Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Spatial Attention Pyramid Network for Unsupervised Domain Adaptation

Mar 29, 2020
Congcong Li, Dawei Du, Libo Zhang, Longyin Wen, Tiejian Luo, Yanjun Wu, Pengfei Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Rethinking Object Detection in Retail Stores

Mar 18, 2020
Yuanqiang Cai, Longyin Wen, Libo Zhang, Dawei Du, Weiqiang Wang, Pengfei Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Drone based Single Object Tracking with Agent Sharing Network

Mar 16, 2020
Pengfei Zhu, Jiayu Zheng, Dawei Du, Longyin Wen, Yiming Sun, Qinghua Hu


  Access Paper or Ask Questions

SiamMan: Siamese Motion-aware Network for Visual Tracking

Jan 18, 2020
Wenzhang Zhou, Longyin Wen, Libo Zhang, Dawei Du, Tiejian Luo, Yanjun Wu


  Access Paper or Ask Questions

Vision Meets Drones: Past, Present and Future

Jan 16, 2020
Pengfei Zhu, Longyin Wen, Dawei Du, Xiao Bian, Qinghua Hu, Haibin Ling

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1804.07437 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Semantic Neural Tree for Human Parsing

Dec 20, 2019
Ruyi Ji, Dawei Du, Libo Zhang, Longyin Wen, Yanjun Wu, Chen Zhao, Feiyue Huang, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Drone-based Joint Density Map Estimation, Localization and Tracking with Space-Time Multi-Scale Attention Network

Dec 04, 2019
Longyin Wen, Dawei Du, Pengfei Zhu, Qinghua Hu, Qilong Wang, Liefeng Bo, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Attention Convolutional Binary Neural Tree for Fine-Grained Visual Categorization

Sep 25, 2019
Ruyi Ji, Longyin Wen, Libo Zhang, Dawei Du, Ynajun Wu, Chen Zhao, Xianglong Liu, Feiyue Huang


  Access Paper or Ask Questions

Guided Attention Network for Object Detection and Counting on Drones

Sep 25, 2019
Yuanqiang Cai, Dawei Du, Libo Zhang, Longyin Wen, Weiqiang Wang, Yanjun Wu, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-view Deep Subspace Clustering Networks

Aug 06, 2019
Pengfei Zhu, Binyuan Hui, Changqing Zhang, Dawei Du, Longyin Wen, Qinghua Hu

* Submitted to the IEEE Transactions on Image Processing (TIP) 

  Access Paper or Ask Questions

Scale Invariant Fully Convolutional Network: Detecting Hands Efficiently

Jun 11, 2019
Dan Liu, Dawei Du, Libo Zhang, Tiejian Luo, Yanjun Wu, Feiyue Huang, Siwei Lyu

* Accepted to AAAI2019 

  Access Paper or Ask Questions

Data Priming Network for Automatic Check-Out

Apr 10, 2019
Congcong Li, Dawei Du, Libo Zhang, Tiejian Luo, Yanjun Wu, Qi Tian, Longyin Wen, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions

Learning Non-Uniform Hypergraph for Multi-Object Tracking

Dec 10, 2018
Longyin Wen, Dawei Du, Shengkun Li, Xiao Bian, Siwei Lyu

* 11 pages, 4 figures, accepted by AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

The Unmanned Aerial Vehicle Benchmark: Object Detection and Tracking

Mar 26, 2018
Dawei Du, Yuankai Qi, Hongyang Yu, Yifan Yang, Kaiwen Duan, Guorong Li, Weigang Zhang, Qingming Huang, Qi Tian


  Access Paper or Ask Questions

UA-DETRAC: A New Benchmark and Protocol for Multi-Object Detection and Tracking

Sep 04, 2016
Longyin Wen, Dawei Du, Zhaowei Cai, Zhen Lei, Ming-Ching Chang, Honggang Qi, Jongwoo Lim, Ming-Hsuan Yang, Siwei Lyu

* 18 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Geometric Hypergraph Learning for Visual Tracking

Mar 18, 2016
Dawei Du, Honggang Qi, Longyin Wen, Qi Tian, Qingming Huang, Siwei Lyu


  Access Paper or Ask Questions