Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Generalised Perceptron Learning

Dec 07, 2020
Xiaoyu Wang, Martin Benning

* 8 pages, 2 figures, accepted at the 12th Annual Workshop on Optimization for Machine Learning 

  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Temporal Action Localization with Segment-Level Labels

Jul 03, 2020
Xinpeng Ding, Nannan Wang, Xinbo Gao, Jie Li, Xiaoyu Wang, Tongliang Liu

* 18 pages,7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

AIBench: An Industry Standard AI Benchmark Suite from Internet Services

Apr 30, 2020
Fei Tang, Wanling Gao, Jianfeng Zhan, Chuanxin Lan, Xu Wen, Lei Wang, Chunjie Luo, Jiahui Dai, Zheng Cao, Xingwang Xiong, Zihan Jiang, Tianshu Hao, Fanda Fan, Fan Zhang, Yunyou Huang, Jianan Chen, Mengjia Du, Rui Ren, Chen Zheng, Daoyi Zheng, Haoning Tang, Kunlin Zhan, Biao Wang, Defei Kong, Minghe Yu, Chongkang Tan, Huan Li, Xinhui Tian, Yatao Li, Gang Lu, Junchao Shao, Zhenyu Wang, Xiaoyu Wang, Hainan Ye


  Access Paper or Ask Questions

Robust Partial Matching for Person Search in the Wild

Apr 20, 2020
Yingji Zhong, Xiaoyu Wang, Shiliang Zhang

* 9 pages, 7 figures, accepted to CVPR 2020. The dataset will be released soon 

  Access Paper or Ask Questions

Non-Convex Stochastic Optimization via Non-Reversible Stochastic Gradient Langevin Dynamics

Apr 06, 2020
Yuanhan Hu, Xiaoyu Wang, Xuefeng Gao, Mert Gurbuzbalaban, Lingjiong Zhu

* 49 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Revisiting SGD with Increasingly Weighted Averaging: Optimization and Generalization Perspectives

Mar 09, 2020
Zhishuai Guo, Zixuan Wu, Yan Yan, Xiaoyu Wang, Tianbao Yang


  Access Paper or Ask Questions

AIBench: An Agile Domain-specific Benchmarking Methodology and an AI Benchmark Suite

Feb 17, 2020
Wanling Gao, Fei Tang, Jianfeng Zhan, Chuanxin Lan, Chunjie Luo, Lei Wang, Jiahui Dai, Zheng Cao, Xiongwang Xiong, Zihan Jiang, Tianshu Hao, Fanda Fan, Xu Wen, Fan Zhang, Yunyou Huang, Jianan Chen, Mengjia Du, Rui Ren, Chen Zheng, Daoyi Zheng, Haoning Tang, Kunlin Zhan, Biao Wang, Defei Kong, Minghe Yu, Chongkang Tan, Huan Li, Xinhui Tian, Yatao Li, Gang Lu, Junchao Shao, Zhenyu Wang, Xiaoyu Wang, Hainan Ye

* 25 pages, 7 figures. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1908.08998 

  Access Paper or Ask Questions

A Reinforcement Learning Framework for Time-Dependent Causal Effects Evaluation in A/B Testing

Feb 10, 2020
Chengchun Shi, Xiaoyu Wang, Shikai Luo, Rui Song, Hongtu Zhu, Jieping Ye


  Access Paper or Ask Questions

A Simple and Effective Framework for Pairwise Deep Metric Learning

Jan 11, 2020
Qi Qi, Yan Yan, Zixuan Wu, Xiaoyu Wang, Tianbao Yang

* 16 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

a simple and effective framework for pairwise deep metric learning

Dec 24, 2019
Qi Qi, Yan Yan, Zixuan Wu, Xiaoyu Wang, Tianbao Yang

* 16 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Distributed Generative Adversarial Net

Nov 19, 2019
Xiaoyu Wang, Ye Deng, Jinjun Wang

* 9 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Stochastic Optimization for Non-convex Inf-Projection Problems

