Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Automatic Summarization of Open-Domain Podcast Episodes

Nov 12, 2020
Kaiqiang Song, Chen Li, Xiaoyang Wang, Dong Yu, Fei Liu

* TREC 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Directional ASR: A New Paradigm for E2E Multi-Speaker Speech Recognition with Source Localization

Oct 30, 2020
Aswin Shanmugam Subramanian, Chao Weng, Shinji Watanabe, Meng Yu, Yong Xu, Shi-Xiong Zhang, Dong Yu

* submitted to ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Replay and Synthetic Speech Detection with Res2net Architecture

Oct 28, 2020
Xu Li, Na Li, Chao Weng, Xunying Liu, Dan Su, Dong Yu, Helen Meng

* Submitted to ICASSP2021 

  Access Paper or Ask Questions

Better Highlighting: Creating Sub-Sentence Summary Highlights

Oct 20, 2020
Sangwoo Cho, Kaiqiang Song, Chen Li, Dong Yu, Hassan Foroosh, Fei Liu

* EMNLP 2020 (Long Paper) 

  Access Paper or Ask Questions

High-Fidelity 3D Digital Human Creation from RGB-D Selfies

Oct 12, 2020
Xiangkai Lin, Yajing Chen, Linchao Bao, Haoxian Zhang, Sheng Wang, Xuefei Zhe, Xinwei Jiang, Jue Wang, Dong Yu, Zhengyou Zhang

* Project page: https://github.com/tencent-ailab/hifi3dface_projpage Code: https://github.com/tencent-ailab/hifi3dface 

  Access Paper or Ask Questions

Token-level Adaptive Training for Neural Machine Translation

Oct 09, 2020
Shuhao Gu, Jinchao Zhang, Fandong Meng, Yang Feng, Wanying Xie, Jie Zhou, Dong Yu

* 12 pages; Accepted by EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Semantic Role Labeling Guided Multi-turn Dialogue ReWriter

Oct 03, 2020
Kun Xu, Haochen Tan, Linfeng Song, Han Wu, Haisong Zhang, Linqi Song, Dong Yu

* To appear in EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Machine Reading Comprehension with Contextualized Commonsense Knowledge

Sep 12, 2020
Kai Sun, Dian Yu, Jianshu Chen, Dong Yu, Claire Cardie


  Access Paper or Ask Questions

An Overview of Deep-Learning-Based Audio-Visual Speech Enhancement and Separation

Aug 21, 2020
Daniel Michelsanti, Zheng-Hua Tan, Shi-Xiong Zhang, Yong Xu, Meng Yu, Dong Yu, Jesper Jensen


  Access Paper or Ask Questions

Peking Opera Synthesis via Duration Informed Attention Network

Aug 07, 2020
Yusong Wu, Shengchen Li, Chengzhu Yu, Heng Lu, Chao Weng, Liqiang Zhang, Dong Yu

* Accepted by INTERSPEECH 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Comprehensive Image Captioning via Scene Graph Decomposition

Jul 23, 2020
Yiwu Zhong, Liwei Wang, Jianshu Chen, Dong Yu, Yin Li

* Accepted to ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Improving Weakly Supervised Visual Grounding by Contrastive Knowledge Distillation

Jul 03, 2020
Liwei Wang, Jing Huang, Yin Li, Kun Xu, Zhengyuan Yang, Dong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Speaker Independent and Multilingual/Mixlingual Speech-Driven Talking Head Generation Using Phonetic Posteriorgrams

Jun 20, 2020
Huirong Huang, Zhiyong Wu, Shiyin Kang, Dongyang Dai, Jia Jia, Tianxiao Fu, Deyi Tuo, Guangzhi Lei, Peng Liu, Dan Su, Dong Yu, Helen Meng

* 5 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Investigating Robustness of Adversarial Samples Detection for Automatic Speaker Verification

Jun 11, 2020
Xu Li, Na Li, Jinghua Zhong, Xixin Wu, Xunying Liu, Dan Su, Dong Yu, Helen Meng

