Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Fu Li

DOLG: Single-Stage Image Retrieval with Deep Orthogonal Fusion of Local and Global Features


Aug 11, 2021
Min Yang, Dongliang He, Miao Fan, Baorong Shi, Xuetong Xue, Fu Li, Errui Ding, Jizhou Huang

* ICCV2021 

  Access Paper or Ask Questions

AdaAttN: Revisit Attention Mechanism in Arbitrary Neural Style Transfer


Aug 11, 2021
Songhua Liu, Tianwei Lin, Dongliang He, Fu Li, Meiling Wang, Xin Li, Zhengxing Sun, Qian Li, Errui Ding

* Accepted by ICCV 2021. Codes will be released on https://github.com/wzmsltw/AdaAttN 

  Access Paper or Ask Questions

Paint Transformer: Feed Forward Neural Painting with Stroke Prediction


Aug 11, 2021
Songhua Liu, Tianwei Lin, Dongliang He, Fu Li, Ruifeng Deng, Xin Li, Errui Ding, Hao Wang

* Accepted by ICCV 2021 (oral). Codes will be released on https://github.com/wzmsltw/PaintTransformer 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2021 Challenge on Quality Enhancement of Compressed Video: Methods and Results


May 02, 2021
Ren Yang, Radu Timofte, Jing Liu, Yi Xu, Xinjian Zhang, Minyi Zhao, Shuigeng Zhou, Kelvin C. K. Chan, Shangchen Zhou, Xiangyu Xu, Chen Change Loy, Xin Li, Fanglong Liu, He Zheng, Lielin Jiang, Qi Zhang, Dongliang He, Fu Li, Qingqing Dang, Yibin Huang, Matteo Maggioni, Zhongqian Fu, Shuai Xiao, Cheng li, Thomas Tanay, Fenglong Song, Wentao Chao, Qiang Guo, Yan Liu, Jiang Li, Xiaochao Qu, Dewang Hou, Jiayu Yang, Lyn Jiang, Di You, Zhenyu Zhang, Chong Mou, Iaroslav Koshelev, Pavel Ostyakov, Andrey Somov, Jia Hao, Xueyi Zou, Shijie Zhao, Xiaopeng Sun, Yiting Liao, Yuanzhi Zhang, Qing Wang, Gen Zhan, Mengxi Guo, Junlin Li, Ming Lu, Zhan Ma, Pablo Navarrete Michelini, Hai Wang, Yiyun Chen, Jingyu Guo, Liliang Zhang, Wenming Yang, Sijung Kim, Syehoon Oh, Yucong Wang, Minjie Cai, Wei Hao, Kangdi Shi, Liangyan Li, Jun Chen, Wei Gao, Wang Liu, Xiaoyu Zhang, Linjie Zhou, Sixin Lin, Ru Wang

* Corrected the MOS values in Table 2 

  Access Paper or Ask Questions

Image Inpainting by End-to-End Cascaded Refinement with Mask Awareness


Apr 28, 2021
Manyu Zhu, Dongliang He, Xin Li, Chao Li, Fu Li, Xiao Liu, Errui Ding, Zhaoxiang Zhang

* IEEE TIP, to appear 

  Access Paper or Ask Questions

Drafting and Revision: Laplacian Pyramid Network for Fast High-Quality Artistic Style Transfer


Apr 18, 2021
Tianwei Lin, Zhuoqi Ma, Fu Li, Dongliang He, Xin Li, Errui Ding, Nannan Wang, Jie Li, Xinbo Gao

* Accepted by CVPR 2021. Codes will be released soon on https://github.com/PaddlePaddle/PaddleGAN/ 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Semantic Person Image Generation by Region-Adaptive Normalization


Apr 14, 2021
Zhengyao Lv, Xiaoming Li, Xin Li, Fu Li, Tianwei Lin, Dongliang He, Wangmeng Zuo


  Access Paper or Ask Questions

Beyond Self-Supervision: A Simple Yet Effective Network Distillation Alternative to Improve Backbones


Mar 10, 2021
Cheng Cui, Ruoyu Guo, Yuning Du, Dongliang He, Fu Li, Zewu Wu, Qiwen Liu, Shilei Wen, Jizhou Huang, Xiaoguang Hu, Dianhai Yu, Errui Ding, Yanjun Ma

* 10 pages, 3 figures, 9 tables 

  Access Paper or Ask Questions

MVFNet: Multi-View Fusion Network for Efficient Video Recognition


Jan 05, 2021
Wenhao Wu, Dongliang He, Tianwei Lin, Fu Li, Chuang Gan, Errui Ding

* Accepted by AAAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Novel Transferability Attention Neural Network Model for EEG Emotion Recognition


Sep 21, 2020
Yang Li, Boxun Fu, Fu Li, Guangming Shi, Wenming Zheng


  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Video Quality Mapping: Methods and Results


