Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

STT: Soft Template Tuning for Few-Shot Adaptation


Jul 18, 2022
Ping Yu, Wei Wang, Chunyuan Li, Ruiyi Zhang, Zhanpeng Jin, Changyou Chen


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

ELEVATER: A Benchmark and Toolkit for Evaluating Language-Augmented Visual Models


Apr 20, 2022
Chunyuan Li, Haotian Liu, Liunian Harold Li, Pengchuan Zhang, Jyoti Aneja, Jianwei Yang, Ping Jin, Yong Jae Lee, Houdong Hu, Zicheng Liu, Jianfeng Gao

* Preprint. The first two authors contribute equally 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

K-LITE: Learning Transferable Visual Models with External Knowledge


Apr 20, 2022
Sheng Shen, Chunyuan Li, Xiaowei Hu, Yujia Xie, Jianwei Yang, Pengchuan Zhang, Anna Rohrbach, Zhe Gan, Lijuan Wang, Lu Yuan, Ce Liu, Kurt Keutzer, Trevor Darrell, Jianfeng Gao

* Preprint. The first three authors contribute equally 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Unified Contrastive Learning in Image-Text-Label Space


Apr 07, 2022
Jianwei Yang, Chunyuan Li, Pengchuan Zhang, Bin Xiao, Ce Liu, Lu Yuan, Jianfeng Gao

* CVPR 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Parameter-efficient Fine-tuning for Vision Transformers


Mar 29, 2022
Xuehai He, Chunyuan Li, Pengchuan Zhang, Jianwei Yang, Xin Eric Wang


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Focal Modulation Networks


Mar 22, 2022
Jianwei Yang, Chunyuan Li, Jianfeng Gao

* technical report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

RegionCLIP: Region-based Language-Image Pretraining


Dec 16, 2021
Yiwu Zhong, Jianwei Yang, Pengchuan Zhang, Chunyuan Li, Noel Codella, Liunian Harold Li, Luowei Zhou, Xiyang Dai, Lu Yuan, Yin Li, Jianfeng Gao

* Technical report 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

LAFITE: Towards Language-Free Training for Text-to-Image Generation


Dec 13, 2021
Yufan Zhou, Ruiyi Zhang, Changyou Chen, Chunyuan Li, Chris Tensmeyer, Tong Yu, Jiuxiang Gu, Jinhui Xu, Tong Sun

* The code and pre-trained models will be publicly available soon 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Grounded Language-Image Pre-training


Dec 07, 2021
Liunian Harold Li, Pengchuan Zhang, Haotian Zhang, Jianwei Yang, Chunyuan Li, Yiwu Zhong, Lijuan Wang, Lu Yuan, Lei Zhang, Jenq-Neng Hwang, Kai-Wei Chang, Jianfeng Gao

* Code will be released at https://github.com/microsoft/GLIP 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

A Generic Approach for Enhancing GANs by Regularized Latent Optimization


Dec 07, 2021
Yufan Zhou, Chunyuan Li, Changyou Chen, Jinhui Xu


   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
3
4
5
6
7
>>