Alert button
Picture for Lichao Sun

Lichao Sun

Alert button

Rec-GPT4V: Multimodal Recommendation with Large Vision-Language Models

Feb 13, 2024
Yuqing Liu, Yu Wang, Lichao Sun, Philip S. Yu

Viaarxiv icon

MLLM-as-a-Judge: Assessing Multimodal LLM-as-a-Judge with Vision-Language Benchmark

Feb 07, 2024
Dongping Chen, Ruoxi Chen, Shilin Zhang, Yinuo Liu, Yaochen Wang, Huichi Zhou, Qihui Zhang, Pan Zhou, Yao Wan, Lichao Sun

Viaarxiv icon

I Think, Therefore I am: Awareness in Large Language Models

Jan 31, 2024
Yuan Li, Yue Huang, Yuli Lin, Siyuan Wu, Yao Wan, Lichao Sun

Viaarxiv icon

Revisiting Gradient Pruning: A Dual Realization for Defending against Gradient Attacks

Jan 30, 2024
Lulu Xue, Shengshan Hu, Ruizhi Zhao, Leo Yu Zhang, Shengqing Hu, Lichao Sun, Dezhong Yao

Viaarxiv icon

TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models

Jan 25, 2024
Lichao Sun, Yue Huang, Haoran Wang, Siyuan Wu, Qihui Zhang, Chujie Gao, Yixin Huang, Wenhan Lyu, Yixuan Zhang, Xiner Li, Zhengliang Liu, Yixin Liu, Yijue Wang, Zhikun Zhang, Bhavya Kailkhura, Caiming Xiong, Chaowei Xiao, Chunyuan Li, Eric Xing, Furong Huang, Hao Liu, Heng Ji, Hongyi Wang, Huan Zhang, Huaxiu Yao, Manolis Kellis, Marinka Zitnik, Meng Jiang, Mohit Bansal, James Zou, Jian Pei, Jian Liu, Jianfeng Gao, Jiawei Han, Jieyu Zhao, Jiliang Tang, Jindong Wang, John Mitchell, Kai Shu, Kaidi Xu, Kai-Wei Chang, Lifang He, Lifu Huang, Michael Backes, Neil Zhenqiang Gong, Philip S. Yu, Pin-Yu Chen, Quanquan Gu, Ran Xu, Rex Ying, Shuiwang Ji, Suman Jana, Tianlong Chen, Tianming Liu, Tianyi Zhou, William Wang, Xiang Li, Xiangliang Zhang, Xiao Wang, Xing Xie, Xun Chen, Xuyu Wang, Yan Liu, Yanfang Ye, Yinzhi Cao, Yong Chen, Yue Zhao

Figure 1 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 2 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 3 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 4 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Viaarxiv icon

The Radiation Oncology NLP Database

Jan 19, 2024
Zhengliang Liu, Jason Holmes, Wenxiong Liao, Chenbin Liu, Lian Zhang, Hongying Feng, Peilong Wang, Muhammad Ali Elahi, Hongmin Cai, Lichao Sun, Quanzheng Li, Xiang Li, Tianming Liu, Jiajian Shen, Wei Liu

Viaarxiv icon

Deep Efficient Private Neighbor Generation for Subgraph Federated Learning

Jan 19, 2024
Ke Zhang, Lichao Sun, Bolin Ding, Siu Ming Yiu, Carl Yang

Viaarxiv icon

LLM-as-a-Coauthor: The Challenges of Detecting LLM-Human Mixcase

Jan 11, 2024
Chujie Gao, Dongping Chen, Qihui Zhang, Yue Huang, Yao Wan, Lichao Sun

Viaarxiv icon