Alert button
Picture for Lifu Huang

Lifu Huang

Alert button

Many-to-many Image Generation with Auto-regressive Diffusion Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 03, 2024
Ying Shen, Yizhe Zhang, Shuangfei Zhai, Lifu Huang, Joshua M. Susskind, Jiatao Gu

Viaarxiv icon

X-Shot: A Unified System to Handle Frequent, Few-shot and Zero-shot Learning Simultaneously in Classification

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 06, 2024
Hanzi Xu, Muhao Chen, Lifu Huang, Slobodan Vucetic, Wenpeng Yin

Figure 1 for X-Shot: A Unified System to Handle Frequent, Few-shot and Zero-shot Learning Simultaneously in Classification
Figure 2 for X-Shot: A Unified System to Handle Frequent, Few-shot and Zero-shot Learning Simultaneously in Classification
Figure 3 for X-Shot: A Unified System to Handle Frequent, Few-shot and Zero-shot Learning Simultaneously in Classification
Figure 4 for X-Shot: A Unified System to Handle Frequent, Few-shot and Zero-shot Learning Simultaneously in Classification
Viaarxiv icon

Multimodal Instruction Tuning with Conditional Mixture of LoRA

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 24, 2024
Ying Shen, Zhiyang Xu, Qifan Wang, Yu Cheng, Wenpeng Yin, Lifu Huang

Viaarxiv icon

Vision-Flan: Scaling Human-Labeled Tasks in Visual Instruction Tuning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 18, 2024
Zhiyang Xu, Chao Feng, Rulin Shao, Trevor Ashby, Ying Shen, Di Jin, Yu Cheng, Qifan Wang, Lifu Huang

Viaarxiv icon

Navigating the Dual Facets: A Comprehensive Evaluation of Sequential Memory Editing in Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 16, 2024
Zihao Lin, Mohammad Beigi, Hongxuan Li, Yufan Zhou, Yuxiang Zhang, Qifan Wang, Wenpeng Yin, Lifu Huang

Viaarxiv icon

TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 25, 2024
Lichao Sun, Yue Huang, Haoran Wang, Siyuan Wu, Qihui Zhang, Chujie Gao, Yixin Huang, Wenhan Lyu, Yixuan Zhang, Xiner Li, Zhengliang Liu, Yixin Liu, Yijue Wang, Zhikun Zhang, Bhavya Kailkhura, Caiming Xiong, Chaowei Xiao, Chunyuan Li, Eric Xing, Furong Huang, Hao Liu, Heng Ji, Hongyi Wang, Huan Zhang, Huaxiu Yao, Manolis Kellis, Marinka Zitnik, Meng Jiang, Mohit Bansal, James Zou, Jian Pei, Jian Liu, Jianfeng Gao, Jiawei Han, Jieyu Zhao, Jiliang Tang, Jindong Wang, John Mitchell, Kai Shu, Kaidi Xu, Kai-Wei Chang, Lifang He, Lifu Huang, Michael Backes, Neil Zhenqiang Gong, Philip S. Yu, Pin-Yu Chen, Quanquan Gu, Ran Xu, Rex Ying, Shuiwang Ji, Suman Jana, Tianlong Chen, Tianming Liu, Tianyi Zhou, William Wang, Xiang Li, Xiangliang Zhang, Xiao Wang, Xing Xie, Xun Chen, Xuyu Wang, Yan Liu, Yanfang Ye, Yinzhi Cao, Yong Chen, Yue Zhao

Figure 1 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 2 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 3 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 4 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Viaarxiv icon

Facing the Elephant in the Room: Visual Prompt Tuning or Full Finetuning?

Add code
Bookmark button
Alert button
Jan 23, 2024
Cheng Han, Qifan Wang, Yiming Cui, Wenguan Wang, Lifu Huang, Siyuan Qi, Dongfang Liu

Viaarxiv icon

RoAST: Robustifying Language Models via Adversarial Perturbation with Selective Training

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 07, 2023
Jaehyung Kim, Yuning Mao, Rui Hou, Hanchao Yu, Davis Liang, Pascale Fung, Qifan Wang, Fuli Feng, Lifu Huang, Madian Khabsa

Viaarxiv icon

X-Eval: Generalizable Multi-aspect Text Evaluation via Augmented Instruction Tuning with Auxiliary Evaluation Aspects

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 15, 2023
Minqian Liu, Ying Shen, Zhiyang Xu, Yixin Cao, Eunah Cho, Vaibhav Kumar, Reza Ghanadan, Lifu Huang

Viaarxiv icon