Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jun Guo

Cluster-guided Asymmetric Contrastive Learning for Unsupervised Person Re-Identification


Jun 15, 2021
Mingkun Li, Chun-Guang Li, Jun Guo


  Access Paper or Ask Questions

A Joint Model for Dropped Pronoun Recovery and Conversational Discourse Parsing in Chinese Conversational Speech


Jun 07, 2021
Jingxuan Yang, Kerui Xu, Jun Xu, Si Li, Sheng Gao, Jun Guo, Nianwen Xue, Ji-Rong Wen

* Accepted by ACL2021 

  Access Paper or Ask Questions

DF^2AM: Dual-level Feature Fusion and Affinity Modeling for RGB-Infrared Cross-modality Person Re-identification


Apr 01, 2021
Junhui Yin, Zhanyu Ma, Jiyang Xie, Shibo Nie, Kongming Liang, Jun Guo


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Person Re-identification via Simultaneous Clustering and Consistency Learning


Apr 01, 2021
Junhui Yin, Jiayan Qiu, Siqing Zhang, Jiyang Xie, Zhanyu Ma, Jun Guo


  Access Paper or Ask Questions

Duplex Contextual Relation Network for Polyp Segmentation


Mar 12, 2021
Zijin Yin, Kongming Liang, Zhanyu Ma, Jun Guo


  Access Paper or Ask Questions

A Comprehensive Evaluation Framework for Deep Model Robustness


Jan 24, 2021
Aishan Liu, Xianglong Liu, Jun Guo, Jiakai Wang, Yuqing Ma, Ze Zhao, Xinghai Gao, Gang Xiao

* 13 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive Co-Attention Network for Fine-grained Visual Classification


Jan 21, 2021
Tian Zhang, Dongliang Chang, Zhanyu Ma, Jun Guo


  Access Paper or Ask Questions

Knowledge Transfer Based Fine-grained Visual Classification


Dec 21, 2020
Siqing Zhang, Ruoyi Du, Dongliang Chang, Zhanyu Ma, Jun Guo


  Access Paper or Ask Questions

Your "Labrador" is My "Dog": Fine-Grained, or Not


Nov 18, 2020
Dongliang Chang, Kaiyue Pang, Yixiao Zheng, Zhanyu Ma, Yi-Zhe Song, Jun Guo


  Access Paper or Ask Questions

DS-UI: Dual-Supervised Mixture of Gaussian Mixture Models for Uncertainty Inference


Nov 17, 2020
Jiyang Xie, Zhanyu Ma, Jing-Hao Xue, Guoqiang Zhang, Jun Guo


  Access Paper or Ask Questions

Advanced Dropout: A Model-free Methodology for Bayesian Dropout Optimization


Oct 11, 2020
Jiyang Xie, Zhanyu Ma, Guoqiang Zhang, Jing-Hao Xue, Zheng-Hua Tan, Jun Guo


  Access Paper or Ask Questions

Transformer-GCRF: Recovering Chinese Dropped Pronouns with General Conditional Random Fields


Oct 07, 2020
Jingxuan Yang, Kerui Xu, Jun Xu, Si Li, Sheng Gao, Jun Guo, Ji-Rong Wen, Nianwen Xue

* Accept as EMNLP-findings 2020 

  Access Paper or Ask Questions

SSKD: Self-Supervised Knowledge Distillation for Cross Domain Adaptive Person Re-Identification


Sep 13, 2020
Junhui Yin, Jiayan Qiu, Siqing Zhang, Zhanyu Ma, Jun Guo


  Access Paper or Ask Questions

ReMarNet: Conjoint Relation and Margin Learning for Small-Sample Image Classification


Jun 27, 2020
Xiaoxu Li, Liyun Yu, Xiaochen Yang, Zhanyu Ma, Jing-Hao Xue, Jie Cao, Jun Guo

* IEEE TCSVT 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Attention-guided Context Feature Pyramid Network for Object Detection


May 23, 2020
Junxu Cao, Qi Chen, Jun Guo, Ruichao Shi


  Access Paper or Ask Questions

OSLNet: Deep Small-Sample Classification with an Orthogonal Softmax Layer


Apr 20, 2020
Xiaoxu Li, Dongliang Chang, Zhanyu Ma, Zheng-Hua Tan, Jing-Hao Xue, Jie Cao, Jingyi Yu, Jun Guo

* TIP 2020. Code available at https://github.com/dongliangchang/OSLNet 

  Access Paper or Ask Questions

Dual-attention Guided Dropblock Module for Weakly Supervised Object Localization


Mar 19, 2020
Junhui Yin, Siqing Zhang, Dongliang Chang, Zhanyu Ma, Jun Guo

* Technical Reports 

  Access Paper or Ask Questions

Object-Oriented Video Captioning with Temporal Graph and Prior Knowledge Building


Mar 12, 2020
Fangyi Zhu, Jenq-Neng Hwang, Zhanyu Ma, Jun Guo


  Access Paper or Ask Questions

Fine-Grained Visual Classification via Progressive Multi-Granularity Training of Jigsaw Patches


Mar 10, 2020
Ruoyi Du, Dongliang Chang, Ayan Kumar Bhunia, Jiyang Xie, Yi-Zhe Song, Zhanyu Ma, Jun Guo


  Access Paper or Ask Questions

Mind the Gap: Enlarging the Domain Gap in Open Set Domain Adaptation


Mar 10, 2020
Dongliang Chang, Aneeshan Sain, Zhanyu Ma, Yi-Zhe Song, Jun Guo


  Access Paper or Ask Questions

Channel Attention with Embedding Gaussian Process: A Probabilistic Methodology


Mar 10, 2020
Jiyang Xie, Dongliang Chang, Zhanyu Ma, Guoqiang Zhang, Jun Guo


  Access Paper or Ask Questions

A Video Analysis Method on Wanfang Dataset via Deep Neural Network


Feb 28, 2020
Jinlong Kang, Jiaxiang Zheng, Heng Bai, Xiaoting Xue, Yang Zhou, Jun Guo


  Access Paper or Ask Questions

Fine-Grained Instance-Level Sketch-Based Video Retrieval


Feb 21, 2020
Peng Xu, Kun Liu, Tao Xiang, Timothy M. Hospedales, Zhanyu Ma, Jun Guo, Yi-Zhe Song


  Access Paper or Ask Questions

The Devil is in the Channels: Mutual-Channel Loss for Fine-Grained Image Classification


Feb 11, 2020
Dongliang Chang, Yifeng Ding, Jiyang Xie, Ayan Kumar Bhunia, Xiaoxu Li, Zhanyu Ma, Ming Wu, Jun Guo, Yi-Zhe Song


  Access Paper or Ask Questions

Scalable NAS with Factorizable Architectural Parameters


Dec 31, 2019
Lanfei Wang, Lingxi Xie, Tianyi Zhang, Jun Guo, Qi Tian

* 10 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Wasserstein Collaborative Filtering for Item Cold-start Recommendation


Sep 10, 2019
Yitong Meng, Guangyong Chen, Benben Liao, Jun Guo, Weiwen Liu


  Access Paper or Ask Questions

PMD: A New User Distance for Recommender Systems


Sep 10, 2019
Yitong Meng, Weiwen Liu, Benben Liao, Jun Guo, Guangyong Chen


  Access Paper or Ask Questions

Recovering Dropped Pronouns in Chinese Conversations via Modeling Their Referents


May 17, 2019
Jingxuan Yang, Jianzhuo Tong, Si Li, Sheng Gao, Jun Guo, Nianwen Xue

* accepted by NAACL 2019 

  Access Paper or Ask Questions