Alert button
Picture for Junjie Ye

Junjie Ye

Alert button

CodeChameleon: Personalized Encryption Framework for Jailbreaking Large Language Models

Feb 26, 2024
Huijie Lv, Xiao Wang, Yuansen Zhang, Caishuang Huang, Shihan Dou, Junjie Ye, Tao Gui, Qi Zhang, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon

LLM-DA: Data Augmentation via Large Language Models for Few-Shot Named Entity Recognition

Feb 22, 2024
Junjie Ye, Nuo Xu, Yikun Wang, Jie Zhou, Qi Zhang, Tao Gui, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon

LLM can Achieve Self-Regulation via Hyperparameter Aware Generation

Feb 17, 2024
Siyin Wang, Shimin Li, Tianxiang Sun, Jinlan Fu, Qinyuan Cheng, Jiasheng Ye, Junjie Ye, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon

ToolSword: Unveiling Safety Issues of Large Language Models in Tool Learning Across Three Stages

Feb 16, 2024
Junjie Ye, Sixian Li, Guanyu Li, Caishuang Huang, Songyang Gao, Yilong Wu, Qi Zhang, Tao Gui, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon

MouSi: Poly-Visual-Expert Vision-Language Models

Jan 30, 2024
Xiaoran Fan, Tao Ji, Changhao Jiang, Shuo Li, Senjie Jin, Sirui Song, Junke Wang, Boyang Hong, Lu Chen, Guodong Zheng, Ming Zhang, Caishuang Huang, Rui Zheng, Zhiheng Xi, Yuhao Zhou, Shihan Dou, Junjie Ye, Hang Yan, Tao Gui, Qi Zhang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang, Zuxuan Wu, Yu-Gang Jiang

Viaarxiv icon

Linear Alignment: A Closed-form Solution for Aligning Human Preferences without Tuning and Feedback

Jan 21, 2024
Songyang Gao, Qiming Ge, Wei Shen, Shihan Dou, Junjie Ye, Xiao Wang, Rui Zheng, Yicheng Zou, Zhi Chen, Hang Yan, Qi Zhang, Dahua Lin

Viaarxiv icon

RoTBench: A Multi-Level Benchmark for Evaluating the Robustness of Large Language Models in Tool Learning

Jan 19, 2024
Junjie Ye, Yilong Wu, Songyang Gao, Caishuang Huang, Sixian Li, Guanyu Li, Xiaoran Fan, Qi Zhang, Tao Gui, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon

ToolEyes: Fine-Grained Evaluation for Tool Learning Capabilities of Large Language Models in Real-world Scenarios

Jan 14, 2024
Junjie Ye, Guanyu Li, Songyang Gao, Caishuang Huang, Yilong Wu, Sixian Li, Xiaoran Fan, Shihan Dou, Qi Zhang, Tao Gui, Xuanjing Huang

Viaarxiv icon