Alert button
Picture for He Wang

He Wang

Alert button

ControlUDA: Controllable Diffusion-assisted Unsupervised Domain Adaptation for Cross-Weather Semantic Segmentation

Feb 09, 2024
Fengyi Shen, Li Zhou, Kagan Kucukaytekin, Ziyuan Liu, He Wang, Alois Knoll

Viaarxiv icon

MaskClustering: View Consensus based Mask Graph Clustering for Open-Vocabulary 3D Instance Segmentation

Jan 15, 2024
Mi Yan, Jiazhao Zhang, Yan Zhu, He Wang

Viaarxiv icon

Physics-informed Deep Learning to Solve Three-dimensional Terzaghi Consolidation Equation: Forward and Inverse Problems

Jan 08, 2024
Biao Yuan, Ana Heitor, He Wang, Xiaohui Chen

Viaarxiv icon

An audio-quality-based multi-strategy approach for target speaker extraction in the MISP 2023 Challenge

Jan 08, 2024
Runduo Han, Xiaopeng Yan, Weiming Xu, Pengcheng Guo, Jiayao Sun, He Wang, Quan Lu, Ning Jiang, Lei Xie

Viaarxiv icon

The NPU-ASLP-LiAuto System Description for Visual Speech Recognition in CNVSRC 2023

Jan 07, 2024
He Wang, Pengcheng Guo, Wei Chen, Pan Zhou, Lei Xie

Figure 1 for The NPU-ASLP-LiAuto System Description for Visual Speech Recognition in CNVSRC 2023
Figure 2 for The NPU-ASLP-LiAuto System Description for Visual Speech Recognition in CNVSRC 2023
Viaarxiv icon

ICMC-ASR: The ICASSP 2024 In-Car Multi-Channel Automatic Speech Recognition Challenge

Jan 07, 2024
He Wang, Pengcheng Guo, Yue Li, Ao Zhang, Jiayao Sun, Lei Xie, Wei Chen, Pan Zhou, Hui Bu, Xin Xu, Binbin Zhang, Zhuo Chen, Jian Wu, Longbiao Wang, Eng Siong Chng, Sun Li

Viaarxiv icon

MLCA-AVSR: Multi-Layer Cross Attention Fusion based Audio-Visual Speech Recognition

Jan 07, 2024
He Wang, Pengcheng Guo, Pan Zhou, Lei Xie

Viaarxiv icon

SAGE: Bridging Semantic and Actionable Parts for GEneralizable Articulated-Object Manipulation under Language Instructions

Dec 03, 2023
Haoran Geng, Songlin Wei, Congyue Deng, Bokui Shen, He Wang, Leonidas Guibas

Viaarxiv icon

Communication-Efficient Federated Optimization over Semi-Decentralized Networks

Nov 30, 2023
He Wang, Yuejie Chi

Viaarxiv icon

RoboGPT: an intelligent agent of making embodied long-term decisions for daily instruction tasks

Nov 27, 2023
Yaran Chen, Wenbo Cui, Yuanwen Chen, Mining Tan, Xinyao Zhang, Dongbin Zhao, He Wang

Viaarxiv icon