Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
VisualGPT: Data-efficient Image Captioning by Balancing Visual Input and Linguistic Knowledge from Pretraining

Feb 20, 2021
Jun Chen, Han Guo, Kai Yi, Boyang Li, Mohamed Elhoseiny


  Access Paper or Ask Questions

Indirect Domain Shift for Single Image Dehazing

Feb 05, 2021
Huan Liu, Chen Wang, Jun Chen


  Access Paper or Ask Questions

Edge-Featured Graph Attention Network

Jan 19, 2021
Jun Chen, Haopeng Chen


  Access Paper or Ask Questions

AIM 2020 Challenge on Learned Image Signal Processing Pipeline

Nov 10, 2020
Andrey Ignatov, Radu Timofte, Zhilu Zhang, Ming Liu, Haolin Wang, Wangmeng Zuo, Jiawei Zhang, Ruimao Zhang, Zhanglin Peng, Sijie Ren, Linhui Dai, Xiaohong Liu, Chengqi Li, Jun Chen, Yuichi Ito, Bhavya Vasudeva, Puneesh Deora, Umapada Pal, Zhenyu Guo, Yu Zhu, Tian Liang, Chenghua Li, Cong Leng, Zhihong Pan, Baopu Li, Byung-Hoon Kim, Joonyoung Song, Jong Chul Ye, JaeHyun Baek, Magauiya Zhussip, Yeskendir Koishekenov, Hwechul Cho Ye, Xin Liu, Xueying Hu, Jun Jiang, Jinwei Gu, Kai Li, Pengliang Tan, Bingxin Hou

* Published in ECCV 2020 Workshops (Advances in Image Manipulation), https://data.vision.ee.ethz.ch/cvl/aim20/ 

  Access Paper or Ask Questions

APB2FaceV2: Real-Time Audio-Guided Multi-Face Reenactment

Oct 25, 2020
Jiangning Zhang, Xianfang Zeng, Chao Xu, Jun Chen, Yong Liu, Yunliang Jiang

* ICASSP'21 

  Access Paper or Ask Questions

Temporal Positive-unlabeled Learning for Biomedical Hypothesis Generation via Risk Estimation

Oct 05, 2020
Uchenna Akujuobi, Jun Chen, Mohamed Elhoseiny, Michael Spranger, Xiangliang Zhang

* Accepted for Neurips 2020 

  Access Paper or Ask Questions

AWNet: Attentive Wavelet Network for Image ISP

Sep 13, 2020
Linhui Dai, Xiaohong Liu, Chengqi Li, Jun Chen

* 17 pages, 6 figures, accepted in ECCVW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Exploit Camera Raw Data for Video Super-Resolution via Hidden Markov Model Inference

Aug 24, 2020
Xiaohong Liu, Kangdi Shi, Zhe Wang, Jun Chen

* 13 pages, 14 figures, submitted to IEEE Transactions on Image Processing 

  Access Paper or Ask Questions

Video Interpolation via Generalized Deformable Convolution

Aug 24, 2020
Zhihao Shi, Xiaohong Liu, Kangdi Shi, Linhui Dai, Jun Chen

* 11pages, journal 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Image Demoireing: Methods and Results

May 06, 2020
Shanxin Yuan, Radu Timofte, Ales Leonardis, Gregory Slabaugh, Xiaotong Luo, Jiangtao Zhang, Yanyun Qu, Ming Hong, Yuan Xie, Cuihua Li, Dejia Xu, Yihao Chu, Qingyan Sun, Shuai Liu, Ziyao Zong, Nan Nan, Chenghua Li, Sangmin Kim, Hyungjoon Nam, Jisu Kim, Jechang Jeong, Manri Cheon, Sung-Jun Yoon, Byungyeon Kang, Junwoo Lee, Bolun Zheng, Xiaohong Liu, Linhui Dai, Jun Chen, Xi Cheng, Zhenyong Fu, Jian Yang, Chul Lee, An Gia Vien, Hyunkook Park, Sabari Nathan, M. Parisa Beham, S Mohamed Mansoor Roomi, Florian Lemarchand, Maxime Pelcat, Erwan Nogues, Densen Puthussery, Hrishikesh P S, Jiji C V, Ashish Sinha, Xuan Zhao

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient long-distance relation extraction with DG-SpanBERT

