Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xin Zhou

Large-Scale Modeling of Mobile User Click Behaviors Using Deep Learning


Aug 11, 2021
Xin Zhou, Yang Li

* Accepted to RecSys'21 

  Access Paper or Ask Questions

Screen2Words: Automatic Mobile UI Summarization with Multimodal Learning


Aug 07, 2021
Bryan Wang, Gang Li, Xin Zhou, Zhourong Chen, Tovi Grossman, Yang Li

* UIST'21 

  Access Paper or Ask Questions

SelfCF: A Simple Framework for Self-supervised Collaborative Filtering


Jul 07, 2021
Xin Zhou, Aixin Sun, Yong Liu, Jie Zhang, Chunyan Miao


  Access Paper or Ask Questions

Feature Combination Meets Attention: Baidu Soccer Embeddings and Transformer based Temporal Detection


Jun 28, 2021
Xin Zhou, Le Kang, Zhiyu Cheng, Bo He, Jingyu Xin

* Tech Report. Authors Xin Zhou, Le Kang, and Zhiyu Cheng made equal contributions 

  Access Paper or Ask Questions

Decentralized Spatial-Temporal Trajectory Planning for Multicopter Swarms


Jun 25, 2021
Xin Zhou, Zhepei Wang, Xiangyong Wen, Jiangchao Zhu, Chao Xu, Fei Gao

* A technical report from FAST Lab, Zhejiang University. (v2 update: fixed a mistake in equation 6) 

  Access Paper or Ask Questions

TextFlint: Unified Multilingual Robustness Evaluation Toolkit for Natural Language Processing


Apr 06, 2021
Tao Gui, Xiao Wang, Qi Zhang, Qin Liu, Yicheng Zou, Xin Zhou, Rui Zheng, Chong Zhang, Qinzhuo Wu, Jiacheng Ye, Zexiong Pang, Yongxin Zhang, Zhengyan Li, Ruotian Ma, Zichu Fei, Ruijian Cai, Jun Zhao, Xinwu Hu, Zhiheng Yan, Yiding Tan, Yuan Hu, Qiyuan Bian, Zhihua Liu, Bolin Zhu, Shan Qin, Xiaoyu Xing, Jinlan Fu, Yue Zhang, Minlong Peng, Xiaoqing Zheng, Yaqian Zhou, Zhongyu Wei, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

No Need for Interactions: Robust Model-Based Imitation Learning using Neural ODE


Apr 03, 2021
HaoChih Lin, Baopu Li, Xin Zhou, Jiankun Wang, Max Q. -H. Meng


  Access Paper or Ask Questions

Geometrically Constrained Trajectory Optimization for Multicopters


Feb 27, 2021
Zhepei Wang, Xin Zhou, Chao Xu, Fei Gao

* 30 pages, 45 figures, under review 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-supervised Active Learning for Instance Segmentation via Scoring Predictions


Dec 09, 2020
Jun Wang, Shaoguo Wen, Kaixing Chen, Jianghua Yu, Xin Zhou, Peng Gao, Changsheng Li, Guotong Xie

* 13 pages, 7 figures, accepted for presentation at BMVC2020 

  Access Paper or Ask Questions

EGO-Swarm: A Fully Autonomous and Decentralized Quadrotor Swarm System in Cluttered Environments


Nov 09, 2020
Xin Zhou, Jiangchao Zhu, Hongyu Zhou, Chao Xu, Fei Gao

* 7 pages, 15 figures, submitted to ICRA 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Cross Copy Network for Dialogue Generation


Oct 22, 2020
Changzhen Ji, Xin Zhou, Yating Zhang, Xiaozhong Liu, Changlong Sun, Conghui Zhu, Tiejun Zhao

* 11 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Using Neural Architecture Search for Improving Software Flaw Detection in Multimodal Deep Learning Models


Sep 22, 2020
Alexis Cooper, Xin Zhou, Scott Heidbrink, Daniel M. Dunlavy

* 10 pages, 5 figures, 4 tables 

  Access Paper or Ask Questions

EGO-Planner: An ESDF-free Gradient-based Local Planner for Quadrotors


Aug 20, 2020
Xin Zhou, Zhepei Wang, Chao Xu, Fei Gao

* Submitted to RA-L with ICRA2021 option 

  Access Paper or Ask Questions

TGK-Planner: An Efficient Topology Guided Kinodynamic Planner for Autonomous Quadrotors


Aug 08, 2020
Hongkai Ye, Xin Zhou, Chao Xu, Jian Chu, Fei Gao


  Access Paper or Ask Questions

CMPCC: Corridor-based Model Predictive Contouring Control for Aggressive Drone Flight


Jul 08, 2020
Jialin Ji, Xin Zhou, Chao Xu, Fei Gao

* source code: https://github.com/ZJU-FAST-Lab/CMPCC video: https://www.youtube.com/watch?v=_7CzBh-0wQ0 summited to: iser2020 

  Access Paper or Ask Questions

An Efficient Smoothing Proximal Gradient Algorithm for Convex Clustering


Jun 22, 2020
Xin Zhou, Chunlei Du, Xiaodong Cai

* 21 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Mapping Natural Language Instructions to Mobile UI Action Sequences


Jun 05, 2020
Yang Li, Jiacong He, Xin Zhou, Yuan Zhang, Jason Baldridge

* Annual Conference of the Association for Computational Linguistics (ACL 2020) 

  Access Paper or Ask Questions

Alternating Minimization Based Trajectory Generation for Quadrotor Aggressive Flight


Feb 25, 2020
Zhepei Wang, Xin Zhou, Chao Xu, Jian Chu, Fei Gao

* The paper is submitted to RA-L/IROS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Detailed Proofs of Alternating Minimization Based Trajectory Generation for Quadrotor Aggressive Flight


Feb 21, 2020
Zhepei Wang, Xin Zhou, Chao Xu, Fei Gao

* Supplementary material for paper submitted to RA-L/IROS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Auto Completion of User Interface Layout Design Using Transformer-Based Tree Decoders


Jan 14, 2020
Yang Li, Julien Amelot, Xin Zhou, Samy Bengio, Si Si


  Access Paper or Ask Questions

Automatic Business Process Structure Discovery using Ordered Neurons LSTM: A Preliminary Study


Jan 05, 2020
Xue Han, Lianxue Hu, Yabin Dang, Shivali Agarwal, Lijun Mei, Shaochun Li, Xin Zhou


  Access Paper or Ask Questions

Searching for Stage-wise Neural Graphs In the Limit


Dec 30, 2019
Xin Zhou, Dejing Dou, Boyang Li


  Access Paper or Ask Questions

Causal nearest neighbor rules for optimal treatment regimes


Nov 22, 2017
Xin Zhou, Michael R. Kosorok


  Access Paper or Ask Questions

A Continuous Opinion Dynamic Model in Co-evolving Networks--A Novel Group Decision Approach


May 17, 2017
Qingxing Dong, Xin Zhou

* 24 pages, 3 figures 

  Access Paper or Ask Questions