Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiaohong Liu

Video Frame Interpolation Transformer


Nov 27, 2021
Zhihao Shi, Xiangyu Xu, Xiaohong Liu, Jun Chen, Ming-Hsuan Yang


  Access Paper or Ask Questions

Towards a Unified Approach to Single Image Deraining and Dehazing


Mar 26, 2021
Xiaohong Liu, Yongrui Ma, Zhihao Shi, Linhui Dai, Jun Chen

* 10 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

GridDehazeNet+: An Enhanced Multi-Scale Network with Intra-Task Knowledge Transfer for Single Image Dehazing


Mar 25, 2021
Xiaohong Liu, Zhihao Shi, Zijun Wu, Jun Chen

* 13 pages, 12 figures, submitted to IEEE Transactions on Image Processing. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1908.03245 

  Access Paper or Ask Questions

PSCC-Net: Progressive Spatio-Channel Correlation Network for Image Manipulation Detection and Localization


Mar 19, 2021
Xiaohong Liu, Yaojie Liu, Jun Chen, Xiaoming Liu

* 11 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning for Unconstrained Space-Time Video Super-Resolution


Feb 25, 2021
Zhihao Shi, Chengqi Li, Linhui Dai, Xiaohong Liu, Jun Chen, Timothy N. Davidson


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Learned Image Signal Processing Pipeline


Nov 10, 2020
Andrey Ignatov, Radu Timofte, Zhilu Zhang, Ming Liu, Haolin Wang, Wangmeng Zuo, Jiawei Zhang, Ruimao Zhang, Zhanglin Peng, Sijie Ren, Linhui Dai, Xiaohong Liu, Chengqi Li, Jun Chen, Yuichi Ito, Bhavya Vasudeva, Puneesh Deora, Umapada Pal, Zhenyu Guo, Yu Zhu, Tian Liang, Chenghua Li, Cong Leng, Zhihong Pan, Baopu Li, Byung-Hoon Kim, Joonyoung Song, Jong Chul Ye, JaeHyun Baek, Magauiya Zhussip, Yeskendir Koishekenov, Hwechul Cho Ye, Xin Liu, Xueying Hu, Jun Jiang, Jinwei Gu, Kai Li, Pengliang Tan, Bingxin Hou

* Published in ECCV 2020 Workshops (Advances in Image Manipulation), https://data.vision.ee.ethz.ch/cvl/aim20/ 

  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Efficient Super-Resolution: Methods and Results


Sep 15, 2020
Kai Zhang, Martin Danelljan, Yawei Li, Radu Timofte, Jie Liu, Jie Tang, Gangshan Wu, Yu Zhu, Xiangyu He, Wenjie Xu, Chenghua Li, Cong Leng, Jian Cheng, Guangyang Wu, Wenyi Wang, Xiaohong Liu, Hengyuan Zhao, Xiangtao Kong, Jingwen He, Yu Qiao, Chao Dong, Xiaotong Luo, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Maitreya Suin, Kuldeep Purohit, A. N. Rajagopalan, Xiaochuan Li, Zhiqiang Lang, Jiangtao Nie, Wei Wei, Lei Zhang, Abdul Muqeet, Jiwon Hwang, Subin Yang, JungHeum Kang, Sung-Ho Bae, Yongwoo Kim, Liang Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Yanyun Qu, Geun-Woo Jeon, Jun-Ho Choi, Jun-Hyuk Kim, Jong-Seok Lee, Steven Marty, Eric Marty, Dongliang Xiong, Siang Chen, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Haicheng Wang, Vineeth Bhaskara, Alex Levinshtein, Stavros Tsogkas, Allan Jepson, Xiangzhen Kong, Tongtong Zhao, Shanshan Zhao, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V, Nan Nan, Shuai Liu, Jie Cai, Zibo Meng, Jiaming Ding, Chiu Man Ho, Xuehui Wang, Qiong Yan, Yuzhi Zhao, Long Chen, Jiangtao Zhang, Xiaotong Luo, Liang Chen, Yanyun Qu, Long Sun, Wenhao Wang, Zhenbing Liu, Rushi Lan, Rao Muhammad Umer, Christian Micheloni


  Access Paper or Ask Questions

AWNet: Attentive Wavelet Network for Image ISP


Sep 13, 2020
Linhui Dai, Xiaohong Liu, Chengqi Li, Jun Chen

* 17 pages, 6 figures, accepted in ECCVW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Exploit Camera Raw Data for Video Super-Resolution via Hidden Markov Model Inference


Aug 24, 2020
Xiaohong Liu, Kangdi Shi, Zhe Wang, Jun Chen

* 13 pages, 14 figures, submitted to IEEE Transactions on Image Processing 

  Access Paper or Ask Questions

Video Interpolation via Generalized Deformable Convolution


Aug 24, 2020
Zhihao Shi, Xiaohong Liu, Kangdi Shi, Linhui Dai, Jun Chen

* 11pages, journal 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Image Demoireing: Methods and Results


May 06, 2020
Shanxin Yuan, Radu Timofte, Ales Leonardis, Gregory Slabaugh, Xiaotong Luo, Jiangtao Zhang, Yanyun Qu, Ming Hong, Yuan Xie, Cuihua Li, Dejia Xu, Yihao Chu, Qingyan Sun, Shuai Liu, Ziyao Zong, Nan Nan, Chenghua Li, Sangmin Kim, Hyungjoon Nam, Jisu Kim, Jechang Jeong, Manri Cheon, Sung-Jun Yoon, Byungyeon Kang, Junwoo Lee, Bolun Zheng, Xiaohong Liu, Linhui Dai, Jun Chen, Xi Cheng, Zhenyong Fu, Jian Yang, Chul Lee, An Gia Vien, Hyunkook Park, Sabari Nathan, M. Parisa Beham, S Mohamed Mansoor Roomi, Florian Lemarchand, Maxime Pelcat, Erwan Nogues, Densen Puthussery, Hrishikesh P S, Jiji C V, Ashish Sinha, Xuan Zhao

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

End-To-End Trainable Video Super-Resolution Based on a New Mechanism for Implicit Motion Estimation and Compensation


Jan 05, 2020
Xiaohong Liu, Lingshi Kong, Yang Zhou, Jiying Zhao, Jun Chen

* 10 pages, accepted in WACV2020 

  Access Paper or Ask Questions

GridDehazeNet: Attention-Based Multi-Scale Network for Image Dehazing


Aug 08, 2019
Xiaohong Liu, Yongrui Ma, Zhihao Shi, Jun Chen

* 10 pages, accepted in ICCV 2019, project page: https://proteus1991.github.io/GridDehazeNet/ 

  Access Paper or Ask Questions