Alert button
Picture for Yuxuan Liu

Yuxuan Liu

Alert button

Towards a Foundation Model for Partial Differential Equations: Multi-Operator Learning and Extrapolation

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 19, 2024
Jingmin Sun, Yuxuan Liu, Zecheng Zhang, Hayden Schaeffer

Viaarxiv icon

Monocular 3D lane detection for Autonomous Driving: Recent Achievements, Challenges, and Outlooks

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 19, 2024
Fulong Ma, Weiqing Qi, Guoyang Zhao, Linwei Zheng, Sheng Wang, Yuxuan Liu, Ming Liu

Viaarxiv icon

FusionPortableV2: A Unified Multi-Sensor Dataset for Generalized SLAM Across Diverse Platforms and Scalable Environments

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 12, 2024
Hexiang Wei, Jianhao Jiao, Xiangcheng Hu, Jingwen Yu, Xupeng Xie, Jin Wu, Yilong Zhu, Yuxuan Liu, Lujia Wang, Ming Liu

Viaarxiv icon

Plug-and-Play Grounding of Reasoning in Multimodal Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2024
Jiaxing Chen, Yuxuan Liu, Dehu Li, Xiang An, Ziyong Feng, Yongle Zhao, Yin Xie

Viaarxiv icon

CurbNet: Curb Detection Framework Based on LiDAR Point Cloud Segmentation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 25, 2024
Guoyang Zhao, Fulong Ma, Yuxuan Liu, Weiqing Qi, Ming Liu

Viaarxiv icon

Multiple Latent Space Mapping for Compressed Dark Image Enhancement

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 12, 2024
Yi Zeng, Zhengning Wang, Yuxuan Liu, Tianjiao Zeng, Xuhang Liu, Xinglong Luo, Shuaicheng Liu, Shuyuan Zhu, Bing Zeng

Figure 1 for Multiple Latent Space Mapping for Compressed Dark Image Enhancement
Figure 2 for Multiple Latent Space Mapping for Compressed Dark Image Enhancement
Figure 3 for Multiple Latent Space Mapping for Compressed Dark Image Enhancement
Figure 4 for Multiple Latent Space Mapping for Compressed Dark Image Enhancement
Viaarxiv icon

Harnessing Multi-Role Capabilities of Large Language Models for Open-Domain Question Answering

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 08, 2024
Hongda Sun, Yuxuan Liu, Chengwei Wu, Haiyu Yan, Cheng Tai, Xin Gao, Shuo Shang, Rui Yan

Figure 1 for Harnessing Multi-Role Capabilities of Large Language Models for Open-Domain Question Answering
Figure 2 for Harnessing Multi-Role Capabilities of Large Language Models for Open-Domain Question Answering
Figure 3 for Harnessing Multi-Role Capabilities of Large Language Models for Open-Domain Question Answering
Figure 4 for Harnessing Multi-Role Capabilities of Large Language Models for Open-Domain Question Answering
Viaarxiv icon

Scalable Vision-Based 3D Object Detection and Monocular Depth Estimation for Autonomous Driving

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 04, 2024
Yuxuan Liu

Figure 1 for Scalable Vision-Based 3D Object Detection and Monocular Depth Estimation for Autonomous Driving
Figure 2 for Scalable Vision-Based 3D Object Detection and Monocular Depth Estimation for Autonomous Driving
Figure 3 for Scalable Vision-Based 3D Object Detection and Monocular Depth Estimation for Autonomous Driving
Figure 4 for Scalable Vision-Based 3D Object Detection and Monocular Depth Estimation for Autonomous Driving
Viaarxiv icon

HD-Eval: Aligning Large Language Model Evaluators Through Hierarchical Criteria Decomposition

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 24, 2024
Yuxuan Liu, Tianchi Yang, Shaohan Huang, Zihan Zhang, Haizhen Huang, Furu Wei, Weiwei Deng, Feng Sun, Qi Zhang

Viaarxiv icon

Text Diffusion with Reinforced Conditioning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 19, 2024
Yuxuan Liu, Tianchi Yang, Shaohan Huang, Zihan Zhang, Haizhen Huang, Furu Wei, Weiwei Deng, Feng Sun, Qi Zhang

Viaarxiv icon