Apr 07, 2020
Jun Chen, Robert Hoehndorf, Mohamed Elhoseiny, Xiangliang Zhang


  Access Paper or Ask Questions

A Learning Framework for n-bit Quantized Neural Networks toward FPGAs

Apr 06, 2020
Jun Chen, Liang Liu, Yong Liu, Xianfang Zeng

* IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 2020 
* This paper has been accepted for publication in the IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems 

  Access Paper or Ask Questions

Propagating Asymptotic-Estimated Gradients for Low Bitwidth Quantized Neural Networks

Mar 04, 2020
Jun Chen, Yong Liu, Hao Zhang, Shengnan Hou, Jian Yang

* IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 2020 
* This paper has been accepted for publication in the IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing 

  Access Paper or Ask Questions

Simultaneous Left Atrium Anatomy and Scar Segmentations via Deep Learning in Multiview Information with Attention

Feb 02, 2020
Guang Yang, Jun Chen, Zhifan Gao, Shuo Li, Hao Ni, Elsa Angelini, Tom Wong, Raad Mohiaddin, Eva Nyktari, Ricardo Wage, Lei Xu, Yanping Zhang, Xiuquan Du, Heye Zhang, David Firmin, Jennifer Keegan

* 34 pages, 10 figures, 7 tables, accepted by Future Generation Computer Systems journal 

  Access Paper or Ask Questions

End-To-End Trainable Video Super-Resolution Based on a New Mechanism for Implicit Motion Estimation and Compensation

Jan 05, 2020
Xiaohong Liu, Lingshi Kong, Yang Zhou, Jiying Zhao, Jun Chen

* 10 pages, accepted in WACV2020 

  Access Paper or Ask Questions

GridDehazeNet: Attention-Based Multi-Scale Network for Image Dehazing

Aug 08, 2019
Xiaohong Liu, Yongrui Ma, Zhihao Shi, Jun Chen

* 10 pages, accepted in ICCV 2019, project page: https://proteus1991.github.io/GridDehazeNet/ 

  Access Paper or Ask Questions

Discriminative Consistent Domain Generation for Semi-supervised Learning

Jul 24, 2019
Jun Chen, Heye Zhang, Yanping Zhang, Shu Zhao, Raad Mohiaddin, Tom Wong, David Firmin, Guang Yang, Jennifer Keegan

* MICCAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

A Fast Free-viewpoint Video Synthesis Algorithm for Sports Scenes

Mar 28, 2019
Jun Chen, Ryosuke Watanabe, Keisuke Nonaka, Tomoaki Konno, Hiroshi Sankoh, Sei Naito

* 7 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Keyphrase Generation with Correlation Constraints

Aug 22, 2018
Jun Chen, Xiaoming Zhang, Yu Wu, Zhao Yan, Zhoujun Li

* EMNLP 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Action Recognition for Depth Video using Multi-view Dynamic Images

Aug 04, 2018
Yang Xiao, Jun Chen, Zhiguo Cao, Joey Tianyi Zhou, Xiang Bai

* Submitted to Information Sciences 

  Access Paper or Ask Questions

Multiview Two-Task Recursive Attention Model for Left Atrium and Atrial Scars Segmentation

Jun 12, 2018
Jun Chen, Guang Yang, Zhifan Gao, Hao Ni, Elsa Angelini, Raad Mohiaddin, Tom Wong, Yanping Zhang, Xiuquan Du, Heye Zhang, Jennifer Keegan, David Firmin

* 8 pages, 4 figures, accepted by MICCAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Parallel Connected Components Labeling with a Coarse-to-fine Strategy

Jan 26, 2018
Jun Chen, Keisuke Nonaka, Ryosuke Watanabe, Hiroshi Sankoh, Houari Sabirin, Sei Naito


  Access Paper or Ask Questions

Curve-Structure Segmentation from Depth Maps: A CNN-based Approach and Its Application to Exploring Cultural Heritage Objects

Nov 22, 2017
Yuhang Lu, Jun Zhou, Jing Wang, Jun Chen, Karen Smith, Colin Wilder, Song Wang

* Accepted by AAAI2018 

  Access Paper or Ask Questions

An Optimized Union-Find Algorithm for Connected Components Labeling Using GPUs

Aug 29, 2017
Jun Chen, Qiang Yao, Houari Sabirin, Keisuke Nonaka, Hiroshi Sankoh, Sei Naito


  Access Paper or Ask Questions

A straightforward method to assess motion blur for different types of displays

Aug 08, 2015
Fuhao Chen, Jun Chen, Feng Huang

* 22 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions