Alert button
Picture for Si Liu

Si Liu

Alert button

Realistic Rainy Weather Simulation for LiDARs in CARLA Simulator

Dec 20, 2023
Donglin Yang, Zhenfeng Liu, Wentao Jiang, Guohang Yan, Xing Gao, Botian Shi, Si Liu, Xinyu Cai

Viaarxiv icon

Transferring CLIP's Knowledge into Zero-Shot Point Cloud Semantic Segmentation

Dec 12, 2023
Yuanbin Wang, Shaofei Huang, Yulu Gao, Zhen Wang, Rui Wang, Kehua Sheng, Bo Zhang, Si Liu

Figure 1 for Transferring CLIP's Knowledge into Zero-Shot Point Cloud Semantic Segmentation
Figure 2 for Transferring CLIP's Knowledge into Zero-Shot Point Cloud Semantic Segmentation
Figure 3 for Transferring CLIP's Knowledge into Zero-Shot Point Cloud Semantic Segmentation
Figure 4 for Transferring CLIP's Knowledge into Zero-Shot Point Cloud Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

Customize your NeRF: Adaptive Source Driven 3D Scene Editing via Local-Global Iterative Training

Dec 04, 2023
Runze He, Shaofei Huang, Xuecheng Nie, Tianrui Hui, Luoqi Liu, Jiao Dai, Jizhong Han, Guanbin Li, Si Liu

Viaarxiv icon

LLMs as Visual Explainers: Advancing Image Classification with Evolving Visual Descriptions

Nov 20, 2023
Songhao Han, Le Zhuo, Yue Liao, Si Liu

Viaarxiv icon

Octavius: Mitigating Task Interference in MLLMs via MoE

Nov 05, 2023
Zeren Chen, Ziqin Wang, Zhen Wang, Huayang Liu, Zhenfei Yin, Si Liu, Lu Sheng, Wanli Ouyang, Yu Qiao, Jing Shao

Viaarxiv icon

Enriching Phrases with Coupled Pixel and Object Contexts for Panoptic Narrative Grounding

Nov 02, 2023
Tianrui Hui, Zihan Ding, Junshi Huang, Xiaoming Wei, Xiaolin Wei, Jiao Dai, Jizhong Han, Si Liu

Viaarxiv icon

DUSA: Decoupled Unsupervised Sim2Real Adaptation for Vehicle-to-Everything Collaborative Perception

Oct 12, 2023
Xianghao Kong, Wentao Jiang, Jinrang Jia, Yifeng Shi, Runsheng Xu, Si Liu

Figure 1 for DUSA: Decoupled Unsupervised Sim2Real Adaptation for Vehicle-to-Everything Collaborative Perception
Figure 2 for DUSA: Decoupled Unsupervised Sim2Real Adaptation for Vehicle-to-Everything Collaborative Perception
Figure 3 for DUSA: Decoupled Unsupervised Sim2Real Adaptation for Vehicle-to-Everything Collaborative Perception
Figure 4 for DUSA: Decoupled Unsupervised Sim2Real Adaptation for Vehicle-to-Everything Collaborative Perception
Viaarxiv icon

Optimizing the Placement of Roadside LiDARs for Autonomous Driving

Oct 11, 2023
Wentao Jiang, Hao Xiang, Xinyu Cai, Runsheng Xu, Jiaqi Ma, Yikang Li, Gim Hee Lee, Si Liu

Viaarxiv icon

ReSimAD: Zero-Shot 3D Domain Transfer for Autonomous Driving with Source Reconstruction and Target Simulation

Sep 25, 2023
Bo Zhang, Xinyu Cai, Jiakang Yuan, Donglin Yang, Jianfei Guo, Xiangchao Yan, Renqiu Xia, Botian Shi, Min Dou, Tao Chen, Si Liu, Junchi Yan, Yu Qiao

Figure 1 for ReSimAD: Zero-Shot 3D Domain Transfer for Autonomous Driving with Source Reconstruction and Target Simulation
Figure 2 for ReSimAD: Zero-Shot 3D Domain Transfer for Autonomous Driving with Source Reconstruction and Target Simulation
Figure 3 for ReSimAD: Zero-Shot 3D Domain Transfer for Autonomous Driving with Source Reconstruction and Target Simulation
Figure 4 for ReSimAD: Zero-Shot 3D Domain Transfer for Autonomous Driving with Source Reconstruction and Target Simulation
Viaarxiv icon

Discovering Sounding Objects by Audio Queries for Audio Visual Segmentation

Sep 18, 2023
Shaofei Huang, Han Li, Yuqing Wang, Hongji Zhu, Jiao Dai, Jizhong Han, Wenge Rong, Si Liu

Figure 1 for Discovering Sounding Objects by Audio Queries for Audio Visual Segmentation
Figure 2 for Discovering Sounding Objects by Audio Queries for Audio Visual Segmentation
Figure 3 for Discovering Sounding Objects by Audio Queries for Audio Visual Segmentation
Figure 4 for Discovering Sounding Objects by Audio Queries for Audio Visual Segmentation
Viaarxiv icon