Aug 26, 2019
Yan Yan, Yi Xu, Lijun Zhang, Xiaoyu Wang, Tianbao Yang


  Access Paper or Ask Questions

AIBench: An Industry Standard Internet Service AI Benchmark Suite

Aug 13, 2019
Wanling Gao, Fei Tang, Lei Wang, Jianfeng Zhan, Chunxin Lan, Chunjie Luo, Yunyou Huang, Chen Zheng, Jiahui Dai, Zheng Cao, Daoyi Zheng, Haoning Tang, Kunlin Zhan, Biao Wang, Defei Kong, Tong Wu, Minghe Yu, Chongkang Tan, Huan Li, Xinhui Tian, Yatao Li, Junchao Shao, Zhenyu Wang, Xiaoyu Wang, Hainan Ye

* 24 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Progressive Learning of Low-Precision Networks

May 28, 2019
Zhengguang Zhou, Wengang Zhou, Xutao Lv, Xuan Huang, Xiaoyu Wang, Houqiang Li

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Joint Modeling of Dense and Incomplete Trajectories for Citywide Traffic Volume Inference

Feb 25, 2019
Xianfeng Tang, Boqing Gong, Yanwei Yu, Huaxiu Yao, Yandong Li, Haiyong Xie, Xiaoyu Wang

* Accepted by The Web Conference (WWW) 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Regionlets: Blended Representation and Deep Learning for Generic Object Detection

Nov 28, 2018
Hongyu Xu, Xutao Lv, Xiaoyu Wang, Zhou Ren, Rama Chellappa

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1712.02408 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Metropolitan Traffic Prediction Based on Graph Recurrent Neural Network

Nov 02, 2018
Xiaoyu Wang, Cailian Chen, Yang Min, Jianping He, Bo Yang, Yang Zhang

* 8 pages, 7 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Deep Regionlets for Object Detection

Aug 23, 2018
Hongyu Xu, Xutao Lv, Xiaoyu Wang, Zhou Ren, Navaneeth Bodla, Rama Chellappa

* Accepted to ECCV 2018 

  Access Paper or Ask Questions

An Aggressive Genetic Programming Approach for Searching Neural Network Structure Under Computational Constraints

Jun 03, 2018
Zhe Li, Xuehan Xiong, Zhou Ren, Ning Zhang, Xiaoyu Wang, Tianbao Yang


  Access Paper or Ask Questions

RED-Net: A Recurrent Encoder-Decoder Network for Video-based Face Alignment

Jan 17, 2018
Xi Peng, Rogerio S. Feris, Xiaoyu Wang, Dimitris N. Metaxas

* International Journal of Computer Vision. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1608.05477 

  Access Paper or Ask Questions

SEP-Nets: Small and Effective Pattern Networks

Jun 13, 2017
Zhe Li, Xiaoyu Wang, Xutao Lv, Tianbao Yang


  Access Paper or Ask Questions

Deep Reinforcement Learning-based Image Captioning with Embedding Reward

Apr 12, 2017
Zhou Ren, Xiaoyu Wang, Ning Zhang, Xutao Lv, Li-Jia Li


  Access Paper or Ask Questions

A Recurrent Encoder-Decoder Network for Sequential Face Alignment

Aug 23, 2016
Xi Peng, Rogerio S. Feris, Xiaoyu Wang, Dimitris N. Metaxas

* European Conference on Computer Vision (ECCV), 2016 

  Access Paper or Ask Questions

Object-centric Sampling for Fine-grained Image Classification

Dec 10, 2014
Xiaoyu Wang, Tianbao Yang, Guobin Chen, Yuanqing Lin


  Access Paper or Ask Questions

Generic Object Detection With Dense Neural Patterns and Regionlets

Apr 16, 2014
Will Y. Zou, Xiaoyu Wang, Miao Sun, Yuanqing Lin


  Access Paper or Ask Questions