Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Complete & Label: A Domain Adaptation Approach to Semantic Segmentation of LiDAR Point Clouds

Jul 16, 2020
Li Yi, Boqing Gong, Thomas Funkhouser


  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Sampling in 3D Point Cloud Generative Adversarial Networks

Jun 12, 2020
He Wang, Zetian Jiang, Li Yi, Kaichun Mo, Hao Su, Leonidas J. Guibas


  Access Paper or Ask Questions

Curriculum DeepSDF

Mar 19, 2020
Yueqi Duan, Haidong Zhu, He Wang, Li Yi, Ram Nevatia, Leonidas J. Guibas


  Access Paper or Ask Questions

SAPIEN: A SimulAted Part-based Interactive ENvironment

Mar 19, 2020
Fanbo Xiang, Yuzhe Qin, Kaichun Mo, Yikuan Xia, Hao Zhu, Fangchen Liu, Minghua Liu, Hanxiao Jiang, Yifu Yuan, He Wang, Li Yi, Angel X. Chang, Leonidas J. Guibas, Hao Su


  Access Paper or Ask Questions

Category-Level Articulated Object Pose Estimation

Dec 26, 2019
Xiaolong Li, He Wang, Li Yi, Leonidas Guibas, A. Lynn Abbott, Shuran Song

* 13 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

StructEdit: Learning Structural Shape Variations

Nov 25, 2019
Kaichun Mo, Paul Guerrero, Li Yi, Hao Su, Peter Wonka, Niloy Mitra, Leonidas J. Guibas


  Access Paper or Ask Questions

StructureNet: Hierarchical Graph Networks for 3D Shape Generation

Aug 01, 2019
Kaichun Mo, Paul Guerrero, Li Yi, Hao Su, Peter Wonka, Niloy Mitra, Leonidas J. Guibas

* Conditionally Accepted to Siggraph Asia 2019 

  Access Paper or Ask Questions

CoSegNet: Deep Co-Segmentation of 3D Shapes with Group Consistency Loss

Mar 27, 2019
Chenyang Zhu, Kai Xu, Siddhartha Chaudhuri, Li Yi, Leonidas Guibas, Hao Zhang


  Access Paper or Ask Questions

GeoNet: Deep Geodesic Networks for Point Cloud Analysis

Jan 03, 2019
Tong He, Haibin Huang, Li Yi, Yuqian Zhou, Chihao Wu, Jue Wang, Stefano Soatto


  Access Paper or Ask Questions

GSPN: Generative Shape Proposal Network for 3D Instance Segmentation in Point Cloud

Dec 08, 2018
Li Yi, Wang Zhao, He Wang, Minhyuk Sung, Leonidas Guibas


  Access Paper or Ask Questions

PartNet: A Large-scale Benchmark for Fine-grained and Hierarchical Part-level 3D Object Understanding

Dec 06, 2018
Kaichun Mo, Shilin Zhu, Angel X. Chang, Li Yi, Subarna Tripathi, Leonidas J. Guibas, Hao Su


  Access Paper or Ask Questions

TextureNet: Consistent Local Parametrizations for Learning from High-Resolution Signals on Meshes

Nov 30, 2018
Jingwei Huang, Haotian Zhang, Li Yi, Thomas Funkhouser, Matthias Nießner, Leonidas Guibas


  Access Paper or Ask Questions

Supervised Fitting of Geometric Primitives to 3D Point Clouds

Nov 22, 2018
Lingxiao Li, Minhyuk Sung, Anastasia Dubrovina, Li Yi, Leonidas Guibas


  Access Paper or Ask Questions

Deep Part Induction from Articulated Object Pairs

Sep 19, 2018
Li Yi, Haibin Huang, Difan Liu, Evangelos Kalogerakis, Hao Su, Leonidas Guibas


  Access Paper or Ask Questions

Large-Scale 3D Shape Reconstruction and Segmentation from ShapeNet Core55

Oct 27, 2017
Li Yi, Lin Shao, Manolis Savva, Haibin Huang, Yang Zhou, Qirui Wang, Benjamin Graham, Martin Engelcke, Roman Klokov, Victor Lempitsky, Yuan Gan, Pengyu Wang, Kun Liu, Fenggen Yu, Panpan Shui, Bingyang Hu, Yan Zhang, Yangyan Li, Rui Bu, Mingchao Sun, Wei Wu, Minki Jeong, Jaehoon Choi, Changick Kim, Angom Geetchandra, Narasimha Murthy, Bhargava Ramu, Bharadwaj Manda, M Ramanathan, Gautam Kumar, P Preetham, Siddharth Srivastava, Swati Bhugra, Brejesh Lall, Christian Haene, Shubham Tulsiani, Jitendra Malik, Jared Lafer, Ramsey Jones, Siyuan Li, Jie Lu, Shi Jin, Jingyi Yu, Qixing Huang, Evangelos Kalogerakis, Silvio Savarese, Pat Hanrahan, Thomas Funkhouser, Hao Su, Leonidas Guibas


  Access Paper or Ask Questions

PointNet++: Deep Hierarchical Feature Learning on Point Sets in a Metric Space

Jun 07, 2017
Charles R. Qi, Li Yi, Hao Su, Leonidas J. Guibas


  Access Paper or Ask Questions

Beyond Holistic Object Recognition: Enriching Image Understanding with Part States

Dec 15, 2016
Cewu Lu, Hao Su, Yongyi Lu, Li Yi, Chikeung Tang, Leonidas Guibas

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

SyncSpecCNN: Synchronized Spectral CNN for 3D Shape Segmentation

Dec 02, 2016
Li Yi, Hao Su, Xingwen Guo, Leonidas Guibas


  Access Paper or Ask Questions

Dialogue Session Segmentation by Embedding-Enhanced TextTiling

Oct 13, 2016
Yiping Song, Lili Mou, Rui Yan, Li Yi, Zinan Zhu, Xiaohua Hu, Ming Zhang

* INTERSPEECH-16, pages 2706--2710 

  Access Paper or Ask Questions

ShapeNet: An Information-Rich 3D Model Repository

Dec 09, 2015
Angel X. Chang, Thomas Funkhouser, Leonidas Guibas, Pat Hanrahan, Qixing Huang, Zimo Li, Silvio Savarese, Manolis Savva, Shuran Song, Hao Su, Jianxiong Xiao, Li Yi, Fisher Yu


  Access Paper or Ask Questions

3D-Assisted Image Feature Synthesis for Novel Views of an Object

Nov 26, 2014
Hao Su, Fan Wang, Li Yi, Leonidas Guibas


  Access Paper or Ask Questions