Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Hang Zhao

Neural Dubber: Dubbing for Silent Videos According to Scripts


Oct 15, 2021
Chenxu Hu, Qiao Tian, Tingle Li, Yuping Wang, Yuxuan Wang, Hang Zhao

* Accepted by NeurIPS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

DETR3D: 3D Object Detection from Multi-view Images via 3D-to-2D Queries


Oct 13, 2021
Yue Wang, Vitor Guizilini, Tianyuan Zhang, Yilun Wang, Hang Zhao, Justin Solomon

* Accepted to CORL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Practically Feasible Policies for Online 3D Bin Packing


Sep 07, 2021
Hang Zhao, Chenyang Zhu, Xin Xu, Hui Huang, Kai Xu


  Access Paper or Ask Questions

DenseTNT: End-to-end Trajectory Prediction from Dense Goal Sets


Aug 22, 2021
Junru Gu, Chen Sun, Hang Zhao

* Accepted to ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

HDMapNet: An Online HD Map Construction and Evaluation Framework


Jul 15, 2021
Qi Li, Yue Wang, Yilun Wang, Hang Zhao


  Access Paper or Ask Questions

HDMapGen: A Hierarchical Graph Generative Model of High Definition Maps


Jun 28, 2021
Lu Mi, Hang Zhao, Charlie Nash, Xiaohan Jin, Jiyang Gao, Chen Sun, Cordelia Schmid, Nir Shavit, Yuning Chai, Dragomir Anguelov


  Access Paper or Ask Questions

DenseTNT: Waymo Open Dataset Motion Prediction Challenge 1st Place Solution


Jun 27, 2021
Junru Gu, Qiao Sun, Hang Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Intrinsically Motivated Self-supervised Learning in Reinforcement Learning


Jun 26, 2021
Yue Zhao, Chenzhuang Du, Hang Zhao, Tiejun Li


  Access Paper or Ask Questions

Co-advise: Cross Inductive Bias Distillation


Jun 23, 2021
Sucheng Ren, Zhengqi Gao, Tianyu Hua, Zihui Xue, Yonglong Tian, Shengfeng He, Hang Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Improving Multi-Modal Learning with Uni-Modal Teachers


Jun 21, 2021
Chenzhuang Du, Tingle Li, Yichen Liu, Zixin Wen, Tianyu Hua, Yue Wang, Hang Zhao


  Access Paper or Ask Questions

What Makes Multimodal Learning Better than Single (Provably)


Jun 08, 2021
Yu Huang, Chenzhuang Du, Zihui Xue, Xuanyao Chen, Hang Zhao, Longbo Huang

* 15 pages, 2 figures 

  Access Paper or Ask Questions

On Feature Decorrelation in Self-Supervised Learning


May 02, 2021
Tianyu Hua, Wenxiao Wang, Zihui Xue, Yue Wang, Sucheng Ren, Hang Zhao

* The first two authors contribute equally 

  Access Paper or Ask Questions

Large Scale Interactive Motion Forecasting for Autonomous Driving : The Waymo Open Motion Dataset


Apr 20, 2021
Scott Ettinger, Shuyang Cheng, Benjamin Caine, Chenxi Liu, Hang Zhao, Sabeek Pradhan, Yuning Chai, Ben Sapp, Charles Qi, Yin Zhou, Zoey Yang, Aurelien Chouard, Pei Sun, Jiquan Ngiam, Vijay Vasudevan, Alexander McCauley, Jonathon Shlens, Dragomir Anguelov

* 15 pages, 10 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Multimodal Knowledge Expansion


Mar 26, 2021
Zihui Xue, Sucheng Ren, Zhengqi Gao, Hang Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Predictive Visual Tracking: A New Benchmark and Baseline Approach


Mar 08, 2021
Bowen Li, Yiming Li, Junjie Ye, Changhong Fu, Hang Zhao

* 7 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Monocular Depth Learning in Dynamic Scenes


Nov 07, 2020
Hanhan Li, Ariel Gordon, Hang Zhao, Vincent Casser, Anelia Angelova

* Accepted at 4th Conference on Robot Learning (CoRL 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

CLOUD: Contrastive Learning of Unsupervised Dynamics


Oct 23, 2020
Jianren Wang, Yujie Lu, Hang Zhao

* CORL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

LID 2020: The Learning from Imperfect Data Challenge Results


Oct 17, 2020
Yunchao Wei, Shuai Zheng, Ming-Ming Cheng, Hang Zhao, Liwei Wang, Errui Ding, Yi Yang, Antonio Torralba, Ting Liu, Guolei Sun, Wenguan Wang, Luc Van Gool, Wonho Bae, Junhyug Noh, Jinhwan Seo, Gunhee Kim, Hao Zhao, Ming Lu, Anbang Yao, Yiwen Guo, Yurong Chen, Li Zhang, Chuangchuang Tan, Tao Ruan, Guanghua Gu, Shikui Wei, Yao Zhao, Mariia Dobko, Ostap Viniavskyi, Oles Dobosevych, Zhendong Wang, Zhenyuan Chen, Chen Gong, Huanqing Yan, Jun He

* Summary of the 2nd Learning from Imperfect Data Workshop in conjunction with CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

SEMI: Self-supervised Exploration via Multisensory Incongruity


Sep 26, 2020
Jianren Wang, Ziwen Zhuang, Hang Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Multivariate Time-series Anomaly Detection via Graph Attention Network


Sep 04, 2020
Hang Zhao, Yujing Wang, Juanyong Duan, Congrui Huang, Defu Cao, Yunhai Tong, Bixiong Xu, Jing Bai, Jie Tong, Qi Zhang

* Accepted by ICDM 2020. 10 pages 

  Access Paper or Ask Questions

TNT: Target-driveN Trajectory Prediction


Aug 21, 2020
Hang Zhao, Jiyang Gao, Tian Lan, Chen Sun, Benjamin Sapp, Balakrishnan Varadarajan, Yue Shen, Yi Shen, Yuning Chai, Cordelia Schmid, Congcong Li, Dragomir Anguelov


  Access Paper or Ask Questions

Online 3D Bin Packing with Constrained Deep Reinforcement Learning


Jun 26, 2020
Hang Zhao, Qijin She, Chenyang Zhu, Yin Yang, Kai Xu


  Access Paper or Ask Questions

VectorNet: Encoding HD Maps and Agent Dynamics from Vectorized Representation


May 08, 2020
Jiyang Gao, Chen Sun, Hang Zhao, Yi Shen, Dragomir Anguelov, Congcong Li, Cordelia Schmid

* CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Music Gesture for Visual Sound Separation


Apr 20, 2020
Chuang Gan, Deng Huang, Hang Zhao, Joshua B. Tenenbaum, Antonio Torralba

* CVPR 2020. Project page: http://music-gesture.csail.mit.edu 

  Access Paper or Ask Questions

AlignNet: A Unifying Approach to Audio-Visual Alignment


Feb 12, 2020
Jianren Wang, Zhaoyuan Fang, Hang Zhao

* WACV2020. Project video and code are available at https://jianrenw.github.io/AlignNet 

  Access Paper or Ask Questions

Neural network with data augmentation in multi-objective prediction of multi-stage pump


Feb 04, 2020
Hang Zhao

* 13 pages, 13figures 

  Access Paper or Ask Questions