Alert button
Picture for Chunyuan Li

Chunyuan Li

Alert button

TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models

Jan 25, 2024
Lichao Sun, Yue Huang, Haoran Wang, Siyuan Wu, Qihui Zhang, Chujie Gao, Yixin Huang, Wenhan Lyu, Yixuan Zhang, Xiner Li, Zhengliang Liu, Yixin Liu, Yijue Wang, Zhikun Zhang, Bhavya Kailkhura, Caiming Xiong, Chaowei Xiao, Chunyuan Li, Eric Xing, Furong Huang, Hao Liu, Heng Ji, Hongyi Wang, Huan Zhang, Huaxiu Yao, Manolis Kellis, Marinka Zitnik, Meng Jiang, Mohit Bansal, James Zou, Jian Pei, Jian Liu, Jianfeng Gao, Jiawei Han, Jieyu Zhao, Jiliang Tang, Jindong Wang, John Mitchell, Kai Shu, Kaidi Xu, Kai-Wei Chang, Lifang He, Lifu Huang, Michael Backes, Neil Zhenqiang Gong, Philip S. Yu, Pin-Yu Chen, Quanquan Gu, Ran Xu, Rex Ying, Shuiwang Ji, Suman Jana, Tianlong Chen, Tianming Liu, Tianyi Zhou, William Wang, Xiang Li, Xiangliang Zhang, Xiao Wang, Xing Xie, Xun Chen, Xuyu Wang, Yan Liu, Yanfang Ye, Yinzhi Cao, Yong Chen, Yue Zhao

Figure 1 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 2 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 3 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 4 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Viaarxiv icon

LLaVA-Grounding: Grounded Visual Chat with Large Multimodal Models

Dec 05, 2023
Hao Zhang, Hongyang Li, Feng Li, Tianhe Ren, Xueyan Zou, Shilong Liu, Shijia Huang, Jianfeng Gao, Lei Zhang, Chunyuan Li, Jianwei Yang

Viaarxiv icon

Visual In-Context Prompting

Nov 22, 2023
Feng Li, Qing Jiang, Hao Zhang, Tianhe Ren, Shilong Liu, Xueyan Zou, Huaizhe Xu, Hongyang Li, Chunyuan Li, Jianwei Yang, Lei Zhang, Jianfeng Gao

Viaarxiv icon

LLaVA-Plus: Learning to Use Tools for Creating Multimodal Agents

Nov 09, 2023
Shilong Liu, Hao Cheng, Haotian Liu, Hao Zhang, Feng Li, Tianhe Ren, Xueyan Zou, Jianwei Yang, Hang Su, Jun Zhu, Lei Zhang, Jianfeng Gao, Chunyuan Li

Viaarxiv icon

Multimodal Foundation Models for Zero-shot Animal Species Recognition in Camera Trap Images

Nov 02, 2023
Zalan Fabian, Zhongqi Miao, Chunyuan Li, Yuanhan Zhang, Ziwei Liu, Andrés Hernández, Andrés Montes-Rojas, Rafael Escucha, Laura Siabatto, Andrés Link, Pablo Arbeláez, Rahul Dodhia, Juan Lavista Ferres

Viaarxiv icon

LLaVA-Interactive: An All-in-One Demo for Image Chat, Segmentation, Generation and Editing

Nov 01, 2023
Wei-Ge Chen, Irina Spiridonova, Jianwei Yang, Jianfeng Gao, Chunyuan Li

Viaarxiv icon

Large Language Models are Visual Reasoning Coordinators

Oct 23, 2023
Liangyu Chen, Bo Li, Sheng Shen, Jingkang Yang, Chunyuan Li, Kurt Keutzer, Trevor Darrell, Ziwei Liu

Figure 1 for Large Language Models are Visual Reasoning Coordinators
Figure 2 for Large Language Models are Visual Reasoning Coordinators
Figure 3 for Large Language Models are Visual Reasoning Coordinators
Figure 4 for Large Language Models are Visual Reasoning Coordinators
Viaarxiv icon

BiomedJourney: Counterfactual Biomedical Image Generation by Instruction-Learning from Multimodal Patient Journeys

Oct 21, 2023
Yu Gu, Jianwei Yang, Naoto Usuyama, Chunyuan Li, Sheng Zhang, Matthew P. Lungren, Jianfeng Gao, Hoifung Poon

Figure 1 for BiomedJourney: Counterfactual Biomedical Image Generation by Instruction-Learning from Multimodal Patient Journeys
Figure 2 for BiomedJourney: Counterfactual Biomedical Image Generation by Instruction-Learning from Multimodal Patient Journeys
Figure 3 for BiomedJourney: Counterfactual Biomedical Image Generation by Instruction-Learning from Multimodal Patient Journeys
Figure 4 for BiomedJourney: Counterfactual Biomedical Image Generation by Instruction-Learning from Multimodal Patient Journeys
Viaarxiv icon