Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Cewu Lu

ContourRender: Detecting Arbitrary Contour Shape For Instance Segmentation In One Pass


Jun 07, 2021
Tutian Tang, Wenqiang Xu, Ruolin Ye, Yan-Feng Wang, Cewu Lu

* Tech report 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Real-World Category-level Articulation Pose Estimation


May 07, 2021
Liu Liu, Han Xue, Wenqiang Xu, Haoyuan Fu, Cewu Lu


  Access Paper or Ask Questions

H2O: A Benchmark for Visual Human-human Object Handover Analysis


Apr 23, 2021
Ruolin Ye, Wenqiang Xu, Zhendong Xue, Tutian Tang, Yanfeng Wang, Cewu Lu


  Access Paper or Ask Questions

Skimming and Scanning for Untrimmed Video Action Recognition


Apr 21, 2021
Yunyan Hong, Ailing Zeng, Min Li, Cewu Lu, Li Jiang, Qiang Xu


  Access Paper or Ask Questions

SuctionNet-1Billion: A Large-Scale Benchmark for Suction Grasping


Mar 23, 2021
Hanwen Cao, Hao-Shu Fang, Wenhai Liu, Cewu Lu


  Access Paper or Ask Questions

Three Steps to Multimodal Trajectory Prediction: Modality Clustering, Classification and Synthesis


Mar 22, 2021
Jianhua Sun, Yuxuan Li, Hao-Shu Fang, Cewu Lu


  Access Paper or Ask Questions

PGT: A Progressive Method for Training Models on Long Videos


Mar 21, 2021
Bo Pang, Gao Peng, Yizhuo Li, Cewu Lu

* CVPR2021 oral 
* CVPR21, Oral 

  Access Paper or Ask Questions

Skeleton Merger: an Unsupervised Aligned Keypoint Detector


Mar 19, 2021
Ruoxi Shi, Zhengrong Xue, Yang You, Cewu Lu

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

RGB Matters: Learning 7-DoF Grasp Poses on Monocular RGBD Images


Mar 03, 2021
Minghao Gou, Hao-Shu Fang, Zhanda Zhu, Sheng Xu, Chenxi Wang, Cewu Lu

* Accepted by ICRA 2021 

  Access Paper or Ask Questions

PRIN/SPRIN: On Extracting Point-wise Rotation Invariant Features


Feb 24, 2021
Yang You, Yujing Lou, Ruoxi Shi, Qi Liu, Yu-Wing Tai, Lizhuang Ma, Weiming Wang, Cewu Lu


  Access Paper or Ask Questions

HandTailor: Towards High-Precision Monocular 3D Hand Recovery


Feb 18, 2021
Jun Lv, Wenqiang Xu, Lixin Yang, Sucheng Qian, Chongzhao Mao, Cewu Lu


  Access Paper or Ask Questions

Transferable Interactiveness Knowledge for Human-Object Interaction Detection


Jan 25, 2021
Yong-Lu Li, Xinpeng Liu, Xiaoqian Wu, Xijie Huang, Liang Xu, Cewu Lu

* TPAMI version of our CVPR2019 paper with a new benchmark PsStaNet-HOI. Code: https://github.com/DirtyHarryLYL/Transferable-Interactiveness-Network 

  Access Paper or Ask Questions

CPF: Learning a Contact Potential Field to Model the Hand-object Interaction


Dec 23, 2020
Lixin Yang, Xinyu Zhan, Kailin Li, Wenqiang Xu, Jiefeng Li, Cewu Lu

* add reference 

  Access Paper or Ask Questions

TDAF: Top-Down Attention Framework for Vision Tasks


Dec 14, 2020
Bo Pang, Yizhuo Li, Jiefeng Li, Muchen Li, Hanwen Cao, Cewu Lu

* Conference paper in AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Universal Shape Dictionary for Realtime Instance Segmentation


Dec 02, 2020
Tutian Tang, Wenqiang Xu, Ruolin Ye, Lixin Yang, Cewu Lu


  Access Paper or Ask Questions

HybrIK: A Hybrid Analytical-Neural Inverse Kinematics Solution for 3D Human Pose and Shape Estimation


Nov 30, 2020
Jiefeng Li, Chao Xu, Zhicun Chen, Siyuan Bian, Lixin Yang, Cewu Lu


  Access Paper or Ask Questions

Canonical Voting: Towards Robust Oriented Bounding Box Detection in 3D Scenes


Nov 24, 2020
Yang You, Zelin Ye, Yujing Lou, Chengkun Li, Yong-Lu Li, Lizhuang Ma, Weiming Wang, Cewu Lu


  Access Paper or Ask Questions

UKPGAN: Unsupervised KeyPoint GANeration


Nov 24, 2020
Yang You, Wenhai Liu, Yong-Lu Li, Weiming Wang, Cewu Lu


  Access Paper or Ask Questions

HOI Analysis: Integrating and Decomposing Human-Object Interaction


Nov 07, 2020
Yong-Lu Li, Xinpeng Liu, Xiaoqian Wu, Yizhuo Li, Cewu Lu

* Accepted in NeurIPS 2020. Code: github.com/DirtyHarryLYL/HAKE-Action-Torch/tree/IDN-(Integrating-Decomposing-Network), Project: https://github.com/DirtyHarryLYL/HAKE-Action-Torch 

  Access Paper or Ask Questions

DecAug: Augmenting HOI Detection via Decomposition


Oct 02, 2020
Yichen Xie, Hao-Shu Fang, Dian Shao, Yong-Lu Li, Cewu Lu


  Access Paper or Ask Questions

DIRV: Dense Interaction Region Voting for End-to-End Human-Object Interaction Detection


Oct 02, 2020
Hao-Shu Fang, Yichen Xie, Dian Shao, Cewu Lu


  Access Paper or Ask Questions

ASAP-Net: Attention and Structure Aware Point Cloud Sequence Segmentation


Aug 12, 2020
Hanwen Cao, Yongyi Lu, Cewu Lu, Bo Pang, Gongshen Liu, Alan Yuille

* The British Machine Vision Conference (BMVC) 

  Access Paper or Ask Questions

BiHand: Recovering Hand Mesh with Multi-stage Bisected Hourglass Networks


Aug 12, 2020
Lixin Yang, Jiasen Li, Wenqiang Xu, Yiqun Diao, Cewu Lu

* To appear on BMVC2020 

  Access Paper or Ask Questions

HMOR: Hierarchical Multi-Person Ordinal Relations for Monocular Multi-Person 3D Pose Estimation


Aug 10, 2020
Jiefeng Li, Can Wang, Wentao Liu, Chen Qian, Cewu Lu

* To appear on ECCV2020 

  Access Paper or Ask Questions

Approximated Bilinear Modules for Temporal Modeling


Jul 25, 2020
Xinqi Zhu, Chang Xu, Langwen Hui, Cewu Lu, Dacheng Tao

* 8 pages, ICCV19 

  Access Paper or Ask Questions

TubeTK: Adopting Tubes to Track Multi-Object in a One-Step Training Model


Jun 10, 2020
Bo Pang, Yizhuo Li, Yifan Zhang, Muchen Li, Cewu Lu

* CVPR-2020 oral paper 

  Access Paper or Ask Questions