Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Shuaicheng Liu

Semi-Supervised Wide-Angle Portraits Correction by Multi-Scale Transformer


Sep 14, 2021
Fushun Zhu, Shan Zhao, Peng Wang, Hao Wang, Hua Yan, Shuaicheng Liu

* 13 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

DeepPanoContext: Panoramic 3D Scene Understanding with Holistic Scene Context Graph and Relation-based Optimization


Aug 24, 2021
Cheng Zhang, Zhaopeng Cui, Cai Chen, Shuaicheng Liu, Bing Zeng, Hujun Bao, Yinda Zhang

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Depth-Aware Multi-Grid Deep Homography Estimation with Contextual Correlation


Jul 06, 2021
Lang Nie, Chunyu Lin, Kang Liao, Shuaicheng Liu, Yao Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Deep Image Stitching: Reconstructing Stitched Features to Images


Jun 24, 2021
Lang Nie, Chunyu Lin, Kang Liao, Shuaicheng Liu, Yao Zhao

* Accepted by IEEE Transactions on Image Processing 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Burst Super-Resolution: Methods and Results


Jun 07, 2021
Goutam Bhat, Martin Danelljan, Radu Timofte, Kazutoshi Akita, Wooyeong Cho, Haoqiang Fan, Lanpeng Jia, Daeshik Kim, Bruno Lecouat, Youwei Li, Shuaicheng Liu, Ziluan Liu, Ziwei Luo, Takahiro Maeda, Julien Mairal, Christian Micheloni, Xuan Mo, Takeru Oba, Pavel Ostyakov, Jean Ponce, Sanghyeok Son, Jian Sun, Norimichi Ukita, Rao Muhammad Umer, Youliang Yan, Lei Yu, Magauiya Zhussip, Xueyi Zou

* NTIRE 2021 Burst Super-Resolution challenge report 

  Access Paper or Ask Questions

FINet: Dual Branches Feature Interaction for Partial-to-Partial Point Cloud Registration


Jun 07, 2021
Hao Xu, Nianjin Ye, Shuaicheng Liu, Guanghui Liu, Bing Zeng


  Access Paper or Ask Questions

ADNet: Attention-guided Deformable Convolutional Network for High Dynamic Range Imaging


May 22, 2021
Zhen Liu, Wenjie Lin, Xinpeng Li, Qing Rao, Ting Jiang, Mingyan Han, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu

* Accepted by CVPRW 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Camera Image Denoising on Mobile GPUs with Deep Learning, Mobile AI 2021 Challenge: Report


May 17, 2021
Andrey Ignatov, Kim Byeoung-su, Radu Timofte, Angeline Pouget, Fenglong Song, Cheng Li, Shuai Xiao, Zhongqian Fu, Matteo Maggioni, Yibin Huang, Shen Cheng, Xin Lu, Yifeng Zhou, Liangyu Chen, Donghao Liu, Xiangyu Zhang, Haoqiang Fan, Jian Sun, Shuaicheng Liu, Minsu Kwon, Myungje Lee, Jaeyoon Yoo, Changbeom Kang, Shinjo Wang, Bin Huang, Tianbao Zhou, Shuai Liu, Lei Lei, Chaoyu Feng, Liguang Huang, Zhikun Lei, Feifei Chen

* Mobile AI 2021 Workshop and Challenges: https://ai-benchmark.com/workshops/mai/2021/. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2105.07809, arXiv:2105.07825 

  Access Paper or Ask Questions

Practical Wide-Angle Portraits Correction with Deep Structured Models


Apr 28, 2021
Jing Tan, Shan Zhao, Pengfei Xiong, Jiangyu Liu, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu

* This work has been accepted to CVPR2021. The project link is https://github.com/TanJing94/Deep_Portraits_Correction 

  Access Paper or Ask Questions

ASFlow: Unsupervised Optical Flow Learning with Adaptive Pyramid Sampling


Apr 08, 2021
Kunming Luo, Ao Luo, Chuan Wang, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu


  Access Paper or Ask Questions

Motion Basis Learning for Unsupervised Deep Homography Estimation with Subspace Projection


