Alert button
Picture for Yong Chen

Yong Chen

Alert button

TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models

Jan 25, 2024
Lichao Sun, Yue Huang, Haoran Wang, Siyuan Wu, Qihui Zhang, Chujie Gao, Yixin Huang, Wenhan Lyu, Yixuan Zhang, Xiner Li, Zhengliang Liu, Yixin Liu, Yijue Wang, Zhikun Zhang, Bhavya Kailkhura, Caiming Xiong, Chaowei Xiao, Chunyuan Li, Eric Xing, Furong Huang, Hao Liu, Heng Ji, Hongyi Wang, Huan Zhang, Huaxiu Yao, Manolis Kellis, Marinka Zitnik, Meng Jiang, Mohit Bansal, James Zou, Jian Pei, Jian Liu, Jianfeng Gao, Jiawei Han, Jieyu Zhao, Jiliang Tang, Jindong Wang, John Mitchell, Kai Shu, Kaidi Xu, Kai-Wei Chang, Lifang He, Lifu Huang, Michael Backes, Neil Zhenqiang Gong, Philip S. Yu, Pin-Yu Chen, Quanquan Gu, Ran Xu, Rex Ying, Shuiwang Ji, Suman Jana, Tianlong Chen, Tianming Liu, Tianyi Zhou, William Wang, Xiang Li, Xiangliang Zhang, Xiao Wang, Xing Xie, Xun Chen, Xuyu Wang, Yan Liu, Yanfang Ye, Yinzhi Cao, Yong Chen, Yue Zhao

Figure 1 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 2 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 3 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 4 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Viaarxiv icon

Large Model based Sequential Keyframe Extraction for Video Summarization

Jan 10, 2024
Kailong Tan, Yuxiang Zhou, Qianchen Xia, Rui Liu, Yong Chen

Viaarxiv icon

Fine-grained Disentangled Representation Learning for Multimodal Emotion Recognition

Dec 21, 2023
Haoqin Sun, Shiwan Zhao, Xuechen Wang, Wenjia Zeng, Yong Chen, Yong Qin

Viaarxiv icon

kNN-CTC: Enhancing ASR via Retrieval of CTC Pseudo Labels

Dec 21, 2023
Jiaming Zhou, Shiwan Zhao, Yaqi Liu, Wenjia Zeng, Yong Chen, Yong Qin

Viaarxiv icon

Towards Architecture-Insensitive Untrained Network Priors for Accelerated MRI Reconstruction

Dec 15, 2023
Yilin Liu, Yunkui Pang, Jiang Li, Yong Chen, Pew-Thian Yap

Viaarxiv icon

Leveraging Generative AI for Clinical Evidence Summarization Needs to Achieve Trustworthiness

Nov 19, 2023
Gongbo Zhang, Qiao Jin, Denis Jered McInerney, Yong Chen, Fei Wang, Curtis L. Cole, Qian Yang, Yanshan Wang, Bradley A. Malin, Mor Peleg, Byron C. Wallace, Zhiyong Lu, Chunhua Weng, Yifan Peng

Viaarxiv icon

BiomedGPT: A Unified and Generalist Biomedical Generative Pre-trained Transformer for Vision, Language, and Multimodal Tasks

May 26, 2023
Kai Zhang, Jun Yu, Zhiling Yan, Yixin Liu, Eashan Adhikarla, Sunyang Fu, Xun Chen, Chen Chen, Yuyin Zhou, Xiang Li, Lifang He, Brian D. Davison, Quanzheng Li, Yong Chen, Hongfang Liu, Lichao Sun

Figure 1 for BiomedGPT: A Unified and Generalist Biomedical Generative Pre-trained Transformer for Vision, Language, and Multimodal Tasks
Figure 2 for BiomedGPT: A Unified and Generalist Biomedical Generative Pre-trained Transformer for Vision, Language, and Multimodal Tasks
Figure 3 for BiomedGPT: A Unified and Generalist Biomedical Generative Pre-trained Transformer for Vision, Language, and Multimodal Tasks
Figure 4 for BiomedGPT: A Unified and Generalist Biomedical Generative Pre-trained Transformer for Vision, Language, and Multimodal Tasks
Viaarxiv icon

Patchwork Learning: A Paradigm Towards Integrative Analysis across Diverse Biomedical Data Sources

May 13, 2023
Suraj Rajendran, Weishen Pan, Mert R. Sabuncu, Yong Chen, Jiayu Zhou, Fei Wang

Figure 1 for Patchwork Learning: A Paradigm Towards Integrative Analysis across Diverse Biomedical Data Sources
Figure 2 for Patchwork Learning: A Paradigm Towards Integrative Analysis across Diverse Biomedical Data Sources
Figure 3 for Patchwork Learning: A Paradigm Towards Integrative Analysis across Diverse Biomedical Data Sources
Figure 4 for Patchwork Learning: A Paradigm Towards Integrative Analysis across Diverse Biomedical Data Sources
Viaarxiv icon

PerCoNet: News Recommendation with Explicit Persona and Contrastive Learning

Apr 17, 2023
Rui Liu, Bin Yin, Ziyi Cao, Qianchen Xia, Yong Chen, Dell Zhang

Figure 1 for PerCoNet: News Recommendation with Explicit Persona and Contrastive Learning
Figure 2 for PerCoNet: News Recommendation with Explicit Persona and Contrastive Learning
Figure 3 for PerCoNet: News Recommendation with Explicit Persona and Contrastive Learning
Figure 4 for PerCoNet: News Recommendation with Explicit Persona and Contrastive Learning
Viaarxiv icon