Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yaowei Wang

MFGNet: Dynamic Modality-Aware Filter Generation for RGB-T Tracking


Jul 22, 2021
Xiao Wang, Xiujun Shu, Shiliang Zhang, Bo Jiang, Yaowei Wang, Yonghong Tian, Feng Wu

* In Peer Review 

  Access Paper or Ask Questions

Direct Measure Matching for Crowd Counting


Jul 04, 2021
Hui Lin, Xiaopeng Hong, Zhiheng Ma, Xing Wei, Yunfeng Qiu, Yaowei Wang, Yihong Gong

* Accepted by International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Tracking by Joint Local and Global Search: A Target-aware Attention based Approach


Jun 09, 2021
Xiao Wang, Jin Tang, Bin Luo, Yaowei Wang, Yonghong Tian, Feng Wu

* Accepted by IEEE TNNLS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Conformer: Local Features Coupling Global Representations for Visual Recognition


May 09, 2021
Zhiliang Peng, Wei Huang, Shanzhi Gu, Lingxi Xie, Yaowei Wang, Jianbin Jiao, Qixiang Ye

* submitted to iccv2021 

  Access Paper or Ask Questions

PanGu-$α$: Large-scale Autoregressive Pretrained Chinese Language Models with Auto-parallel Computation


Apr 26, 2021
Wei Zeng, Xiaozhe Ren, Teng Su, Hui Wang, Yi Liao, Zhiwei Wang, Xin Jiang, ZhenZhang Yang, Kaisheng Wang, Xiaoda Zhang, Chen Li, Ziyan Gong, Yifan Yao, Xinjing Huang, Jun Wang, Jianfeng Yu, Qi Guo, Yue Yu, Yan Zhang, Jin Wang, Hengtao Tao, Dasen Yan, Zexuan Yi, Fang Peng, Fangqing Jiang, Han Zhang, Lingfeng Deng, Yehong Zhang, Zhe Lin, Chao Zhang, Shaojie Zhang, Mingyue Guo, Shanzhi Gu, Gaojun Fan, Yaowei Wang, Xuefeng Jin, Qun Liu, Yonghong Tian

* The technique report for PanGu-$\alpha$ 

  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Neural Architecture Search with Neural Architecture Comparators


Apr 06, 2021
Yaofo Chen, Yong Guo, Qi Chen, Minli Li, Wei Zeng, Yaowei Wang, Mingkui Tan

* Accpeted by CVPR 2021. The code is available at https://github.com/chenyaofo/CTNAS 

  Access Paper or Ask Questions

AAformer: Auto-Aligned Transformer for Person Re-Identification


Apr 02, 2021
Kuan Zhu, Haiyun Guo, Shiliang Zhang, Yaowei Wang, Gaopan Huang, Honglin Qiao, Jing Liu, Jinqiao Wang, Ming Tang

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Scalable $\ell_\infty$-constrained Near-lossless Image Compression via Joint Lossy Image and Residual Compression


Mar 31, 2021
Yuanchao Bai, Xianming Liu, Wangmeng Zuo, Yaowei Wang, Xiangyang Ji

* Accepted by CVPR 2021; Code: https://github.com/BYchao100/Scalable-Near-lossless-Image-Compression 

  Access Paper or Ask Questions

Towards More Flexible and Accurate Object Tracking with Natural Language: Algorithms and Benchmark


Mar 31, 2021
Xiao Wang, Xiujun Shu, Zhipeng Zhang, Bo Jiang, Yaowei Wang, Yonghong Tian, Feng Wu

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Attention guided Multi-Trajectory Analysis for Single Object Tracking


Mar 30, 2021
Xiao Wang, Zhe Chen, Jin Tang, Bin Luo, Yaowei Wang, Yonghong Tian, Feng Wu

* Accepted by IEEE T-CSVT 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Compositional Few-Shot Recognition with Primitive Discovery and Enhancing


May 26, 2020
Yixiong Zou, Shanghang Zhang, Ke Chen, José M. F. Moura, Yaowei Wang, Yonghong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Transductive Episodic-Wise Adaptive Metric for Few-Shot Learning


Oct 05, 2019
Limeng Qiao, Yemin Shi, Jia Li, Yaowei Wang, Tiejun Huang, Yonghong Tian


  Access Paper or Ask Questions

P-ODN: Prototype based Open Deep Network for Open Set Recognition


May 06, 2019
Yu Shu, Yemin Shi, Yaowei Wang, Tiejun Huang, Yonghong Tian

* Submitted to IEEE Transactions on Multimedia 

  Access Paper or Ask Questions

ODN: Opening the Deep Network for Open-set Action Recognition


Jan 23, 2019
Yu Shu, Yemin Shi, Yaowei Wang, Yixiong Zou, Qingsheng Yuan, Yonghong Tian

* 6 pages, 3 figures, ICME 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Learning long-term dependencies for action recognition with a biologically-inspired deep network


Mar 19, 2017
Yemin Shi, Yonghong Tian, Yaowei Wang, Tiejun Huang

* 9 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Sequential Deep Trajectory Descriptor for Action Recognition with Three-stream CNN


Feb 10, 2017
Yemin Shi, Yonghong Tian, Yaowei Wang, Tiejun Huang

* 10 pages, 29 figures, T-MM 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Transfer Learning for Person Re-identification


Nov 22, 2016
Mengyue Geng, Yaowei Wang, Tao Xiang, Yonghong Tian

* 12 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Network based Attention for Action Recognition


Nov 16, 2016
Yemin Shi, Yonghong Tian, Yaowei Wang, Tiejun Huang

* 8 pages, 5 figures, JNA 

  Access Paper or Ask Questions