Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Si Liu

Video Background Music Generation with Controllable Music Transformer


Nov 16, 2021
Shangzhe Di, Zeren Jiang, Si Liu, Zhaokai Wang, Leyan Zhu, Zexin He, Hongming Liu, Shuicheng Yan

* Accepted to ACM Multimedia 2021. Project website at https://wzk1015.github.io/cmt/ 

  Access Paper or Ask Questions

Improved Pillar with Fine-grained Feature for 3D Object Detection


Oct 12, 2021
Jiahui Fu, Guanghui Ren, Yunpeng Chen, Si Liu

* 8 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

TransRefer3D: Entity-and-Relation Aware Transformer for Fine-Grained 3D Visual Grounding


Aug 11, 2021
Dailan He, Yusheng Zhao, Junyu Luo, Tianrui Hui, Shaofei Huang, Aixi Zhang, Si Liu

* ACM MM2021 

  Access Paper or Ask Questions

Mining the Benefits of Two-stage and One-stage HOI Detection


Aug 11, 2021
Aixi Zhang, Yue Liao, Si Liu, Miao Lu, Yongliang Wang, Chen Gao, Xiaobo Li

* Technical Report 

  Access Paper or Ask Questions

Discriminative Triad Matching and Reconstruction for Weakly Referring Expression Grounding


Jun 08, 2021
Mingjie Sun, Jimin Xiao, Eng Gee Lim, Si Liu, John Y. Goulermas

* TPAMI 

  Access Paper or Ask Questions

PSGAN++: Robust Detail-Preserving Makeup Transfer and Removal


May 26, 2021
Si Liu, Wentao Jiang, Chen Gao, Ran He, Jiashi Feng, Bo Li, Shuicheng Yan

* Accepted by TPAMI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Human-centric Relation Segmentation: Dataset and Solution


May 25, 2021
Si Liu, Zitian Wang, Yulu Gao, Lejian Ren, Yue Liao, Guanghui Ren, Bo Li, Shuicheng Yan

* Accepted by TPAMI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-Modal Progressive Comprehension for Referring Segmentation


May 15, 2021
Si Liu, Tianrui Hui, Shaofei Huang, Yunchao Wei, Bo Li, Guanbin Li

* Accepted by TPAMI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Collaborative Spatial-Temporal Modeling for Language-Queried Video Actor Segmentation


May 14, 2021
Tianrui Hui, Shaofei Huang, Si Liu, Zihan Ding, Guanbin Li, Wenguan Wang, Jizhong Han, Fei Wang

* Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Reformulating HOI Detection as Adaptive Set Prediction


Mar 10, 2021
Mingfei Chen, Yue Liao, Si Liu, Zhiyuan Chen, Fei Wang, Chen Qian

* Accepted to CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Differentiable Multi-Granularity Human Representation Learning for Instance-Aware Human Semantic Parsing


Mar 08, 2021
Tianfei Zhou, Wenguan Wang, Si Liu, Yi Yang, Luc Van Gool

* CVPR 2021 (Oral). Code: https://github.com/tfzhou/MG-HumanParsing 

  Access Paper or Ask Questions

General Instance Distillation for Object Detection


Mar 03, 2021
Xing Dai, Zeren Jiang, Zhao Wu, Yiping Bao, Zhicheng Wang, Si Liu, Erjin Zhou

* 10 pages (including 2 pages of References), 5 figures, 7 tables. Accepted by CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Video Relation Detection with Trajectory-aware Multi-modal Features


Jan 20, 2021
Wentao Xie, Guanghui Ren, Si Liu


  Access Paper or Ask Questions

ORDNet: Capturing Omni-Range Dependencies for Scene Parsing


Jan 11, 2021
Shaofei Huang, Si Liu, Tianrui Hui, Jizhong Han, Bo Li, Jiashi Feng, Shuicheng Yan

* IEEE Transactions on Image Processing, 2020, 29: 8251-8263 
* Published at TIP 

  Access Paper or Ask Questions

Confidence-aware Non-repetitive Multimodal Transformers for TextCaps


Dec 08, 2020
Zhaokai Wang, Renda Bao, Qi Wu, Si Liu

* 9 pages; Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Human-centric Spatio-Temporal Video Grounding With Visual Transformers


Nov 10, 2020
Zongheng Tang, Yue Liao, Si Liu, Guanbin Li, Xiaojie Jin, Hongxu Jiang, Qian Yu, Dong Xu

* 9pages, 5 figures, under review 

  Access Paper or Ask Questions

Linguistic Structure Guided Context Modeling for Referring Image Segmentation


Oct 05, 2020
Tianrui Hui, Si Liu, Shaofei Huang, Guanbin Li, Sansi Yu, Faxi Zhang, Jizhong Han

* Accepted by ECCV 2020. Code is available at https://github.com/spyflying/LSCM-Refseg 

  Access Paper or Ask Questions

Referring Image Segmentation via Cross-Modal Progressive Comprehension


Oct 01, 2020
Shaofei Huang, Tianrui Hui, Si Liu, Guanbin Li, Yunchao Wei, Jizhong Han, Luoqi Liu, Bo Li

* Accepted by CVPR 2020. Code is available at https://github.com/spyflying/CMPC-Refseg 

  Access Paper or Ask Questions

Recapture as You Want


Jun 02, 2020
Chen Gao, Si Liu, Ran He, Shuicheng Yan, Bo Li

* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Tree-Structured Policy based Progressive Reinforcement Learning for Temporally Language Grounding in Video


Jan 18, 2020
Jie Wu, Guanbin Li, Si Liu, Liang Lin

* To appear in AAAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

PPDM: Parallel Point Detection and Matching for Real-time Human-Object Interaction Detection


Dec 30, 2019
Yue Liao, Si Liu, Fei Wang, Yanjie Chen, Jiashi Feng

* Tech Report 

  Access Paper or Ask Questions

Rule-Guided Compositional Representation Learning on Knowledge Graphs


Dec 28, 2019
Guanglin Niu, Yongfei Zhang, Bo Li, Peng Cui, Si Liu, Jingyang Li, Xiaowei Zhang

* The full version of a paper accepted to AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

AdversarialNAS: Adversarial Neural Architecture Search for GANs


Dec 04, 2019
Chen Gao, Yunpeng Chen, Si Liu, Zhenxiong Tan, Shuicheng Yan


  Access Paper or Ask Questions

RGB-Infrared Cross-Modality Person Re-Identification via Joint Pixel and Feature Alignment


Oct 28, 2019
Guan'an Wang, Tianzhu Zhang, Jian Cheng, Si Liu, Yang Yang, Zengguang Hou

* accepted by ICCV'19 

  Access Paper or Ask Questions

A Real-Time Cross-modality Correlation Filtering Method for Referring Expression Comprehension


Sep 24, 2019
Yue Liao, Si Liu, Guanbin Li, Fei Wang, Yanjie Chen, Chen Qian, Bo Li


  Access Paper or Ask Questions