Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Dong Xu

School of Electrical and Information Engineering, The University of Sydney, Australia

Improving Deep Video Compression by Resolution-adaptive Flow Coding

Sep 13, 2020
Zhihao Hu, Zhenghao Chen, Dong Xu, Guo Lu, Wanli Ouyang, Shuhang Gu

* ECCV 2020(oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Simulating multi-exit evacuation using deep reinforcement learning

Jul 11, 2020
Dong Xu, Xiao Huang, Joseph Mango, Xiang Li, Zhenlong Li

* 25 pages, 5 figures, submitted to Transactions in GIS 

  Access Paper or Ask Questions

Structured Stochastic Quasi-Newton Methods for Large-Scale Optimization Problems

Jun 17, 2020
Minghan Yang, Dong Xu, Yongfeng Li, Zaiwen Wen, Mengyun Chen


  Access Paper or Ask Questions

Sketchy Empirical Natural Gradient Methods for Deep Learning

Jun 16, 2020
Minghan Yang, Dong Xu, Yongfeng Li, Zaiwen Wen, Mengyun Chen


  Access Paper or Ask Questions

Content Adaptive and Error Propagation Aware Deep Video Compression

Mar 25, 2020
Guo Lu, Chunlei Cai, Xiaoyun Zhang, Li Chen, Wanli Ouyang, Dong Xu, Zhiyong Gao

* First two authors contributed equally 

  Access Paper or Ask Questions

Channel Pruning Guided by Classification Loss and Feature Importance

Mar 15, 2020
Jinyang Guo, Wanli Ouyang, Dong Xu

* AAAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified End-to-End Framework for Efficient Deep Image Compression

Feb 11, 2020
Jiaheng Liu, Guo Lu, Zhihao Hu, Dong Xu

* have been submitted to journal 

  Access Paper or Ask Questions

Translating multispectral imagery to nighttime imagery via conditional generative adversarial networks

Dec 28, 2019
Xiao Huang, Dong Xu, Zhenlong Li, Cuizhen Wang

* 4 pages, 3 figures, submitted to the 2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium 

  Access Paper or Ask Questions

IntersectGAN: Learning Domain Intersection for Generating Images with Multiple Attributes

Oct 03, 2019
Zehui Yao, Boyan Zhang, Zhiyong Wang, Wanli Ouyang, Dong Xu, Dagan Feng


  Access Paper or Ask Questions

Formal Language Constraints for Markov Decision Processes

Oct 02, 2019
Eleanor Quint, Dong Xu, Haluk Dogan, Zeynep Hakguder, Stephen Scott, Matthew Dwyer

* NeurIPS 2019 Workshop on Safety and Robustness in Decision Making 

  Access Paper or Ask Questions

Refactoring Neural Networks for Verification

Aug 06, 2019
David Shriver, Dong Xu, Sebastian Elbaum, Matthew B. Dwyer


  Access Paper or Ask Questions

Detection of Malfunctioning Smart Electricity Meter

Jul 26, 2019
Ming Liu, Dongpeng Liu, Guangyu Sun, Yi Zhao, Duolin Wang, Fangxing Liu, Xiang Fang, Qing He, Dong Xu


  Access Paper or Ask Questions

Improving Action Localization by Progressive Cross-stream Cooperation

May 28, 2019
Rui Su, Wanli Ouyang, Luping Zhou, Dong Xu

* CVPR2019 

  Access Paper or Ask Questions

Gated Group Self-Attention for Answer Selection

May 26, 2019
Dong Xu, Jianhui Ji, Haikuan Huang, Hongbo Deng, Wu-Jun Li


  Access Paper or Ask Questions

Hashing based Answer Selection

May 26, 2019
Dong Xu, Wu-Jun Li


  Access Paper or Ask Questions

DVC: An End-to-end Deep Video Compression Framework

Nov 30, 2018
Guo Lu, Wanli Ouyang, Dong Xu, Xiaoyun Zhang, Chunlei Cai, Zhiyong Gao


  Access Paper or Ask Questions

Learning Multi-level Deep Representations for Image Emotion Classification

Sep 25, 2018
Tianrong Rao, Min Xu, Dong Xu


  Access Paper or Ask Questions

MUFold-SS: Protein Secondary Structure Prediction Using Deep Inception-Inside-Inception Networks

Sep 12, 2017
Chao Fang, Yi Shang, Dong Xu


  Access Paper or Ask Questions

Image Projective Invariants

Jul 19, 2017
Erbo Li, Hanlin Mo, Dong Xu, Hua Li


  Access Paper or Ask Questions

Skeleton-Based Action Recognition Using Spatio-Temporal LSTM Network with Trust Gates

Jun 26, 2017
Jun Liu, Amir Shahroudy, Dong Xu, Alex C. Kot, Gang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Shape DNA: Basic Generating Functions for Geometric Moment Invariants

May 24, 2017
Erbo Li, Yazhou Huang, Dong Xu, Hua Li


  Access Paper or Ask Questions

A Siamese Long Short-Term Memory Architecture for Human Re-Identification

Jul 28, 2016
Rahul Rama Varior, Bing Shuai, Jiwen Lu, Dong Xu, Gang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Spatio-Temporal LSTM with Trust Gates for 3D Human Action Recognition

Jul 24, 2016
Jun Liu, Amir Shahroudy, Dong Xu, Gang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Full-Time Supervision based Bidirectional RNN for Factoid Question Answering

Jun 21, 2016
Dong Xu, Wu-Jun Li

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Dimensionality-Dependent Generalization Bounds for $k$-Dimensional Coding Schemes

Apr 23, 2016
Tongliang Liu, Dacheng Tao, Dong Xu


  Access Paper or Ask Questions

Scalable Nuclear-norm Minimization by Subspace Pursuit Proximal Riemannian Gradient

Mar 18, 2015
Mingkui Tan, Shijie Xiao, Junbin Gao, Dong Xu, Anton Van Den Hengel, Qinfeng Shi


  Access Paper or Ask Questions

Learning with Augmented Features for Heterogeneous Domain Adaptation

Jun 18, 2012
Lixin Duan, Dong Xu, Ivor Tsang

* ICML2012 

  Access Paper or Ask Questions