Alert button
Picture for Yaowei Wang

Yaowei Wang

Alert button

Virtual Classification: Modulating Domain-Specific Knowledge for Multidomain Crowd Counting

Feb 06, 2024
Mingyue Guo, Binghui Chen, Zhaoyi Yan, Yaowei Wang, Qixiang Ye

Viaarxiv icon

VMamba: Visual State Space Model

Jan 18, 2024
Yue Liu, Yunjie Tian, Yuzhong Zhao, Hongtian Yu, Lingxi Xie, Yaowei Wang, Qixiang Ye, Yunfan Liu

Viaarxiv icon

FFCA-Net: Stereo Image Compression via Fast Cascade Alignment of Side Information

Dec 29, 2023
Yichong Xia, Yujun Huang, Bin Chen, Haoqian Wang, Yaowei Wang

Viaarxiv icon

Regressor-Segmenter Mutual Prompt Learning for Crowd Counting

Dec 04, 2023
Mingyue Guo, Li Yuan, Zhaoyi Yan, Binghui Chen, Yaowei Wang, Qixiang Ye

Figure 1 for Regressor-Segmenter Mutual Prompt Learning for Crowd Counting
Figure 2 for Regressor-Segmenter Mutual Prompt Learning for Crowd Counting
Figure 3 for Regressor-Segmenter Mutual Prompt Learning for Crowd Counting
Figure 4 for Regressor-Segmenter Mutual Prompt Learning for Crowd Counting
Viaarxiv icon

Recognizing Conditional Causal Relationships about Emotions and Their Corresponding Conditions

Nov 28, 2023
Xinhong Chen, Zongxi Li, Yaowei Wang, Haoran Xie, Jianping Wang, Qing Li

Viaarxiv icon

Uncovering Hidden Connections: Iterative Tracking and Reasoning for Video-grounded Dialog

Oct 11, 2023
Haoyu Zhang, Meng Liu, Yaowei Wang, Da Cao, Weili Guan, Liqiang Nie

Figure 1 for Uncovering Hidden Connections: Iterative Tracking and Reasoning for Video-grounded Dialog
Figure 2 for Uncovering Hidden Connections: Iterative Tracking and Reasoning for Video-grounded Dialog
Figure 3 for Uncovering Hidden Connections: Iterative Tracking and Reasoning for Video-grounded Dialog
Figure 4 for Uncovering Hidden Connections: Iterative Tracking and Reasoning for Video-grounded Dialog
Viaarxiv icon

Learning Mask-aware CLIP Representations for Zero-Shot Segmentation

Sep 30, 2023
Siyu Jiao, Yunchao Wei, Yaowei Wang, Yao Zhao, Humphrey Shi

Figure 1 for Learning Mask-aware CLIP Representations for Zero-Shot Segmentation
Figure 2 for Learning Mask-aware CLIP Representations for Zero-Shot Segmentation
Figure 3 for Learning Mask-aware CLIP Representations for Zero-Shot Segmentation
Figure 4 for Learning Mask-aware CLIP Representations for Zero-Shot Segmentation
Viaarxiv icon

CLIP-based Synergistic Knowledge Transfer for Text-based Person Retrieval

Sep 18, 2023
Yating liu, Yaowei Li, Zimo Liu, Wenming Yang, Yaowei Wang, Qingmin Liao

Figure 1 for CLIP-based Synergistic Knowledge Transfer for Text-based Person Retrieval
Figure 2 for CLIP-based Synergistic Knowledge Transfer for Text-based Person Retrieval
Figure 3 for CLIP-based Synergistic Knowledge Transfer for Text-based Person Retrieval
Figure 4 for CLIP-based Synergistic Knowledge Transfer for Text-based Person Retrieval
Viaarxiv icon

MultiCapCLIP: Auto-Encoding Prompts for Zero-Shot Multilingual Visual Captioning

Aug 25, 2023
Bang Yang, Fenglin Liu, Xian Wu, Yaowei Wang, Xu Sun, Yuexian Zou

Figure 1 for MultiCapCLIP: Auto-Encoding Prompts for Zero-Shot Multilingual Visual Captioning
Figure 2 for MultiCapCLIP: Auto-Encoding Prompts for Zero-Shot Multilingual Visual Captioning
Figure 3 for MultiCapCLIP: Auto-Encoding Prompts for Zero-Shot Multilingual Visual Captioning
Figure 4 for MultiCapCLIP: Auto-Encoding Prompts for Zero-Shot Multilingual Visual Captioning
Viaarxiv icon

CiteTracker: Correlating Image and Text for Visual Tracking

Aug 22, 2023
Xin Li, Yuqing Huang, Zhenyu He, Yaowei Wang, Huchuan Lu, Ming-Hsuan Yang

Figure 1 for CiteTracker: Correlating Image and Text for Visual Tracking
Figure 2 for CiteTracker: Correlating Image and Text for Visual Tracking
Figure 3 for CiteTracker: Correlating Image and Text for Visual Tracking
Figure 4 for CiteTracker: Correlating Image and Text for Visual Tracking
Viaarxiv icon