Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Kai Xu

Kai Xu

National University of Defense Technology

Potential Convolution: Embedding Point Clouds into Potential Fields


Apr 05, 2021
Dengsheng Chen, Haowen Deng, Jun Li, Duo Li, Yao Duan, Kai Xu


  Access Paper or Ask Questions

Learning Fine-Grained Segmentation of 3D Shapes without Part Labels


Mar 24, 2021
Xiaogang Wang, Xun Sun, Xinyu Cao, Kai Xu, Bin Zhou


  Access Paper or Ask Questions

StablePose: Learning 6D Object Poses from Geometrically Stable Patches


Feb 18, 2021
Junwen Huang, Yifei Shi, Xin Xu, Yifan Zhang, Kai Xu


  Access Paper or Ask Questions

Hausdorff Point Convolution with Geometric Priors


Dec 24, 2020
Pengdi Huang, Liqiang Lin, Fuyou Xue, Kai Xu, Danny Cohen-Or, Hui Huang

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Autonomous Outdoor Scanning via Online Topological and Geometric Path Optimization


Dec 23, 2020
Pengdi Huang, Liqiang Lin, Kai Xu, Hui Huang

* Autonomous Outdoor Scanning via Online Topological and Geometric Path Optimization, IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, 2020 
* Accepted by IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems 

  Access Paper or Ask Questions

One Point is All You Need: Directional Attention Point for Feature Learning


Dec 14, 2020
Liqiang Lin, Pengdi Huang, Chi-Wing Fu, Kai Xu, Hao Zhang, Hui Huang


  Access Paper or Ask Questions

Improving the Reconstruction of Disentangled Representation Learners via Multi-Stage Modelling


Oct 25, 2020
Akash Srivastava, Yamini Bansal, Yukun Ding, Cole Hurwitz, Kai Xu, Bernhard Egger, Prasanna Sattigeri, Josh Tenenbaum, David D. Cox, Dan Gutfreund


  Access Paper or Ask Questions

Towards Target-Driven Visual Navigation in Indoor Scenes via Generative Imitation Learning


Sep 30, 2020
Qiaoyun Wu, Xiaoxi Gong, Kai Xu, Dinesh Manocha, Jingxuan Dong, Jun Wang

* 11 pages, a submission to IEEE Robotics and Automation Letters 

  Access Paper or Ask Questions

SymmetryNet: Learning to Predict Reflectional and Rotational Symmetries of 3D Shapes from Single-View RGB-D Images


Aug 30, 2020
Yifei Shi, Junwen Huang, Hongjia Zhang, Xin Xu, Szymon Rusinkiewicz, Kai Xu

* ACM Transactions on Graphics (Proceeding of SIGGRAPH Asia), 2020 
* 15 pages 

  Access Paper or Ask Questions

PIE-NET: Parametric Inference of Point Cloud Edges


Jul 09, 2020
Xiaogang Wang, Yuelang Xu, Kai Xu, Andrea Tagliasacchi, Bin Zhou, Ali Mahdavi-Amiri, Hao Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Online 3D Bin Packing with Constrained Deep Reinforcement Learning


Jun 26, 2020
Hang Zhao, Qijin She, Chenyang Zhu, Yin Yang, Kai Xu


  Access Paper or Ask Questions

AReLU: Attention-based Rectified Linear Unit


Jun 24, 2020
Dengsheng Chen, Kai Xu

* 8-page main paper and 6-page appendix 

  Access Paper or Ask Questions

Telescoping Density-Ratio Estimation


Jun 22, 2020
Benjamin Rhodes, Kai Xu, Michael U. Gutmann


  Access Paper or Ask Questions

MLCVNet: Multi-Level Context VoteNet for 3D Object Detection


Apr 12, 2020
Qian Xie, Yu-Kun Lai, Jing Wu, Zhoutao Wang, Yiming Zhang, Kai Xu, Jun Wang

* To be presented at CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Fusion-Aware Point Convolution for Online Semantic 3D Scene Segmentation


Mar 17, 2020
Jiazhao Zhang, Chenyang Zhu, Lintao Zheng, Kai Xu

* To be presented at CVPR 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning in the Frequency Domain


Mar 12, 2020
Kai Xu, Minghai Qin, Fei Sun, Yuhao Wang, Yen-Kuang Chen, Fengbo Ren

* Accepted to CVPR 2020; https://github.com/calmevtime/DCTNet 

  Access Paper or Ask Questions

DynamicPPL: Stan-like Speed for Dynamic Probabilistic Models


Feb 07, 2020
Mohamed Tarek, Kai Xu, Martin Trapp, Hong Ge, Zoubin Ghahramani


  Access Paper or Ask Questions

Deep Differentiable Grasp Planner for High-DOF Grippers


Feb 04, 2020
Min Liu, Zherong Pan, Kai Xu, Kanishka Ganguly, Dinesh Manocha


  Access Paper or Ask Questions

Learning Canonical Shape Space for Category-Level 6D Object Pose and Size Estimation


Jan 25, 2020
Dengsheng Chen, Jun Li, Kai Xu


  Access Paper or Ask Questions

Constructing the F-Graph with a Symmetric Constraint for Subspace Clustering


Dec 17, 2019
Kai Xu, Xiao-Jun Wu, Wen-Bo Hu

* 9 pages, 1 figure 

  Access Paper or Ask Questions

Reinforcement Learning based Visual Navigation with Information-Theoretic Regularization


Dec 09, 2019
Qiaoyun Wu, Kai Xu, Jun Wang, Mingliang Xu, Dinesh Manocha

* 12 pages, corresponding author: Mingliang Xu ([email protected]

  Access Paper or Ask Questions

Decoupling Features and Coordinates for Few-shot RGB Relocalization


Nov 26, 2019
Siyan Dong, Songyin Wu, Yixin Zhuang, Shanghang Zhang, Kai Xu, Baoquan Chen

* 8 pages 

  Access Paper or Ask Questions

PQ-NET: A Generative Part Seq2Seq Network for 3D Shapes


Nov 25, 2019
Rundi Wu, Yixin Zhuang, Kai Xu, Hao Zhang, Baoquan Chen


  Access Paper or Ask Questions

Rescan: Inductive Instance Segmentation for Indoor RGBD Scans


Sep 25, 2019
Maciej Halber, Yifei Shi, Kai Xu, Thomas Funkhouser

* IEEE International Conference on Computer Vision 2019 

  Access Paper or Ask Questions

New Formulation of Mixed-Integer Conic Programming for Globally Optimal Grasp Planning


Sep 20, 2019
Min Liu, Zherong Pan, Kai Xu, Dinesh Manocha


  Access Paper or Ask Questions

Globally Optimal Grasp Planning using a Two-Stage Branch-And-Bound Algorithm


Sep 12, 2019
Min Liu, Zherong Pan, Kai Xu, Dinesh Manocha


  Access Paper or Ask Questions