Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Dong Xu

Department of Electrical Engineering and Computer Science, University of Missouri, Columbia

Salient Object Detection via Integrity Learning

Jan 20, 2021
Mingchen Zhuge, Deng-Ping Fan, Nian Liu, Dingwen Zhang, Dong Xu, Ling Shao


  Access Paper or Ask Questions

Inception Convolution with Efficient Dilation Search

Dec 25, 2020
Jie Liu, Chuming Li, Feng Liang, Chen Lin, Ming Sun, Junjie Yan, Wanli Ouyang, Dong Xu


  Access Paper or Ask Questions

Human-centric Spatio-Temporal Video Grounding With Visual Transformers

Nov 10, 2020
Zongheng Tang, Yue Liao, Si Liu, Guanbin Li, Xiaojie Jin, Hongxu Jiang, Qian Yu, Dong Xu

* 9pages, 5 figures, under review 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Learning Analysis and Age Prediction from Shoeprints

Nov 07, 2020
Muhammad Hassan, Yan Wang, Di Wang, Daixi Li, Yanchun Liang, You Zhou, Dong Xu

* 24 pages, 20 Figures 

  Access Paper or Ask Questions

A Method of Generating Measurable Panoramic Image for Indoor Mobile Measurement System

Oct 27, 2020
Hao Ma, Jingbin Liu, Zhirong Hu, Hongyu Qiu, Dong Xu, Zemin Wang, Xiaodong Gong, Sheng Yang


  Access Paper or Ask Questions

A Simple and Efficient Registration of 3D Point Cloud and Image Data for Indoor Mobile Mapping System

Oct 27, 2020
Hao Ma, Jingbin Liu, Keke Liu, Hongyu Qiu, Dong Xu, Zemin Wang, Xiaodong Gong, Sheng Yang


  Access Paper or Ask Questions

Improving Deep Video Compression by Resolution-adaptive Flow Coding

Sep 13, 2020
Zhihao Hu, Zhenghao Chen, Dong Xu, Guo Lu, Wanli Ouyang, Shuhang Gu

* ECCV 2020(oral) 

  Access Paper or Ask Questions

Simulating multi-exit evacuation using deep reinforcement learning

Jul 11, 2020
Dong Xu, Xiao Huang, Joseph Mango, Xiang Li, Zhenlong Li

* 25 pages, 5 figures, submitted to Transactions in GIS 

  Access Paper or Ask Questions

Structured Stochastic Quasi-Newton Methods for Large-Scale Optimization Problems

Jun 17, 2020
Minghan Yang, Dong Xu, Yongfeng Li, Zaiwen Wen, Mengyun Chen


  Access Paper or Ask Questions

Sketchy Empirical Natural Gradient Methods for Deep Learning

Jun 16, 2020
Minghan Yang, Dong Xu, Yongfeng Li, Zaiwen Wen, Mengyun Chen


  Access Paper or Ask Questions

Content Adaptive and Error Propagation Aware Deep Video Compression

Mar 25, 2020
Guo Lu, Chunlei Cai, Xiaoyun Zhang, Li Chen, Wanli Ouyang, Dong Xu, Zhiyong Gao

* First two authors contributed equally 

  Access Paper or Ask Questions

Channel Pruning Guided by Classification Loss and Feature Importance

Mar 15, 2020
Jinyang Guo, Wanli Ouyang, Dong Xu

* AAAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified End-to-End Framework for Efficient Deep Image Compression

Feb 11, 2020
Jiaheng Liu, Guo Lu, Zhihao Hu, Dong Xu

* have been submitted to journal 

  Access Paper or Ask Questions

Translating multispectral imagery to nighttime imagery via conditional generative adversarial networks

Dec 28, 2019
Xiao Huang, Dong Xu, Zhenlong Li, Cuizhen Wang

* 4 pages, 3 figures, submitted to the 2020 IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium 

  Access Paper or Ask Questions

IntersectGAN: Learning Domain Intersection for Generating Images with Multiple Attributes

Oct 03, 2019
Zehui Yao, Boyan Zhang, Zhiyong Wang, Wanli Ouyang, Dong Xu, Dagan Feng


  Access Paper or Ask Questions

Formal Language Constraints for Markov Decision Processes

Oct 02, 2019
Eleanor Quint, Dong Xu, Haluk Dogan, Zeynep Hakguder, Stephen Scott, Matthew Dwyer

* NeurIPS 2019 Workshop on Safety and Robustness in Decision Making 

  Access Paper or Ask Questions

Refactoring Neural Networks for Verification

Aug 06, 2019
David Shriver, Dong Xu, Sebastian Elbaum, Matthew B. Dwyer


  Access Paper or Ask Questions

Detection of Malfunctioning Smart Electricity Meter

Jul 26, 2019
Ming Liu, Dongpeng Liu, Guangyu Sun, Yi Zhao, Duolin Wang, Fangxing Liu, Xiang Fang, Qing He, Dong Xu


  Access Paper or Ask Questions

Improving Action Localization by Progressive Cross-stream Cooperation

May 28, 2019
Rui Su, Wanli Ouyang, Luping Zhou, Dong Xu

* CVPR2019 

  Access Paper or Ask Questions

Gated Group Self-Attention for Answer Selection

May 26, 2019
Dong Xu, Jianhui Ji, Haikuan Huang, Hongbo Deng, Wu-Jun Li


  Access Paper or Ask Questions

Hashing based Answer Selection

May 26, 2019
Dong Xu, Wu-Jun Li


  Access Paper or Ask Questions

DVC: An End-to-end Deep Video Compression Framework

Nov 30, 2018
Guo Lu, Wanli Ouyang, Dong Xu, Xiaoyun Zhang, Chunlei Cai, Zhiyong Gao


  Access Paper or Ask Questions

Learning Multi-level Deep Representations for Image Emotion Classification

Sep 25, 2018
Tianrong Rao, Min Xu, Dong Xu


  Access Paper or Ask Questions

MUFold-SS: Protein Secondary Structure Prediction Using Deep Inception-Inside-Inception Networks

Sep 12, 2017
Chao Fang, Yi Shang, Dong Xu


  Access Paper or Ask Questions

Image Projective Invariants

Jul 19, 2017
Erbo Li, Hanlin Mo, Dong Xu, Hua Li


  Access Paper or Ask Questions

Skeleton-Based Action Recognition Using Spatio-Temporal LSTM Network with Trust Gates

Jun 26, 2017
Jun Liu, Amir Shahroudy, Dong Xu, Alex C. Kot, Gang Wang


  Access Paper or Ask Questions

Shape DNA: Basic Generating Functions for Geometric Moment Invariants

May 24, 2017
Erbo Li, Yazhou Huang, Dong Xu, Hua Li


  Access Paper or Ask Questions