Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
GFL: A Decentralized Federated Learning Framework Based On Blockchain

Oct 21, 2020
Yifan Hu, Wei Xia, Jun Xiao, Chao Wu


  Access Paper or Ask Questions

Federated Unsupervised Representation Learning

Oct 18, 2020
Fengda Zhang, Kun Kuang, Zhaoyang You, Tao Shen, Jun Xiao, Yin Zhang, Chao Wu, Yueting Zhuang, Xiaolin Li


  Access Paper or Ask Questions

Ref-NMS: Breaking Proposal Bottlenecks in Two-Stage Referring Expression Grounding

Sep 03, 2020
Long Chen, Wenbo Ma, Jun Xiao, Hanwang Zhang, Wei Liu, Shih-Fu Chang


  Access Paper or Ask Questions

Topic Adaptation and Prototype Encoding for Few-Shot Visual Storytelling

Aug 11, 2020
Jiacheng Li, Siliang Tang, Juncheng Li, Jun Xiao, Fei Wu, Shiliang Pu, Yueting Zhuang

* ACM Multimedia 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Accurate 2D soft segmentation of medical image via SoftGAN network

Jul 29, 2020
Changwei Wang, Rongtao Xu, Shibiao Xu, Weiliang Meng, Jun Xiao, Qimin Peng, Xiaopeng Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Multi-task Learning for Facial Expression Recognition and Synthesis Based on Selective Feature Sharing

Jul 09, 2020
Rui Zhao, Tianshan Liu, Jun Xiao, Daniel P. K. Lun, Kin-Man Lam

* ICPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Counterfactual Samples Synthesizing for Robust Visual Question Answering

Mar 14, 2020
Long Chen, Xin Yan, Jun Xiao, Hanwang Zhang, Shiliang Pu, Yueting Zhuang

* Appear in CVPR 2020; Codes in https://github.com/yanxinzju/CSS-VQA 

  Access Paper or Ask Questions

Evaluation Framework For Large-scale Federated Learning

Mar 12, 2020
Lifeng Liu, Fengda Zhang, Jun Xiao, Chao Wu


  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement-Learning based Portfolio Management with Augmented Asset Movement Prediction States

Feb 09, 2020
Yunan Ye, Hengzhi Pei, Boxin Wang, Pin-Yu Chen, Yada Zhu, Jun Xiao, Bo Li

* AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Weak Supervision Enhanced Generative Network for Question Generation

Jul 01, 2019
Yutong Wang, Jiyuan Zheng, Qijiong Liu, Zhou Zhao, Jun Xiao, Yueting Zhuang

* Published as a conference paper at IJCAI2019 

  Access Paper or Ask Questions

Galaxy Learning -- A Position Paper

Apr 22, 2019
Chao Wu, Jun Xiao, Gang Huang, Fei Wu


  Access Paper or Ask Questions

Scene Dynamics: Counterfactual Critic Multi-Agent Training for Scene Graph Generation

Dec 06, 2018
Long Chen, Hanwang Zhang, Jun Xiao, Xiangnan He, Shiliang Pu, Shih-Fu Chang


  Access Paper or Ask Questions

Textually Guided Ranking Network for Attentional Image Retweet Modeling

Oct 24, 2018
Zhou Zhao, Hanbing Zhan, Lingtao Meng, Jun Xiao, Jun Yu, Min Yang, Fei Wu, Deng Cai

* 12 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Zero-Shot Visual Recognition using Semantics-Preserving Adversarial Embedding Networks

Mar 31, 2018
Long Chen, Hanwang Zhang, Jun Xiao, Wei Liu, Shih-Fu Chang


  Access Paper or Ask Questions

Attentional Factorization Machines: Learning the Weight of Feature Interactions via Attention Networks

Aug 15, 2017
Jun Xiao, Hao Ye, Xiangnan He, Hanwang Zhang, Fei Wu, Tat-Seng Chua

* 7 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Graph-Theoretic Spatiotemporal Context Modeling for Video Saliency Detection

Jul 25, 2017
Lina Wei, Fangfang Wang, Xi Li, Fei Wu, Jun Xiao

* ICIP 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Video Question Answering via Attribute-Augmented Attention Network Learning

Jul 20, 2017
Yunan Ye, Zhou Zhao, Yimeng Li, Long Chen, Jun Xiao, Yueting Zhuang

* Accepted for SIGIR 2017 

  Access Paper or Ask Questions

SCA-CNN: Spatial and Channel-wise Attention in Convolutional Networks for Image Captioning

Apr 12, 2017
Long Chen, Hanwang Zhang, Jun Xiao, Liqiang Nie, Jian Shao, Wei Liu, Tat-Seng Chua


  Access Paper or Ask Questions

Metric Learning Driven Multi-Task Structured Output Optimization for Robust Keypoint Tracking

Dec 04, 2014
Liming Zhao, Xi Li, Jun Xiao, Fei Wu, Yueting Zhuang

* Accepted by AAAI-15 

  Access Paper or Ask Questions