Recapture as You Want

Jun 02, 2020
Chen Gao, Si Liu, Ran He, Shuicheng Yan, Bo Li

* 14 pages 

  Access Model/Code and Paper
Tree-Structured Policy based Progressive Reinforcement Learning for Temporally Language Grounding in Video

Jan 18, 2020
Jie Wu, Guanbin Li, Si Liu, Liang Lin

* To appear in AAAI2020 

  Access Model/Code and Paper
PPDM: Parallel Point Detection and Matching for Real-time Human-Object Interaction Detection

Dec 30, 2019
Yue Liao, Si Liu, Fei Wang, Yanjie Chen, Jiashi Feng

* Tech Report 

  Access Model/Code and Paper
Rule-Guided Compositional Representation Learning on Knowledge Graphs

Dec 28, 2019
Guanglin Niu, Yongfei Zhang, Bo Li, Peng Cui, Si Liu, Jingyang Li, Xiaowei Zhang

* The full version of a paper accepted to AAAI 2020 

  Access Model/Code and Paper
AdversarialNAS: Adversarial Neural Architecture Search for GANs

Dec 04, 2019
Chen Gao, Yunpeng Chen, Si Liu, Zhenxiong Tan, Shuicheng Yan


  Access Model/Code and Paper
RGB-Infrared Cross-Modality Person Re-Identification via Joint Pixel and Feature Alignment

Oct 28, 2019
Guan'an Wang, Tianzhu Zhang, Jian Cheng, Si Liu, Yang Yang, Zengguang Hou

* accepted by ICCV'19 

  Access Model/Code and Paper
A Real-Time Cross-modality Correlation Filtering Method for Referring Expression Comprehension

Sep 24, 2019
Yue Liao, Si Liu, Guanbin Li, Fei Wang, Yanjie Chen, Chen Qian, Bo Li


  Access Model/Code and Paper
PSGAN: Pose-Robust Spatial-Aware GAN for Customizable Makeup Transfer

Sep 16, 2019
Wentao Jiang, Si Liu, Chen Gao, Jie Cao, Ran He, Jiashi Feng, Shuicheng Yan


  Access Model/Code and Paper
UGAN: Untraceable GAN for Multi-Domain Face Translation

Sep 12, 2019
Defa Zhu, Si Liu, Wentao Jiang, Chen Gao, Tianyi Wu, Qaingchang Wang, Guodong Guo


  Access Model/Code and Paper
Open Category Detection with PAC Guarantees

Aug 01, 2018
Si Liu, Risheek Garrepalli, Thomas G. Dietterich, Alan Fern, Dan Hendrycks


  Access Model/Code and Paper
Ensemble Soft-Margin Softmax Loss for Image Classification

May 10, 2018
Xiaobo Wang, Shifeng Zhang, Zhen Lei, Si Liu, Xiaojie Guo, Stan Z. Li

* Accepted by IJCAI 2018 

  Access Model/Code and Paper
Face Aging with Contextual Generative Adversarial Nets

Feb 01, 2018
Si Liu, Yao Sun, Defa Zhu, Renda Bao, Wei Wang, Xiangbo Shu, Shuicheng Yan

* accepted at ACM Multimedia 2017 

  Access Model/Code and Paper
Cross-domain Human Parsing via Adversarial Feature and Label Adaptation

Jan 08, 2018
Si Liu, Yao Sun, Defa Zhu, Guanghui Ren, Yu Chen, Jiashi Feng, Jizhong Han

* Accepted by AAAI 2018 

  Access Model/Code and Paper
Fast Deep Matting for Portrait Animation on Mobile Phone

Jul 26, 2017
Bingke Zhu, Yingying Chen, Jinqiao Wang, Si Liu, Bo Zhang, Ming Tang

* ACM Multimedia Conference (MM) 2017 camera-ready 

  Access Model/Code and Paper
Surveillance Video Parsing with Single Frame Supervision

Nov 29, 2016
Si Liu, Changhu Wang, Ruihe Qian, Han Yu, Renda Bao


  Access Model/Code and Paper
Makeup like a superstar: Deep Localized Makeup Transfer Network

Apr 25, 2016
Si Liu, Xinyu Ou, Ruihe Qian, Wei Wang, Xiaochun Cao

* 7pages, 11 figures, to appear in IJCAI 2016 

  Access Model/Code and Paper
Computational Baby Learning

May 04, 2015
Xiaodan Liang, Si Liu, Yunchao Wei, Luoqi Liu, Liang Lin, Shuicheng Yan

* 9 pages 

  Access Model/Code and Paper
Matching-CNN Meets KNN: Quasi-Parametric Human Parsing

Apr 06, 2015
Si Liu, Xiaodan Liang, Luoqi Liu, Xiaohui Shen, Jianchao Yang, Changsheng Xu, Liang Lin, Xiaochun Cao, Shuicheng Yan

* This manuscript is the accepted version for CVPR 2015 

  Access Model/Code and Paper
Deep Human Parsing with Active Template Regression

Mar 09, 2015
Xiaodan Liang, Si Liu, Xiaohui Shen, Jianchao Yang, Luoqi Liu, Jian Dong, Liang Lin, Shuicheng Yan

* This manuscript is the accepted version for IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) 2015 

  Access Model/Code and Paper