Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

MVSTER: Epipolar Transformer for Efficient Multi-View StereoXiaofeng Wang , Zheng Zhu , Fangbo Qin , Yun Ye , Guan Huang , Xu Chi , Yijia He , Xingang Wang

* Code: https://github.com/JeffWang987/MVSTER 

   Access Paper or Ask Questions

HFT: Lifting Perspective Representations via Hybrid Feature TransformationJiayu Zou , Junrui Xiao , Zheng Zhu , Junjie Huang , Guan Huang , Dalong Du , Xingang Wang


   Access Paper or Ask Questions

Activation Modulation and Recalibration Scheme for Weakly Supervised Semantic SegmentationJie Qin , Jie Wu , Xuefeng Xiao , Lujun Li , Xingang Wang

* Accepted by AAAI2022 

   Access Paper or Ask Questions

Learning Hamiltonian dynamics by reservoir computerHan Zhang , Huawei Fan , Liang Wang , Xingang Wang

* 11 pages, 7 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Anticipating synchronization with machine learningHuawei Fan , Ling-Wei Kong , Ying-Cheng Lai , Xingang Wang

* 13 pages; 12 figures 

   Access Paper or Ask Questions

ResizeMix: Mixing Data with Preserved Object Information and True LabelsJie Qin , Jiemin Fang , Qian Zhang , Wenyu Liu , Xingang Wang , Xinggang Wang


   Access Paper or Ask Questions

Transfer learning of chaotic systemsYali Guo , Han Zhang , Liang Wang , Huawei Fan , Xingang Wang

* 20 pages, 8 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Learning Dynamic Routing for Semantic SegmentationYanwei Li , Lin Song , Yukang Chen , Zeming Li , Xiangyu Zhang , Xingang Wang , Jian Sun

* Accepted by CVPR 2020 as Oral 

   Access Paper or Ask Questions

Long-term prediction of chaotic systems with recurrent neural networksHuawei Fan , Junjie Jiang , Chun Zhang , Xingang Wang , Ying-Cheng Lai

* 10 pages, 8 figures 

   Access Paper or Ask Questions

Directional Deep Embedding and Appearance Learning for Fast Video Object SegmentationYingjie Yin , De Xu , Xingang Wang , Lei Zhang


   Access Paper or Ask Questions

1
2
>>