Xiang, Jiaqi Ma

* 2021 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC) 
* Accepted by ITSC2021 

  Access Paper or Ask Questions

OpenCDA:An Open Cooperative Driving Automation FrameworkIntegrated with Co-Simulation


Jul 13, 2021
Runsheng Xu, Yi Guo, Xu Han, Xin Xia, Hao Xiang, Jiaqi Ma

* 2021 IEEE Intelligent Transportation Systems Conference (ITSC) 
* Accepted by ITSC2021 

  Access Paper or Ask Questions

GGT: Graph-Guided Testing for Adversarial Sample Detection of Deep Neural Network


Jul 09, 2021
Zuohui Chen, Renxuan Wang, Jingyang Xiang, Yue Yu, Xin Xia, Shouling Ji, Qi Xuan, Xiaoniu Yang


  Access Paper or Ask Questions

Socially-Aware Self-Supervised Tri-Training for Recommendation


Jun 15, 2021
Junliang Yu, Hongzhi Yin, Min Gao, Xin Xia, Xiangliang Zhang, Nguyen Quoc Viet Hung

* 9 pages, accepted by KDD'21 

  Access Paper or Ask Questions

Fast and Accurate Quantized Camera Scene Detection on Smartphones, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Grigory Malivenko, Radu Timofte, Sheng Chen, Xin Xia, Zhaoyan Liu, Yuwei Zhang, Feng Zhu, Jiashi Li, Xuefeng Xiao, Yuan Tian, Xinglong Wu, Christos Kyrkou, Yixin Chen, Zexin Zhang, Yunbo Peng, Yue Lin, Saikat Dutta, Sourya Dipta Das, Nisarg A. Shah, Himanshu Kumar, Chao Ge, Pei-Lin Wu, Jin-Hua Du, Andrew Batutin, Juan Pablo Federico, Konrad Lyda, Levon Khojoyan, Abhishek Thanki, Sayak Paul, Shahid Siddiqui

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2105.08630; text overlap with arXiv:2105.07825, arXiv:2105.07809, arXiv:2105.08629 

  Access Paper or Ask Questions

Code Structure Guided Transformer for Source Code Summarization


Apr 19, 2021
Shuzheng Gao, Cuiyun Gao, Yulan He, Jichuan Zeng, Lun Yiu Nie, Xin Xia


  Access Paper or Ask Questions

Plot2API: Recommending Graphic API from Plot via Semantic Parsing Guided Neural Network


Apr 02, 2021
Zeyu Wang, Sheng Huang, Zhongxin Liu, Meng Yan, Xin Xia, Bei Wang, Dan Yang

* Accepted by SANER2021 

  Access Paper or Ask Questions

deGraphCS: Embedding Variable-based Flow Graph for Neural Code Search


Mar 24, 2021
Chen Zeng, Yue Yu, Shanshan Li, Xin Xia, Zhiming Wang, Mingyang Geng, Bailin Xiao, Wei Dong, Xiangke Liao

* 32 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Deformable Gabor Feature Networks for Biomedical Image Classification


Dec 07, 2020
Xuan Gong, Xin Xia, Wentao Zhu, Baochang Zhang, David Doermann, Lian Zhuo

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Retrieve and Refine: Exemplar-based Neural Comment Generation


Oct 09, 2020
Bolin Wei, Yongmin Li, Ge Li, Xin Xia, Zhi Jin

* to be published in the 35th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE 2020) (ASE'20) 

  Access Paper or Ask Questions

Emerging App Issue Identification via Online Joint Sentiment-Topic Tracing


Aug 23, 2020
Cuiyun Gao, Jichuan Zeng, Zhiyuan Wen, David Lo, Xin Xia, Irwin King, Michael R. Lyu


  Access Paper or Ask Questions

On the Replicability and Reproducibility of Deep Learning in Software Engineering


Jun 25, 2020
Chao Liu, Cuiyun Gao, Xin Xia, David Lo, John Grundy, Xiaohu Yang


  Access Paper or Ask Questions

HNAS: Hierarchical Neural Architecture Search on Mobile Devices


May 15, 2020
Xin Xia, Wenrui Ding

* 16 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Detecting Code Clones with Graph Neural Networkand Flow-Augmented Abstract Syntax Tree


Feb 20, 2020
Wenhan Wang, Ge Li, Bo Ma, Xin Xia, Zhi Jin

* Accepted by SANER 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Automating App Review Response Generation


Feb 10, 2020
Cuiyun Gao, Jichuan Zeng, Xin Xia, David Lo, Michael R. Lyu, Irwin King

* 12 pages, accepted by ASE'19 

  Access Paper or Ask Questions

Circulant Binary Convolutional Networks: Enhancing the Performance of 1-bit DCNNs with Circulant Back Propagation


Oct 24, 2019
Chunlei Liu, Wenrui Ding, Xin Xia, Baochang Zhang, Jiaxin Gu, Jianzhuang Liu, Rongrong Ji, David Doermann

* ]Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. 2019: 2691-2699 
* Published in CVPR2019 

  Access Paper or Ask Questions

Code Generation as a Dual Task of Code Summarization


Oct 14, 2019
Bolin Wei, Ge Li, Xin Xia, Zhiyi Fu, Zhi Jin

* To appear at the 33rd Conference on Neural Information Processing Systems (NeurIPS) 2019 

  Access Paper or Ask Questions

A Self-Attentional Neural Architecture for Code Completion with Multi-Task Learning


Oct 12, 2019
Fang Liu, Ge Li, Bolin Wei, Xin Xia, Ming Li, Zhiyi Fu, Zhi Jin

* There are some errors on Table 3, we need some time to get the correct values 

  Access Paper or Ask Questions

RBCN: Rectified Binary Convolutional Networks for Enhancing the Performance of 1-bit DCNNs


Sep 06, 2019
Chunlei Liu, Wenrui Ding, Xin Xia, Yuan Hu, Baochang Zhang, Jianzhuang Liu, Bohan Zhuang, Guodong Guo

* Published in IJCAI2019 

  Access Paper or Ask Questions