Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Ming Zhong

UnifiedSKG: Unifying and Multi-Tasking Structured Knowledge Grounding with Text-to-Text Language Models


Jan 16, 2022
Tianbao Xie, Chen Henry Wu, Peng Shi, Ruiqi Zhong, Torsten Scholak, Michihiro Yasunaga, Chien-Sheng Wu, Ming Zhong, Pengcheng Yin, Sida I. Wang, Victor Zhong, Bailin Wang, Chengzu Li, Connor Boyle, Ansong Ni, Ziyu Yao, Dragomir Radev, Caiming Xiong, Lingpeng Kong, Rui Zhang, Noah A. Smith, Luke Zettlemoyer, Tao Yu


  Access Paper or Ask Questions

RetrievalSum: A Retrieval Enhanced Framework for Abstractive Summarization


Sep 16, 2021
Chenxin An, Ming Zhong, Zhichao Geng, Jianqiang Yang, Xipeng Qiu


  Access Paper or Ask Questions

DialogLM: Pre-trained Model for Long Dialogue Understanding and Summarization


Sep 06, 2021
Ming Zhong, Yang Liu, Yichong Xu, Chenguang Zhu, Michael Zeng

* Preprint 

  Access Paper or Ask Questions

Machine Learning for Discovering Effective Interaction Kernels between Celestial Bodies from Ephemerides


Aug 26, 2021
Ming Zhong, Jason Miller, Mauro Maggioni


  Access Paper or Ask Questions

GEM: A General Evaluation Benchmark for Multimodal Tasks


Jun 18, 2021
Lin Su, Nan Duan, Edward Cui, Lei Ji, Chenfei Wu, Huaishao Luo, Yongfei Liu, Ming Zhong, Taroon Bharti, Arun Sacheti

* Accepted by Findings of ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

CLIP4Clip: An Empirical Study of CLIP for End to End Video Clip Retrieval


May 08, 2021
Huaishao Luo, Lei Ji, Ming Zhong, Yang Chen, Wen Lei, Nan Duan, Tianrui Li


  Access Paper or Ask Questions

QMSum: A New Benchmark for Query-based Multi-domain Meeting Summarization


Apr 13, 2021
Ming Zhong, Da Yin, Tao Yu, Ahmad Zaidi, Mutethia Mutuma, Rahul Jha, Ahmed Hassan Awadallah, Asli Celikyilmaz, Yang Liu, Xipeng Qiu, Dragomir Radev

* Accepted by NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Enhancing Scientific Papers Summarization with Citation Graph


Apr 07, 2021
Chenxin An, Ming Zhong, Yiran Chen, Danqing Wang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

* accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Network Embedding Survey


Mar 29, 2021
Guotong Xue, Ming Zhong, Jianxin Li, Jia Chen, Chengshuai Zhai, Ruochen Kong

* Neurocomputing accepted 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Interaction Kernels for Agent Systems on Riemannian Manifolds


Feb 12, 2021
Mauro Maggioni, Jason Miller, Hongda Qui, Ming Zhong


  Access Paper or Ask Questions

CDEvalSumm: An Empirical Study of Cross-Dataset Evaluation for Neural Summarization Systems


Oct 22, 2020
Yiran Chen, Pengfei Liu, Ming Zhong, Zi-Yi Dou, Danqing Wang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

* 13 pages, Findings of EMNLP2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Theory for Inferring Interaction Kernels in Second-Order Interacting Agent Systems


Oct 08, 2020
Jason Miller, Sui Tang, Ming Zhong, Mauro Maggioni

* 68 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Extractive Summarization as Text Matching


Apr 19, 2020
Ming Zhong, Pengfei Liu, Yiran Chen, Danqing Wang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

* Accepted by ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Data-driven Discovery of Emergent Behaviors in Collective Dynamics


Dec 23, 2019
Mauro Maggioni, Jason Miller, Ming Zhong


  Access Paper or Ask Questions

A Closer Look at Data Bias in Neural Extractive Summarization Models


Sep 30, 2019
Ming Zhong, Danqing Wang, Pengfei Liu, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

* EMNLP 2019 Workshop on New Frontiers in Summarization 

  Access Paper or Ask Questions

GDP: Generalized Device Placement for Dataflow Graphs


Sep 28, 2019
Yanqi Zhou, Sudip Roy, Amirali Abdolrashidi, Daniel Wong, Peter C. Ma, Qiumin Xu, Ming Zhong, Hanxiao Liu, Anna Goldie, Azalia Mirhoseini, James Laudon


  Access Paper or Ask Questions

Exploring Domain Shift in Extractive Text Summarization


Aug 30, 2019
Danqing Wang, Pengfei Liu, Ming Zhong, Jie Fu, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Searching for Effective Neural Extractive Summarization: What Works and What's Next


Jul 08, 2019
Ming Zhong, Pengfei Liu, Danqing Wang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

* Accepted by ACL 2019 (oral); Project homepage: http://pfliu.com/InterpretSum/ 

  Access Paper or Ask Questions

Nonparametric inference of interaction laws in systems of agents from trajectory data


Dec 31, 2018
Fei Lu, Mauro Maggioni, Sui Tang, Ming Zhong


  Access Paper or Ask Questions

Feature Selection with Redundancy-complementariness Dispersion


Feb 01, 2015
Zhijun Chen, Chaozhong Wu, Yishi Zhang, Zhen Huang, Bin Ran, Ming Zhong, Nengchao Lyu

* 28 pages, 13 figures, 7 tables 

  Access Paper or Ask Questions