Alert button
Picture for Dong Xu

Dong Xu

Alert button

Department of Radiology, Zhejiang Cancer Hospital, Hangzhou, 310022, China, Hangzhou Institute of Medicine, Key Laboratory of Head and Neck Cancer Translational Research of Zhejiang Province, Hangzhou, 310022, China, Zhejiang Provincial Research Center for Cancer Intelligent Diagnosis and Molecular Technology, Hangzhou, 310000, China, Wenling Medical Big Data and Artificial Intelligence Research Institute, 24th Floor, Machang Road, Taizhou, 310061, China, Taizhou Key Laboratory of Minimally Invasive Interventional Therapy and Artificial Intelligence, Taizhou Campus of Zhejiang Cancer Hospital

AI-Generated Content Enhanced Computer-Aided Diagnosis Model for Thyroid Nodules: A ChatGPT-Style Assistant

Feb 04, 2024
Jincao Yao, Yunpeng Wang, Zhikai Lei, Kai Wang, Xiaoxian Li, Jianhua Zhou, Xiang Hao, Jiafei Shen, Zhenping Wang, Rongrong Ru, Yaqing Chen, Yahan Zhou, Chen Chen, Yanming Zhang, Ping Liang, Dong Xu

Viaarxiv icon

Data-Free Generalized Zero-Shot Learning

Jan 28, 2024
Bowen Tang, Long Yan, Jing Zhang, Qian Yu, Lu Sheng, Dong Xu

Viaarxiv icon

Harnessing Neuron Stability to Improve DNN Verification

Jan 19, 2024
Hai Duong, Dong Xu, ThanhVu Nguyen, Matthew B. Dwyer

Viaarxiv icon

SVGDreamer: Text Guided SVG Generation with Diffusion Model

Jan 03, 2024
Ximing Xing, Haitao Zhou, Chuang Wang, Jing Zhang, Dong Xu, Qian Yu

Viaarxiv icon

Multi-modality Affinity Inference for Weakly Supervised 3D Semantic Segmentation

Dec 29, 2023
Xiawei Li, Qingyuan Xu, Jing Zhang, Tianyi Zhang, Qian Yu, Lu Sheng, Dong Xu

Viaarxiv icon

A Video is Worth 256 Bases: Spatial-Temporal Expectation-Maximization Inversion for Zero-Shot Video Editing

Dec 10, 2023
Maomao Li, Yu Li, Tianyu Yang, Yunfei Liu, Dongxu Yue, Zhihui Lin, Dong Xu

Figure 1 for A Video is Worth 256 Bases: Spatial-Temporal Expectation-Maximization Inversion for Zero-Shot Video Editing
Figure 2 for A Video is Worth 256 Bases: Spatial-Temporal Expectation-Maximization Inversion for Zero-Shot Video Editing
Figure 3 for A Video is Worth 256 Bases: Spatial-Temporal Expectation-Maximization Inversion for Zero-Shot Video Editing
Figure 4 for A Video is Worth 256 Bases: Spatial-Temporal Expectation-Maximization Inversion for Zero-Shot Video Editing
Viaarxiv icon

Progressive Target-Styled Feature Augmentation for Unsupervised Domain Adaptation on Point Clouds

Nov 27, 2023
Zicheng Wang, Zhen Zhao, Yiming Wu, Luping Zhou, Dong Xu

Viaarxiv icon

UFDA: Universal Federated Domain Adaptation with Practical Assumptions

Nov 27, 2023
Xinhui Liu, Zhenghao Chen, Luping Zhou, Dong Xu, Wei Xi, Gairui Bai, Yihan Zhao, Jizhong Zhao

Viaarxiv icon

E4S: Fine-grained Face Swapping via Editing With Regional GAN Inversion

Oct 23, 2023
Maomao Li, Ge Yuan, Cairong Wang, Zhian Liu, Yong Zhang, Yongwei Nie, Jue Wang, Dong Xu

Figure 1 for E4S: Fine-grained Face Swapping via Editing With Regional GAN Inversion
Figure 2 for E4S: Fine-grained Face Swapping via Editing With Regional GAN Inversion
Figure 3 for E4S: Fine-grained Face Swapping via Editing With Regional GAN Inversion
Figure 4 for E4S: Fine-grained Face Swapping via Editing With Regional GAN Inversion
Viaarxiv icon

Diffusion Model is Secretly a Training-free Open Vocabulary Semantic Segmenter

Sep 06, 2023
Jinglong Wang, Xiawei Li, Jing Zhang, Qingyuan Xu, Qin Zhou, Qian Yu, Lu Sheng, Dong Xu

Viaarxiv icon