Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yunxin Liu

ModelDiff: Testing-Based DNN Similarity Comparison for Model Reuse Detection


Jun 11, 2021
Yuanchun Li, Ziqi Zhang, Bingyan Liu, Ziyue Yang, Yunxin Liu

* ISSTA 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dual-side Sparse Tensor Core


May 20, 2021
Yang Wang, Chen Zhang, Zhiqiang Xie, Cong Guo, Yunxin Liu, Jingwen Leng


  Access Paper or Ask Questions

DeepPayload: Black-box Backdoor Attack on Deep Learning Models through Neural Payload Injection


Jan 18, 2021
Yuanchun Li, Jiayi Hua, Haoyu Wang, Chunyang Chen, Yunxin Liu

* ICSE 2021 

  Access Paper or Ask Questions

StrokeGAN: Reducing Mode Collapse in Chinese Font Generation via Stroke Encoding


Jan 11, 2021
Jinshan Zeng, Qi Chen, Yunxin Liu, Mingwen Wang, Yuan Yao

* AAAI 2021 
* 10 pages, our codes and data are available at: https://github.com/JinshanZeng/StrokeGAN 

  Access Paper or Ask Questions

Hardware-aware One-Shot Neural Architecture Search in Coordinate Ascent Framework


Oct 25, 2019
Li Lyna Zhang, Yuqing Yang, Yuhang Jiang, Wenwu Zhu, Yunxin Liu


  Access Paper or Ask Questions

Supporting Video Queries on Zero-Streaming Cameras


Apr 30, 2019
Mengwei Xu, Tiantu Xu, Yunxin Liu, Xuanzhe Liu, Gang Huang, Felix Xiaozhu Lin

* Mengwei Xu and Tiantu Xu are co-primary authors. Xuanzhe Liu is the corresponding author 

  Access Paper or Ask Questions

When Mobile Apps Going Deep: An Empirical Study of Mobile Deep Learning


Nov 08, 2018
Mengwei Xu, Jiawei Liu, Yuanqiang Liu, Felix Xiaozhu Lin, Yunxin Liu, Xuanzhe Liu


  Access Paper or Ask Questions

DeepCache: Principled Cache for Mobile Deep Vision


Sep 01, 2018
Mengwei Xu, Mengze Zhu, Yunxin Liu, Felix Xiaozhu Lin, Xuanzhe Liu

* Accepted for publication in the MobiCom 2018, copyright the ACM, posted with permission 

  Access Paper or Ask Questions