Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Kun Kuang

Multi-agent Communication with Graph Information Bottleneck under Limited Bandwidth


Dec 29, 2021
Qi Tian, Kun Kuang, Baoxiang Wang, Furui Liu, Fei Wu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-agent Communication with Graph Information Bottleneck under Limited Bandwidth (a position paper)


Dec 20, 2021
Qi Tian, Kun Kuang, Baoxiang Wang, Furui Liu, Fei Wu


  Access Paper or Ask Questions

Edge-Cloud Polarization and Collaboration: A Comprehensive Survey


Nov 12, 2021
Jiangchao Yao, Shengyu Zhang, Yang Yao, Feng Wang, Jianxin Ma, Jianwei Zhang, Yunfei Chu, Luo Ji, Kunyang Jia, Tao Shen, Anpeng Wu, Fengda Zhang, Ziqi Tan, Kun Kuang, Chao Wu, Fei Wu, Jingren Zhou, Hongxia Yang

* 20 pages. Under Submission. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2103.13630 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

Unified Group Fairness on Federated Learning


Nov 09, 2021
Fengda Zhang, Kun Kuang, Yuxuan Liu, Chao Wu, Fei Wu, Jiaxun Lu, Yunfeng Shao, Jun Xiao

* Under Review 

  Access Paper or Ask Questions

Dialogue Inspectional Summarization with Factual Inconsistency Awareness


Nov 05, 2021
Leilei Gan, Yating Zhang, Kun Kuang, Lin Yuan, Shuo Li, Changlong Sun, Xiaozhong Liu, Fei Wu

* 10 pages, 4 figures, 3 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Do We Need to Directly Access the Source Datasets for Domain Generalization?


Oct 15, 2021
Junkun Yuan, Xu Ma, Defang Chen, Kun Kuang, Fei Wu, Lanfen Lin


  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Semantic Aggregation and Calibration for Separated Domain Generalization


Oct 13, 2021
Junkun Yuan, Xu Ma, Defang Chen, Kun Kuang, Fei Wu, Lanfen Lin


  Access Paper or Ask Questions

Stable Prediction on Graphs with Agnostic Distribution Shift


Oct 08, 2021
Shengyu Zhang, Kun Kuang, Jiezhong Qiu, Jin Yu, Zhou Zhao, Hongxia Yang, Zhongfei Zhang, Fei Wu

* 11 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Domain-Invariant Relationship with Instrumental Variable for Domain Generalization


Oct 04, 2021
Junkun Yuan, Xu Ma, Kun Kuang, Ruoxuan Xiong, Mingming Gong, Lanfen Lin


  Access Paper or Ask Questions

Domain-Specific Bias Filtering for Single Labeled Domain Generalization


Oct 02, 2021
Junkun Yuan, Xu Ma, Defang Chen, Kun Kuang, Fei Wu, Lanfen Lin


  Access Paper or Ask Questions

Instance-wise or Class-wise? A Tale of Neighbor Shapley for Concept-based Explanation


Sep 03, 2021
Jiahui Li, Kun Kuang, Lin Li, Long Chen, Songyang Zhang, Jian Shao, Jun Xiao


  Access Paper or Ask Questions

Auto IV: Counterfactual Prediction via Automatic Instrumental Variable Decomposition


Jul 13, 2021
Junkun Yuan, Anpeng Wu, Kun Kuang, Bo Li, Runze Wu, Fei Wu, Lanfen Lin

* 12 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Distributionally Robust Learning with Stable Adversarial Training


Jun 30, 2021
Jiashuo Liu, Zheyan Shen, Peng Cui, Linjun Zhou, Kun Kuang, Bo Li

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:2006.04414 

  Access Paper or Ask Questions

Analysis and Applications of Class-wise Robustness in Adversarial Training


Jun 23, 2021
Qi Tian, Kun Kuang, Kelu Jiang, Fei Wu, Yisen Wang


  Access Paper or Ask Questions

Shapley Counterfactual Credits for Multi-Agent Reinforcement Learning


Jun 22, 2021
Jiahui Li, Kun Kuang, Baoxiang Wang, Furui Liu, Long Chen, Fei Wu, Jun Xiao


  Access Paper or Ask Questions

Dependency Parsing as MRC-based Span-Span Prediction


May 17, 2021
Leilei Gan, Yuxian Meng, Kun Kuang, Xiaofei Sun, Chun Fan, Fei Wu, Jiwei Li


  Access Paper or Ask Questions

BertGCN: Transductive Text Classification by Combining GCN and BERT


May 16, 2021
Yuxiao Lin, Yuxian Meng, Xiaofei Sun, Qinghong Han, Kun Kuang, Jiwei Li, Fei Wu


  Access Paper or Ask Questions

Interventional Domain Adaptation


Nov 07, 2020
Jun Wen, Changjian Shui, Kun Kuang, Junsong Yuan, Zenan Huang, Zhefeng Gong, Nenggan Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Federated Unsupervised Representation Learning


Oct 18, 2020
Fengda Zhang, Kun Kuang, Zhaoyang You, Tao Shen, Jun Xiao, Yin Zhang, Chao Wu, Yueting Zhuang, Xiaolin Li


  Access Paper or Ask Questions

DeVLBert: Learning Deconfounded Visio-Linguistic Representations


Aug 16, 2020
Shengyu Zhang, Tan Jiang, Tan Wang, Kun Kuang, Zhou Zhao, Jianke Zhu, Jin Yu, Hongxia Yang, Fei Wu

* 10 pages, 4 figures, to appear in ACM MM 2020 proceedings 

  Access Paper or Ask Questions

Poet: Product-oriented Video Captioner for E-commerce


Aug 16, 2020
Shengyu Zhang, Ziqi Tan, Jin Yu, Zhou Zhao, Kun Kuang, Jie Liu, Jingren Zhou, Hongxia Yang, Fei Wu

* 10 pages, 3 figures, to appear in ACM MM 2020 proceedings 

  Access Paper or Ask Questions

Algorithmic Decision Making with Conditional Fairness


Jul 14, 2020
Renzhe Xu, Peng Cui, Kun Kuang, Bo Li, Linjun Zhou, Zheyan Shen, Wei Cui

* 11 pages, to appear in KDD 2020 proceedings 

  Access Paper or Ask Questions

Decorrelated Clustering with Data Selection Bias


Jul 02, 2020
Xiao Wang, Shaohua Fan, Kun Kuang, Chuan Shi, Jiawei Liu, Bai Wang

* Accepted by main track of IJCAI2020;SOLE copyright holder is IJCAI (international Joint Conferences on Artificial Intelligence), all rights reserved 

  Access Paper or Ask Questions