Alert button
Picture for Jiangjie Chen

Jiangjie Chen

Alert button

TimeArena: Shaping Efficient Multitasking Language Agents in a Time-Aware Simulation

Feb 08, 2024
Yikai Zhang, Siyu Yuan, Caiyu Hu, Kyle Richardson, Yanghua Xiao, Jiangjie Chen

Viaarxiv icon

TravelPlanner: A Benchmark for Real-World Planning with Language Agents

Feb 05, 2024
Jian Xie, Kai Zhang, Jiangjie Chen, Tinghui Zhu, Renze Lou, Yuandong Tian, Yanghua Xiao, Yu Su

Viaarxiv icon

EASYTOOL: Enhancing LLM-based Agents with Concise Tool Instruction

Jan 11, 2024
Siyu Yuan, Kaitao Song, Jiangjie Chen, Xu Tan, Yongliang Shen, Ren Kan, Dongsheng Li, Deqing Yang

Viaarxiv icon

Put Your Money Where Your Mouth Is: Evaluating Strategic Planning and Execution of LLM Agents in an Auction Arena

Oct 09, 2023
Jiangjie Chen, Siyu Yuan, Rong Ye, Bodhisattwa Prasad Majumder, Kyle Richardson

Figure 1 for Put Your Money Where Your Mouth Is: Evaluating Strategic Planning and Execution of LLM Agents in an Auction Arena
Figure 2 for Put Your Money Where Your Mouth Is: Evaluating Strategic Planning and Execution of LLM Agents in an Auction Arena
Figure 3 for Put Your Money Where Your Mouth Is: Evaluating Strategic Planning and Execution of LLM Agents in an Auction Arena
Figure 4 for Put Your Money Where Your Mouth Is: Evaluating Strategic Planning and Execution of LLM Agents in an Auction Arena
Viaarxiv icon

Translate Meanings, Not Just Words: IdiomKB's Role in Optimizing Idiomatic Translation with Language Models

Aug 26, 2023
Shuang Li, Jiangjie Chen, Siyu Yuan, Xinyi Wu, Hao Yang, Shimin Tao, Yanghua Xiao

Figure 1 for Translate Meanings, Not Just Words: IdiomKB's Role in Optimizing Idiomatic Translation with Language Models
Figure 2 for Translate Meanings, Not Just Words: IdiomKB's Role in Optimizing Idiomatic Translation with Language Models
Figure 3 for Translate Meanings, Not Just Words: IdiomKB's Role in Optimizing Idiomatic Translation with Language Models
Figure 4 for Translate Meanings, Not Just Words: IdiomKB's Role in Optimizing Idiomatic Translation with Language Models
Viaarxiv icon

Adaptive Chameleon or Stubborn Sloth: Unraveling the Behavior of Large Language Models in Knowledge Clashes

May 24, 2023
Jian Xie, Kai Zhang, Jiangjie Chen, Renze Lou, Yu Su

Figure 1 for Adaptive Chameleon or Stubborn Sloth: Unraveling the Behavior of Large Language Models in Knowledge Clashes
Figure 2 for Adaptive Chameleon or Stubborn Sloth: Unraveling the Behavior of Large Language Models in Knowledge Clashes
Figure 3 for Adaptive Chameleon or Stubborn Sloth: Unraveling the Behavior of Large Language Models in Knowledge Clashes
Figure 4 for Adaptive Chameleon or Stubborn Sloth: Unraveling the Behavior of Large Language Models in Knowledge Clashes
Viaarxiv icon

Distilling Script Knowledge from Large Language Models for Constrained Language Planning

May 22, 2023
Siyu Yuan, Jiangjie Chen, Ziquan Fu, Xuyang Ge, Soham Shah, Charles Robert Jankowski, Yanghua Xiao, Deqing Yang

Figure 1 for Distilling Script Knowledge from Large Language Models for Constrained Language Planning
Figure 2 for Distilling Script Knowledge from Large Language Models for Constrained Language Planning
Figure 3 for Distilling Script Knowledge from Large Language Models for Constrained Language Planning
Figure 4 for Distilling Script Knowledge from Large Language Models for Constrained Language Planning
Viaarxiv icon

Beneath Surface Similarity: Large Language Models Make Reasonable Scientific Analogies after Structure Abduction

May 22, 2023
Siyu Yuan, Jiangjie Chen, Xuyang Ge, Yanghua Xiao, Deqing Yang

Figure 1 for Beneath Surface Similarity: Large Language Models Make Reasonable Scientific Analogies after Structure Abduction
Figure 2 for Beneath Surface Similarity: Large Language Models Make Reasonable Scientific Analogies after Structure Abduction
Figure 3 for Beneath Surface Similarity: Large Language Models Make Reasonable Scientific Analogies after Structure Abduction
Figure 4 for Beneath Surface Similarity: Large Language Models Make Reasonable Scientific Analogies after Structure Abduction
Viaarxiv icon

Say What You Mean! Large Language Models Speak Too Positively about Negative Commonsense Knowledge

May 13, 2023
Jiangjie Chen, Wei Shi, Ziquan Fu, Sijie Cheng, Lei Li, Yanghua Xiao

Figure 1 for Say What You Mean! Large Language Models Speak Too Positively about Negative Commonsense Knowledge
Figure 2 for Say What You Mean! Large Language Models Speak Too Positively about Negative Commonsense Knowledge
Figure 3 for Say What You Mean! Large Language Models Speak Too Positively about Negative Commonsense Knowledge
Figure 4 for Say What You Mean! Large Language Models Speak Too Positively about Negative Commonsense Knowledge
Viaarxiv icon

ANALOGYKB: Unlocking Analogical Reasoning of Language Models with A Million-scale Knowledge Base

May 10, 2023
Siyu Yuan, Jiangjie Chen, Changzhi Sun, Jiaqing Liang, Yanghua Xiao, Deqing Yang

Figure 1 for ANALOGYKB: Unlocking Analogical Reasoning of Language Models with A Million-scale Knowledge Base
Figure 2 for ANALOGYKB: Unlocking Analogical Reasoning of Language Models with A Million-scale Knowledge Base
Figure 3 for ANALOGYKB: Unlocking Analogical Reasoning of Language Models with A Million-scale Knowledge Base
Figure 4 for ANALOGYKB: Unlocking Analogical Reasoning of Language Models with A Million-scale Knowledge Base
Viaarxiv icon