Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Video Relation Detection with Trajectory-aware Multi-modal Features

Jan 20, 2021
Wentao Xie, Guanghui Ren, Si Liu


  Access Paper or Ask Questions

ORDNet: Capturing Omni-Range Dependencies for Scene Parsing

Jan 11, 2021
Shaofei Huang, Si Liu, Tianrui Hui, Jizhong Han, Bo Li, Jiashi Feng, Shuicheng Yan

* IEEE Transactions on Image Processing, 2020, 29: 8251-8263 
* Published at TIP 

  Access Paper or Ask Questions

Confidence-aware Non-repetitive Multimodal Transformers for TextCaps

Dec 08, 2020
Zhaokai Wang, Renda Bao, Qi Wu, Si Liu

* 9 pages; Accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Human-centric Spatio-Temporal Video Grounding With Visual Transformers

Nov 10, 2020
Zongheng Tang, Yue Liao, Si Liu, Guanbin Li, Xiaojie Jin, Hongxu Jiang, Qian Yu, Dong Xu

* 9pages, 5 figures, under review 

  Access Paper or Ask Questions

Linguistic Structure Guided Context Modeling for Referring Image Segmentation

Oct 05, 2020
Tianrui Hui, Si Liu, Shaofei Huang, Guanbin Li, Sansi Yu, Faxi Zhang, Jizhong Han

* Accepted by ECCV 2020. Code is available at https://github.com/spyflying/LSCM-Refseg 

  Access Paper or Ask Questions

Referring Image Segmentation via Cross-Modal Progressive Comprehension

Oct 01, 2020
Shaofei Huang, Tianrui Hui, Si Liu, Guanbin Li, Yunchao Wei, Jizhong Han, Luoqi Liu, Bo Li

* Accepted by CVPR 2020. Code is available at https://github.com/spyflying/CMPC-Refseg 

  Access Paper or Ask Questions

Recapture as You Want

Jun 02, 2020
Chen Gao, Si Liu, Ran He, Shuicheng Yan, Bo Li

* 14 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Tree-Structured Policy based Progressive Reinforcement Learning for Temporally Language Grounding in Video

Jan 18, 2020
Jie Wu, Guanbin Li, Si Liu, Liang Lin

* To appear in AAAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

PPDM: Parallel Point Detection and Matching for Real-time Human-Object Interaction Detection

Dec 30, 2019
Yue Liao, Si Liu, Fei Wang, Yanjie Chen, Jiashi Feng

* Tech Report 

  Access Paper or Ask Questions

Rule-Guided Compositional Representation Learning on Knowledge Graphs

Dec 28, 2019
Guanglin Niu, Yongfei Zhang, Bo Li, Peng Cui, Si Liu, Jingyang Li, Xiaowei Zhang

* The full version of a paper accepted to AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

AdversarialNAS: Adversarial Neural Architecture Search for GANs

Dec 04, 2019
Chen Gao, Yunpeng Chen, Si Liu, Zhenxiong Tan, Shuicheng Yan


  Access Paper or Ask Questions

RGB-Infrared Cross-Modality Person Re-Identification via Joint Pixel and Feature Alignment

Oct 28, 2019
Guan'an Wang, Tianzhu Zhang, Jian Cheng, Si Liu, Yang Yang, Zengguang Hou

* accepted by ICCV'19 

  Access Paper or Ask Questions

A Real-Time Cross-modality Correlation Filtering Method for Referring Expression Comprehension

Sep 24, 2019
Yue Liao, Si Liu, Guanbin Li, Fei Wang, Yanjie Chen, Chen Qian, Bo Li


  Access Paper or Ask Questions

PSGAN: Pose-Robust Spatial-Aware GAN for Customizable Makeup Transfer

Sep 16, 2019
Wentao Jiang, Si Liu, Chen Gao, Jie Cao, Ran He, Jiashi Feng, Shuicheng Yan


  Access Paper or Ask Questions

UGAN: Untraceable GAN for Multi-Domain Face Translation

Sep 12, 2019
Defa Zhu, Si Liu, Wentao Jiang, Chen Gao, Tianyi Wu, Qaingchang Wang, Guodong Guo


  Access Paper or Ask Questions

Open Category Detection with PAC Guarantees

Aug 01, 2018
Si Liu, Risheek Garrepalli, Thomas G. Dietterich, Alan Fern, Dan Hendrycks


  Access Paper or Ask Questions

Ensemble Soft-Margin Softmax Loss for Image Classification

May 10, 2018
Xiaobo Wang, Shifeng Zhang, Zhen Lei, Si Liu, Xiaojie Guo, Stan Z. Li

* Accepted by IJCAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Face Aging with Contextual Generative Adversarial Nets

Feb 01, 2018
Si Liu, Yao Sun, Defa Zhu, Renda Bao, Wei Wang, Xiangbo Shu, Shuicheng Yan

* accepted at ACM Multimedia 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Cross-domain Human Parsing via Adversarial Feature and Label Adaptation

Jan 08, 2018
Si Liu, Yao Sun, Defa Zhu, Guanghui Ren, Yu Chen, Jiashi Feng, Jizhong Han

* Accepted by AAAI 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Deep Matting for Portrait Animation on Mobile Phone

Jul 26, 2017
Bingke Zhu, Yingying Chen, Jinqiao Wang, Si Liu, Bo Zhang, Ming Tang

* ACM Multimedia Conference (MM) 2017 camera-ready 

  Access Paper or Ask Questions

Surveillance Video Parsing with Single Frame Supervision

Nov 29, 2016
Si Liu, Changhu Wang, Ruihe Qian, Han Yu, Renda Bao


  Access Paper or Ask Questions

Makeup like a superstar: Deep Localized Makeup Transfer Network

Apr 25, 2016
Si Liu, Xinyu Ou, Ruihe Qian, Wei Wang, Xiaochun Cao

* 7pages, 11 figures, to appear in IJCAI 2016 

  Access Paper or Ask Questions

Computational Baby Learning

May 04, 2015
Xiaodan Liang, Si Liu, Yunchao Wei, Luoqi Liu, Liang Lin, Shuicheng Yan

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Matching-CNN Meets KNN: Quasi-Parametric Human Parsing

Apr 06, 2015
Si Liu, Xiaodan Liang, Luoqi Liu, Xiaohui Shen, Jianchao Yang, Changsheng Xu, Liang Lin, Xiaochun Cao, Shuicheng Yan

* This manuscript is the accepted version for CVPR 2015 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Human Parsing with Active Template Regression

Mar 09, 2015
Xiaodan Liang, Si Liu, Xiaohui Shen, Jianchao Yang, Luoqi Liu, Jian Dong, Liang Lin, Shuicheng Yan

* This manuscript is the accepted version for IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence (TPAMI) 2015 

  Access Paper or Ask Questions