* Submitted to Interspeech2020 

  Access Paper or Ask Questions

Recurrent Chunking Mechanisms for Long-Text Machine Reading Comprehension

May 19, 2020
Hongyu Gong, Yelong Shen, Dian Yu, Jianshu Chen, Dong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Audio-visual Multi-channel Recognition of Overlapped Speech

May 18, 2020
Jianwei Yu, Bo Wu, Rongzhi Gu Shi-Xiong Zhang Lianwu Chen Yong Xu Meng Yu, Dan Su, Dong Yu, Xunying Liu, Helen Meng

* submitted to Interspeech 2020 

  Access Paper or Ask Questions

MART: Memory-Augmented Recurrent Transformer for Coherent Video Paragraph Captioning

May 11, 2020
Jie Lei, Liwei Wang, Yelong Shen, Dong Yu, Tamara L. Berg, Mohit Bansal

* ACL 2020 (12 pages) 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Faithful Neural Table-to-Text Generation with Content-Matching Constraints

May 03, 2020
Zhenyi Wang, Xiaoyang Wang, Bang An, Dong Yu, Changyou Chen

* Accepted at ACL2020 

  Access Paper or Ask Questions

Dialogue-Based Relation Extraction

Apr 17, 2020
Dian Yu, Kai Sun, Claire Cardie, Dong Yu

* To appear in ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

On the Role of Conceptualization in Commonsense Knowledge Graph Construction

Apr 07, 2020
Mutian He, Yangqiu Song, Kun Xu, Dong Yu

* 11 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Coordinated Reasoning for Cross-Lingual Knowledge Graph Alignment

Jan 23, 2020
Kun Xu, Linfeng Song, Yansong Feng, Yan Song, Dong Yu

* in AAAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multiplex Word Embeddings for Selectional Preference Acquisition

Jan 09, 2020
Hongming Zhang, Jiaxin Bai, Yan Song, Kun Xu, Changlong Yu, Yangqiu Song, Wilfred Ng, Dong Yu

* emnlp-ijcnlp 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Synthesising Expressiveness in Peking Opera via Duration Informed Attention Network

Dec 27, 2019
Yusong Wu, Shengchen Li, Chengzhu Yu, Heng Lu, Chao Weng, Liqiang Zhang, Dong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Learning Singing From Speech

Dec 20, 2019
Liqiang Zhang, Chengzhu Yu, Heng Lu, Chao Weng, Yusong Wu, Xiang Xie, Zijin Li, Dong Yu

* Submitted to ICASSP-2020 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified Framework for Speech Separation

Dec 17, 2019
Fahimeh Bahmaninezhad, Shi-Xiong Zhang, Yong Xu, Meng Yu, John H. L. Hansen, Dong Yu


  Access Paper or Ask Questions

PitchNet: Unsupervised Singing Voice Conversion with Pitch Adversarial Network

Dec 04, 2019
Chengqi Deng, Chengzhu Yu, Heng Lu, Chao Weng, Dong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Modeling Fluency and Faithfulness for Diverse Neural Machine Translation

Nov 30, 2019
Yang Feng, Wanying Xie, Shuhao Gu, Chenze Shao, Wen Zhang, Zhengxin Yang, Dong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Minimum Bayes Risk Training of RNN-Transducer for End-to-End Speech Recognition

Nov 28, 2019
Chao Weng, Chengzhu Yu, Jia Cui, Chunlei Zhang, Dong Yu


  Access Paper or Ask Questions

Mixup-breakdown: a consistency training method for improving generalization of speech separation models

Nov 25, 2019
Max W. Y. Lam, Jun Wang, Dan Su, Dong Yu

* Submitted to ICASSP2020. Afterwards, here is a major revision by adding more experiment result 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Parsing and Generation for Abstractive Summarization

Nov 23, 2019
Kaiqiang Song, Logan Lebanoff, Qipeng Guo, Xipeng Qiu, Xiangyang Xue, Chen Li, Dong Yu, Fei Liu

* AAAI 2020 (Main Technical Track) 

  Access Paper or Ask Questions