Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
InfoBERT: Improving Robustness of Language Models from An Information Theoretic Perspective

Oct 14, 2020
Boxin Wang, Shuohang Wang, Yu Cheng, Zhe Gan, Ruoxi Jia, Bo Li, Jingjing Liu

* 20 pages, 8 tables, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Thought for Sentence Encoder Pre-training

Oct 07, 2020
Shuohang Wang, Yuwei Fang, Siqi Sun, Zhe Gan, Yu Cheng, Jing Jiang, Jingjing Liu

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Fact Correction in Abstractive Text Summarization

Oct 06, 2020
Yue Dong, Shuohang Wang, Zhe Gan, Yu Cheng, Jackie Chi Kit Cheung, Jingjing Liu

* 12 pages, accepted at EMNLP2020 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Robust Training via Backward Smoothing

Oct 03, 2020
Jinghui Chen, Yu Cheng, Zhe Gan, Quanquan Gu, Jingjing Liu

* 12 pages, 11 tables, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Contrastive Distillation on Intermediate Representations for Language Model Compression

Sep 29, 2020
Siqi Sun, Zhe Gan, Yu Cheng, Yuwei Fang, Shuohang Wang, Jingjing Liu

* Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

FILTER: An Enhanced Fusion Method for Cross-lingual Language Understanding

Sep 17, 2020
Yuwei Fang, Shuohang Wang, Zhe Gan, Siqi Sun, Jingjing Liu

* Top-1 Performance on XTREME (https://sites.research.google/xtreme, September 8, 2020) and XGLUE (https://microsoft.github.io/XGLUE, September 14, 2020) benchmark 

  Access Paper or Ask Questions

Cluster-Former: Clustering-based Sparse Transformer for Long-Range Dependency Encoding

Sep 13, 2020
Shuohang Wang, Luowei Zhou, Zhe Gan, Yen-Chun Chen, Yuwei Fang, Siqi Sun, Yu Cheng, Jingjing Liu

* 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Accelerating Real-Time Question Answering via Question Generation

Sep 10, 2020
Yuwei Fang, Shuohang Wang, Zhe Gan, Siqi Sun, Jingjing Liu


  Access Paper or Ask Questions

Graph Optimal Transport for Cross-Domain Alignment

Jun 29, 2020
Liqun Chen, Zhe Gan, Yu Cheng, Linjie Li, Lawrence Carin, Jingjing Liu

* ICML 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Learning Rates with Maximum Variation Averaging

Jun 21, 2020
Chen Zhu, Yu Cheng, Zhe Gan, Furong Huang, Jingjing Liu, Tom Goldstein


  Access Paper or Ask Questions

Large-Scale Adversarial Training for Vision-and-Language Representation Learning

Jun 11, 2020
Zhe Gan, Yen-Chun Chen, Linjie Li, Chen Zhu, Yu Cheng, Jingjing Liu


  Access Paper or Ask Questions

Behind the Scene: Revealing the Secrets of Pre-trained Vision-and-Language Models

May 15, 2020
Jize Cao, Zhe Gan, Yu Cheng, Licheng Yu, Yen-Chun Chen, Jingjing Liu


  Access Paper or Ask Questions

HERO: Hierarchical Encoder for Video+Language Omni-representation Pre-training

May 01, 2020
Linjie Li, Yen-Chun Chen, Yu Cheng, Zhe Gan, Licheng Yu, Jingjing Liu


  Access Paper or Ask Questions

Contextual Text Style Transfer

Apr 30, 2020
Yu Cheng, Zhe Gan, Yizhe Zhang, Oussama Elachqar, Dianqi Li, Jingjing Liu


  Access Paper or Ask Questions

APo-VAE: Text Generation in Hyperbolic Space

Apr 30, 2020
Shuyang Dai, Zhe Gan, Yu Cheng, Chenyang Tao, Lawrence Carin, Jingjing Liu


  Access Paper or Ask Questions

BachGAN: High-Resolution Image Synthesis from Salient Object Layout

Mar 27, 2020
Yandong Li, Yu Cheng, Zhe Gan, Licheng Yu, Liqiang Wang, Jingjing Liu

* Accepted to CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

VIOLIN: A Large-Scale Dataset for Video-and-Language Inference

Mar 25, 2020
Jingzhou Liu, Wenhu Chen, Yu Cheng, Zhe Gan, Licheng Yu, Yiming Yang, Jingjing Liu

* Accepted to CVPR2020 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Guided Adaptation: Progressive Representation Alignment for Domain Adaptive Object Detection

Mar 22, 2020
Zongxian Li, Qixiang Ye, Chong Zhang, Jingjing Liu, Shijian Lu, Yonghong Tian


  Access Paper or Ask Questions

Multi-level Head-wise Match and Aggregation in Transformer for Textual Sequence Matching

Jan 20, 2020
Shuohang Wang, Yunshi Lan, Yi Tay, Jing Jiang, Jingjing Liu

* AAAI 2020, 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Meta Module Network for Compositional Visual Reasoning

Nov 18, 2019
Wenhu Chen, Zhe Gan, Linjie Li, Yu Cheng, William Wang, Jingjing Liu

* Technical Report on Neural Module Network, 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Distilling the Knowledge of BERT for Text Generation

Nov 10, 2019
Yen-Chun Chen, Zhe Gan, Yu Cheng, Jingzhou Liu, Jingjing Liu

* Work in progress (13 pages) 

  Access Paper or Ask Questions

Hierarchical Graph Network for Multi-hop Question Answering

Nov 09, 2019
Yuwei Fang, Siqi Sun, Zhe Gan, Rohit Pillai, Shuohang Wang, Jingjing Liu


  Access Paper or Ask Questions

DialoGPT: Large-Scale Generative Pre-training for Conversational Response Generation

Nov 01, 2019
Yizhe Zhang, Siqi Sun, Michel Galley, Yen-Chun Chen, Chris Brockett, Xiang Gao, Jianfeng Gao, Jingjing Liu, Bill Dolan


  Access Paper or Ask Questions

Discourse-Aware Neural Extractive Model for Text Summarization

Oct 30, 2019
Jiacheng Xu, Zhe Gan, Yu Cheng, Jingjing Liu


  Access Paper or Ask Questions

FreeLB: Enhanced Adversarial Training for Language Understanding

Oct 05, 2019
Chen Zhu, Yu Cheng, Zhe Gan, Siqi Sun, Tom Goldstein, Jingjing Liu


  Access Paper or Ask Questions