May 06, 2020
Dario Fuoli, Zhiwu Huang, Martin Danelljan, Radu Timofte, Hua Wang, Longcun Jin, Dewei Su, Jing Liu, Jaehoon Lee, Michal Kudelski, Lukasz Bala, Dmitry Hrybov, Marcin Mozejko, Muchen Li, Siyao Li, Bo Pang, Cewu Lu, Chao Li, Dongliang He, Fu Li, Shilei Wen

* The IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR) Workshops 

  Access Paper or Ask Questions

NTIRE 2020 Challenge on Perceptual Extreme Super-Resolution: Methods and Results


May 03, 2020
Kai Zhang, Shuhang Gu, Radu Timofte, Taizhang Shang, Qiuju Dai, Shengchen Zhu, Tong Yang, Yandong Guo, Younghyun Jo, Sejong Yang, Seon Joo Kim, Lin Zha, Jiande Jiang, Xinbo Gao, Wen Lu, Jing Liu, Kwangjin Yoon, Taegyun Jeon, Kazutoshi Akita, Takeru Ooba, Norimichi Ukita, Zhipeng Luo, Yuehan Yao, Zhenyu Xu, Dongliang He, Wenhao Wu, Yukang Ding, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen, Jianwei Li, Fuzhi Yang, Huan Yang, Jianlong Fu, Byung-Hoon Kim, JaeHyun Baek, Jong Chul Ye, Yuchen Fan, Thomas S. Huang, Junyeop Lee, Bokyeung Lee, Jungki Min, Gwantae Kim, Kanghyu Lee, Jaihyun Park, Mykola Mykhailych, Haoyu Zhong, Yukai Shi, Xiaojun Yang, Zhijing Yang, Liang Lin, Tongtong Zhao, Jinjia Peng, Huibing Wang, Zhi Jin, Jiahao Wu, Yifu Chen, Chenming Shang, Huanrong Zhang, Jeongki Min, Hrishikesh P S, Densen Puthussery, Jiji C V

* CVPRW 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Label Classification with Label Graph Superimposing


Nov 21, 2019
Ya Wang, Dongliang He, Fu Li, Xiang Long, Zhichao Zhou, Jinwen Ma, Shilei Wen

* AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

TruNet: Short Videos Generation from Long Videos via Story-Preserving Truncation


Oct 14, 2019
Fan Yang, Xiao Liu, Dongliang He, Chuang Gan, Jian Wang, Chao Li, Fu Li, Shilei Wen

* ICCV intelligent short video workshop 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Concept-wise Temporal Convolutional Networks for Action Localization


Aug 26, 2019
Xin Li, Tianwei Lin, Xiao Liu, Chuang Gan, Wangmeng Zuo, Chao Li, Xiang Long, Dongliang He, Fu Li, Shilei Wen


  Access Paper or Ask Questions

Read, Watch, and Move: Reinforcement Learning for Temporally Grounding Natural Language Descriptions in Videos


Jan 21, 2019
Dongliang He, Xiang Zhao, Jizhou Huang, Fu Li, Xiao Liu, Shilei Wen

* AAAI 2019 

  Access Paper or Ask Questions

StNet: Local and Global Spatial-Temporal Modeling for Action Recognition


Nov 06, 2018
Dongliang He, Zhichao Zhou, Chuang Gan, Fu Li, Xiao Liu, Yandong Li, Limin Wang, Shilei Wen


  Access Paper or Ask Questions

Combinatorial Multi-Armed Bandit with General Reward Functions


Jul 20, 2018
Wei Chen, Wei Hu, Fu Li, Jian Li, Yu Liu, Pinyan Lu

* Published in Neural Information Processing Systems (NIPS) 2016. New in this version: a minor bug fix 

  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Spatial-Temporal Modelling and Multi-Modal Fusion for Human Action Recognition


Jun 27, 2018
Dongliang He, Fu Li, Qijie Zhao, Xiang Long, Yi Fu, Shilei Wen


  Access Paper or Ask Questions

Revisiting the Effectiveness of Off-the-shelf Temporal Modeling Approaches for Large-scale Video Classification


Aug 12, 2017
Yunlong Bian, Chuang Gan, Xiao Liu, Fu Li, Xiang Long, Yandong Li, Heng Qi, Jie Zhou, Shilei Wen, Yuanqing Lin

* A brief summary of the winner solution on Activity Kinetics challenge 2017 

  Access Paper or Ask Questions

Temporal Modeling Approaches for Large-scale Youtube-8M Video Understanding


Jul 14, 2017
Fu Li, Chuang Gan, Xiao Liu, Yunlong Bian, Xiang Long, Yandong Li, Zhichao Li, Jie Zhou, Shilei Wen

* To appear on CVPR 2017 YouTube-8M Workshop(Rank 3rd out of 650 teams) 

  Access Paper or Ask Questions