Alert button
Picture for Yulong Chen

Yulong Chen

Alert button

Tables as Images? Exploring the Strengths and Limitations of LLMs on Multimodal Representations of Tabular Data

Feb 23, 2024
Naihao Deng, Zhenjie Sun, Ruiqi He, Aman Sikka, Yulong Chen, Lin Ma, Yue Zhang, Rada Mihalcea

Viaarxiv icon

Constituency Parsing using LLMs

Oct 31, 2023
Xuefeng Bai, Jialong Wu, Yulong Chen, Zhongqing Wang, Yue Zhang

Viaarxiv icon

HI-TOM: A Benchmark for Evaluating Higher-Order Theory of Mind Reasoning in Large Language Models

Oct 25, 2023
Yinghui He, Yufan Wu, Yilin Jia, Rada Mihalcea, Yulong Chen, Naihao Deng

Viaarxiv icon

Siren's Song in the AI Ocean: A Survey on Hallucination in Large Language Models

Sep 03, 2023
Yue Zhang, Yafu Li, Leyang Cui, Deng Cai, Lemao Liu, Tingchen Fu, Xinting Huang, Enbo Zhao, Yu Zhang, Yulong Chen, Longyue Wang, Anh Tuan Luu, Wei Bi, Freda Shi, Shuming Shi

Figure 1 for Siren's Song in the AI Ocean: A Survey on Hallucination in Large Language Models
Figure 2 for Siren's Song in the AI Ocean: A Survey on Hallucination in Large Language Models
Figure 3 for Siren's Song in the AI Ocean: A Survey on Hallucination in Large Language Models
Figure 4 for Siren's Song in the AI Ocean: A Survey on Hallucination in Large Language Models
Viaarxiv icon

Revisiting Cross-Lingual Summarization: A Corpus-based Study and A New Benchmark with Improved Annotation

Jul 08, 2023
Yulong Chen, Huajian Zhang, Yijie Zhou, Xuefeng Bai, Yueguan Wang, Ming Zhong, Jianhao Yan, Yafu Li, Judy Li, Michael Zhu, Yue Zhang

Figure 1 for Revisiting Cross-Lingual Summarization: A Corpus-based Study and A New Benchmark with Improved Annotation
Figure 2 for Revisiting Cross-Lingual Summarization: A Corpus-based Study and A New Benchmark with Improved Annotation
Figure 3 for Revisiting Cross-Lingual Summarization: A Corpus-based Study and A New Benchmark with Improved Annotation
Figure 4 for Revisiting Cross-Lingual Summarization: A Corpus-based Study and A New Benchmark with Improved Annotation
Viaarxiv icon

EASE: An Easily-Customized Annotation System Powered by Efficiency Enhancement Mechanisms

May 23, 2023
Naihao Deng, Yikai Liu, Mingye Chen, Winston Wu, Siyang Liu, Yulong Chen, Yue Zhang, Rada Mihalcea

Figure 1 for EASE: An Easily-Customized Annotation System Powered by Efficiency Enhancement Mechanisms
Figure 2 for EASE: An Easily-Customized Annotation System Powered by Efficiency Enhancement Mechanisms
Figure 3 for EASE: An Easily-Customized Annotation System Powered by Efficiency Enhancement Mechanisms
Figure 4 for EASE: An Easily-Customized Annotation System Powered by Efficiency Enhancement Mechanisms
Viaarxiv icon

UniSumm: Unified Few-shot Summarization with Multi-Task Pre-Training and Prefix-Tuning

Dec 06, 2022
Yulong Chen, Yang Liu, Ruochen Xu, Ziyi Yang, Chenguang Zhu, Michael Zeng, Yue Zhang

Figure 1 for UniSumm: Unified Few-shot Summarization with Multi-Task Pre-Training and Prefix-Tuning
Figure 2 for UniSumm: Unified Few-shot Summarization with Multi-Task Pre-Training and Prefix-Tuning
Figure 3 for UniSumm: Unified Few-shot Summarization with Multi-Task Pre-Training and Prefix-Tuning
Figure 4 for UniSumm: Unified Few-shot Summarization with Multi-Task Pre-Training and Prefix-Tuning
Viaarxiv icon

MACSum: Controllable Summarization with Mixed Attributes

Nov 09, 2022
Yusen Zhang, Yang Liu, Ziyi Yang, Yuwei Fang, Yulong Chen, Dragomir Radev, Chenguang Zhu, Michael Zeng, Rui Zhang

Figure 1 for MACSum: Controllable Summarization with Mixed Attributes
Figure 2 for MACSum: Controllable Summarization with Mixed Attributes
Figure 3 for MACSum: Controllable Summarization with Mixed Attributes
Figure 4 for MACSum: Controllable Summarization with Mixed Attributes
Viaarxiv icon

Recent Advances in Text-to-SQL: A Survey of What We Have and What We Expect

Aug 22, 2022
Naihao Deng, Yulong Chen, Yue Zhang

Figure 1 for Recent Advances in Text-to-SQL: A Survey of What We Have and What We Expect
Figure 2 for Recent Advances in Text-to-SQL: A Survey of What We Have and What We Expect
Figure 3 for Recent Advances in Text-to-SQL: A Survey of What We Have and What We Expect
Figure 4 for Recent Advances in Text-to-SQL: A Survey of What We Have and What We Expect
Viaarxiv icon