Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Unsupervised Monocular Depth Learning in Dynamic Scenes

Nov 07, 2020
Hanhan Li, Ariel Gordon, Hang Zhao, Vincent Casser, Anelia Angelova

* Accepted at 4th Conference on Robot Learning (CoRL 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

CLOUD: Contrastive Learning of Unsupervised Dynamics

Oct 23, 2020
Jianren Wang, Yujie Lu, Hang Zhao

* CORL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

LID 2020: The Learning from Imperfect Data Challenge Results

Oct 17, 2020
Yunchao Wei, Shuai Zheng, Ming-Ming Cheng, Hang Zhao, Liwei Wang, Errui Ding, Yi Yang, Antonio Torralba, Ting Liu, Guolei Sun, Wenguan Wang, Luc Van Gool, Wonho Bae, Junhyug Noh, Jinhwan Seo, Gunhee Kim, Hao Zhao, Ming Lu, Anbang Yao, Yiwen Guo, Yurong Chen, Li Zhang, Chuangchuang Tan, Tao Ruan, Guanghua Gu, Shikui Wei, Yao Zhao, Mariia Dobko, Ostap Viniavskyi, Oles Dobosevych, Zhendong Wang, Zhenyuan Chen, Chen Gong, Huanqing Yan, Jun He

* Summary of the 2nd Learning from Imperfect Data Workshop in conjunction with CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

SEMI: Self-supervised Exploration via Multisensory Incongruity

Sep 26, 2020
Jianren Wang, Ziwen Zhuang, Hang Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Multivariate Time-series Anomaly Detection via Graph Attention Network

Sep 04, 2020
Hang Zhao, Yujing Wang, Juanyong Duan, Congrui Huang, Defu Cao, Yunhai Tong, Bixiong Xu, Jing Bai, Jie Tong, Qi Zhang

* Accepted by ICDM 2020. 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

TNT: Target-driveN Trajectory Prediction

Aug 21, 2020
Hang Zhao, Jiyang Gao, Tian Lan, Chen Sun, Benjamin Sapp, Balakrishnan Varadarajan, Yue Shen, Yi Shen, Yuning Chai, Cordelia Schmid, Congcong Li, Dragomir Anguelov


  Access Paper or Ask Questions

Online 3D Bin Packing with Constrained Deep Reinforcement Learning

Jun 26, 2020
Hang Zhao, Qijin She, Chenyang Zhu, Yin Yang, Kai Xu


  Access Paper or Ask Questions

VectorNet: Encoding HD Maps and Agent Dynamics from Vectorized Representation

May 08, 2020
Jiyang Gao, Chen Sun, Hang Zhao, Yi Shen, Dragomir Anguelov, Congcong Li, Cordelia Schmid

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Music Gesture for Visual Sound Separation

Apr 20, 2020
Chuang Gan, Deng Huang, Hang Zhao, Joshua B. Tenenbaum, Antonio Torralba

* CVPR 2020. Project page: http://music-gesture.csail.mit.edu 

  Access Paper or Ask Questions

AlignNet: A Unifying Approach to Audio-Visual Alignment

Feb 12, 2020
Jianren Wang, Zhaoyuan Fang, Hang Zhao

* WACV2020. Project video and code are available at https://jianrenw.github.io/AlignNet 

  Access Paper or Ask Questions

Neural network with data augmentation in multi-objective prediction of multi-stage pump

Feb 04, 2020
Hang Zhao

* 13 pages, 13figures 

  Access Paper or Ask Questions

Scalability in Perception for Autonomous Driving: Waymo Open Dataset

Dec 18, 2019
Pei Sun, Henrik Kretzschmar, Xerxes Dotiwalla, Aurelien Chouard, Vijaysai Patnaik, Paul Tsui, James Guo, Yin Zhou, Yuning Chai, Benjamin Caine, Vijay Vasudevan, Wei Han, Jiquan Ngiam, Hang Zhao, Aleksei Timofeev, Scott Ettinger, Maxim Krivokon, Amy Gao, Aditya Joshi, Yu Zhang, Jonathon Shlens, Zhifeng Chen, Dragomir Anguelov


  Access Paper or Ask Questions

Scalability in Perception for Autonomous Driving: An Open Dataset Benchmark

Dec 11, 2019
Pei Sun, Henrik Kretzschmar, Xerxes Dotiwalla, Aurelien Chouard, Vijaysai Patnaik, Paul Tsui, James Guo, Yin Zhou, Yuning Chai, Benjamin Caine, Vijay Vasudevan, Wei Han, Jiquan Ngiam, Hang Zhao, Aleksei Timofeev, Scott Ettinger, Maxim Krivokon, Amy Gao, Aditya Joshi, Yu Zhang, Jon Shlens, Zhifeng Chen, Dragomir Anguelov


  Access Paper or Ask Questions

Self-supervised Moving Vehicle Tracking with Stereo Sound

Oct 25, 2019
Chuang Gan, Hang Zhao, Peihao Chen, David Cox, Antonio Torralba

* To appear at ICCV 2019. Project page: http://sound-track.csail.mit.edu 

  Access Paper or Ask Questions

Active Scene Understanding via Online Semantic Reconstruction

Jun 18, 2019
Lintao Zheng, Chenyang Zhu, Jiazhao Zhang, Hang Zhao, Hui Huang, Matthias Niessner, Kai Xu


  Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised Audio-Visual Co-Segmentation

Apr 18, 2019
Andrew Rouditchenko, Hang Zhao, Chuang Gan, Josh McDermott, Antonio Torralba

* Accepted to ICASSP 2019 

  Access Paper or Ask Questions

The Sound of Motions

Apr 11, 2019
Hang Zhao, Chuang Gan, Wei-Chiu Ma, Antonio Torralba


  Access Paper or Ask Questions

Semantic Understanding of Scenes through the ADE20K Dataset

Oct 16, 2018
Bolei Zhou, Hang Zhao, Xavier Puig, Tete Xiao, Sanja Fidler, Adela Barriuso, Antonio Torralba

* IJCV extension 

  Access Paper or Ask Questions

The Sound of Pixels

Oct 14, 2018
Hang Zhao, Chuang Gan, Andrew Rouditchenko, Carl Vondrick, Josh McDermott, Antonio Torralba


  Access Paper or Ask Questions

Loss Functions for Neural Networks for Image Processing

Apr 20, 2018
Hang Zhao, Orazio Gallo, Iuri Frosio, Jan Kautz

* This paper was published in IEEE Transactions on Computational Imaging on December 23, 2016 

  Access Paper or Ask Questions

SLAC: A Sparsely Labeled Dataset for Action Classification and Localization

Dec 26, 2017
Hang Zhao, Zhicheng Yan, Heng Wang, Lorenzo Torresani, Antonio Torralba

* CVPR submission 

  Access Paper or Ask Questions

Open Vocabulary Scene Parsing

Apr 04, 2017
Hang Zhao, Xavier Puig, Bolei Zhou, Sanja Fidler, Antonio Torralba


  Access Paper or Ask Questions