Mar 29, 2021
Nianjin Ye, Chuan Wang, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu


  Access Paper or Ask Questions

D2C-SR: A Divergence to Convergence Approach for Image Super-Resolution


Mar 26, 2021
Youwei Li, Haibin Huang, Lanpeng Jia, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu

* 14 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions

GyroFlow: Gyroscope-Guided Unsupervised Optical Flow Learning


Mar 25, 2021
Haipeng Li, Kunming Luo, Shuaicheng Liu


  Access Paper or Ask Questions

Holistic 3D Scene Understanding from a Single Image with Implicit Representation


Mar 11, 2021
Cheng Zhang, Zhaopeng Cui, Yinda Zhang, Bing Zeng, Marc Pollefeys, Shuaicheng Liu

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

OMNet: Learning Overlapping Mask for Partial-to-Partial Point Cloud Registration


Mar 03, 2021
Hao Xu, Shuaicheng Liu, Guangfu Wang, Guanghui Liu, Bing Zeng


  Access Paper or Ask Questions

UPHDR-GAN: Generative Adversarial Network for High Dynamic Range Imaging with Unpaired Data


Feb 03, 2021
Ru Li, Chuan Wang, Shuaicheng Liu, Jue Wang, Guanghui Liu, Bing Zeng


  Access Paper or Ask Questions

DeepOIS: Gyroscope-Guided Deep Optical Image Stabilizer Compensation


Jan 27, 2021
Haipeng Li, Shuaicheng Liu, Jue Wang


  Access Paper or Ask Questions

JigsawGAN: Self-supervised Learning for Solving Jigsaw Puzzles with Generative Adversarial Networks


Jan 19, 2021
Ru Li, Shuaicheng Liu, Guangfu Wang, Guanghui Liu, Bing Zeng


  Access Paper or Ask Questions

NBNet: Noise Basis Learning for Image Denoising with Subspace Projection


Dec 30, 2020
Shen Cheng, Yuzhi Wang, Haibin Huang, Donghao Liu, Haoqiang Fan, Shuaicheng Liu


  Access Paper or Ask Questions

UPFlow: Upsampling Pyramid for Unsupervised Optical Flow Learning


Dec 01, 2020
Kunming Luo, Chuan Wang, Shuaicheng Liu, Haoqiang Fan, Jue Wang, Jian Sun


  Access Paper or Ask Questions

Decision-based Universal Adversarial Attack


Sep 17, 2020
Jing Wu, Mingyi Zhou, Shuaicheng Liu, Yipeng Liu, Ce Zhu


  Access Paper or Ask Questions

OccInpFlow: Occlusion-Inpainting Optical Flow Estimation by Unsupervised Learning


Jun 30, 2020
Kunming Luo, Chuan Wang, Nianjin Ye, Shuaicheng Liu, Jue Wang


  Access Paper or Ask Questions

Stereo RGB and Deeper LIDAR Based Network for 3D Object Detection


Jun 09, 2020
Qingdong He, Zhengning Wang, Hao Zeng, Yijun Liu, Shuaicheng Liu, Bing Zeng


  Access Paper or Ask Questions

SVGA-Net: Sparse Voxel-Graph Attention Network for 3D Object Detection from Point Clouds


Jun 07, 2020
Qingdong He, Zhengning Wang, Hao Zeng, Yi Zeng, Shuaicheng Liu, Bing Zeng


  Access Paper or Ask Questions

DaST: Data-free Substitute Training for Adversarial Attacks


Mar 31, 2020
Mingyi Zhou, Jing Wu, Yipeng Liu, Shuaicheng Liu, Ce Zhu

* Accepted by CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Adversarial Imitation Attack


Mar 31, 2020
Mingyi Zhou, Jing Wu, Yipeng Liu, Xiaolin Huang, Shuaicheng Liu, Xiang Zhang, Ce Zhu

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

SlimConv: Reducing Channel Redundancy in Convolutional Neural Networks by Weights Flipping


Mar 16, 2020
Jiaxiong Qiu, Cai Chen, Shuaicheng Liu, Bing Zeng

* 20 pages 

  Access Paper or Ask Questions