Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Shirui Pan

BaLeNAS: Differentiable Architecture Search via the Bayesian Learning Rule


Nov 25, 2021
Miao Zhang, Jilin Hu, Steven Su, Shirui Pan, Xiaojun Chang, Bin Yang, Gholamreza Haffari


  Access Paper or Ask Questions

Towards Graph Self-Supervised Learning with Contrastive Adjusted Zooming


Nov 20, 2021
Yizhen Zheng, Ming Jin, Shirui Pan, Yuan-Fang Li, Hao Peng, Ming Li, Zhao Li


  Access Paper or Ask Questions

Adapting Membership Inference Attacks to GNN for Graph Classification: Approaches and Implications


Oct 17, 2021
Bang Wu, Xiangwen Yang, Shirui Pan, Xingliang Yuan

* The short version of this paper has been published in the IEEE International Conference on Data Mining (ICDM) 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Leveraging Information Bottleneck for Scientific Document Summarization


Oct 04, 2021
Jiaxin Ju, Ming Liu, Huan Yee Koh, Yuan Jin, Lan Du, Shirui Pan

* Accepted at EMNLP 2021 Findings 

  Access Paper or Ask Questions

ConTIG: Continuous Representation Learning on Temporal Interaction Graphs


Sep 27, 2021
Xu Yan, Xiaoliang Fan, Peizhen Yang, Zonghan Wu, Shirui Pan, Longbiao Chen, Yu Zang, Cheng Wang

* 12 pages; 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Physical-World Attacks on Face Recognition


Sep 20, 2021
Xin Zheng, Yanbo Fan, Baoyuan Wu, Yong Zhang, Jue Wang, Shirui Pan

* 10 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

TraverseNet: Unifying Space and Time in Message Passing


Aug 25, 2021
Zonghan Wu, Da Zheng, Shirui Pan, Quan Gan, Guodong Long, George Karypis


  Access Paper or Ask Questions

Beyond Low-pass Filtering: Graph Convolutional Networks with Automatic Filtering


Jul 10, 2021
Zonghan Wu, Shirui Pan, Guodong Long, Jing Jiang, Chengqi Zhang

* 11 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Differentiable Architecture Search Without Training Nor Labels: A Pruning Perspective


Jun 22, 2021
Miao Zhang, Steven Su, Shirui Pan, Xiaojun Chang, Wei Huang, Gholamreza Haffari


  Access Paper or Ask Questions

iDARTS: Differentiable Architecture Search with Stochastic Implicit Gradients


Jun 21, 2021
Miao Zhang, Steven Su, Shirui Pan, Xiaojun Chang, Ehsan Abbasnejad, Reza Haffari

* ICML2021 

  Access Paper or Ask Questions

Anomaly Detection in Dynamic Graphs via Transformer


Jun 18, 2021
Yixin Liu, Shirui Pan, Yu Guang Wang, Fei Xiong, Liang Wang, Vincent CS Lee

* 12 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-Riemannian Graph Convolutional Networks


Jun 06, 2021
Bo Xiong, Shichao Zhu, Nico Potyka, Shirui Pan, Chuan Zhou, Steffen Staab

* 23 pages, 5 figures, submitted to NeurIPS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Scale Contrastive Siamese Networks for Self-Supervised Graph Representation Learning


May 12, 2021
Ming Jin, Yizhen Zheng, Yuan-Fang Li, Chen Gong, Chuan Zhou, Shirui Pan

* 7 pages, 5 figures, 3 tables. Accepted by the 30th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-21) 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Learning: A Survey


May 03, 2021
Feng Xia, Ke Sun, Shuo Yu, Abdul Aziz, Liangtian Wan, Shirui Pan, Huan Liu

* IEEE Transactions on Artificial Intelligence (2021) 
* 19 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Graph Neural Networks with Positive and Unlabeled Nodes


Mar 08, 2021
Man Wu, Shirui Pan, Lan Du, Xingquan Zhu

* Accepted to ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data (TKDD) 

  Access Paper or Ask Questions

Anomaly Detection on Attributed Networks via Contrastive Self-Supervised Learning


Feb 27, 2021
Yixin Liu, Zhao Li, Shirui Pan, Chen Gong, Chuan Zhou, George Karypis

* 15 pages, 5 figures, 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

Graph Self-Supervised Learning: A Survey


Feb 27, 2021
Yixin Liu, Shirui Pan, Ming Jin, Chuan Zhou, Feng Xia, Philip S. Yu

* 8 pages, 2 figures, has been submitted to IJCAI 2021 Survey Track 

  Access Paper or Ask Questions

Task-adaptive Neural Process for User Cold-Start Recommendation


Feb 26, 2021
Xixun Lin, Jia Wu, Chuan Zhou, Shirui Pan, Yanan Cao, Bin Wang

* Accepted by WWW 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Emerging Trends in Federated Learning: From Model Fusion to Federated X Learning


Feb 25, 2021
Shaoxiong Ji, Teemu Saravirta, Shirui Pan, Guodong Long, Anwar Walid


  Access Paper or Ask Questions

A Survey of Community Detection Approaches: From Statistical Modeling to Deep Learning


Jan 03, 2021
Di Jin, Zhizhi Yu, Pengfei Jiao, Shirui Pan, Philip S. Yu, Weixiong Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Cyclic Label Propagation for Graph Semi-supervised Learning


Nov 24, 2020
Zhao Li, Yixin Liu, Zhen Zhang, Shirui Pan, Jianliang Gao, Jiajun Bu

* 19 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Model Extraction Attacks on Graph Neural Networks: Taxonomy and Realization


Oct 24, 2020
Bang Wu, Xiangwen Yang, Shirui Pan, Xingliang Yuan


  Access Paper or Ask Questions

Graph Geometry Interaction Learning


Oct 23, 2020
Shichao Zhu, Shirui Pan, Chuan Zhou, Jia Wu, Yanan Cao, Bin Wang

* Published at Conference NeurIPS 2020 

  Access Paper or Ask Questions

SciSummPip: An Unsupervised Scientific Paper Summarization Pipeline


Oct 19, 2020
Jiaxin Ju, Ming Liu, Longxiang Gao, Shirui Pan


  Access Paper or Ask Questions

Medical Code Assignment with Gated Convolution and Note-Code Interaction


Oct 14, 2020
Shaoxiong Ji, Shirui Pan, Pekka Marttinen


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Level Graph Convolutional Network with Automatic Graph Learning for Hyperspectral Image Classification


Sep 19, 2020
Sheng Wan, Chen Gong, Shirui Pan, Jie Yang, Jian Yang


  Access Paper or Ask Questions

Contrastive and Generative Graph Convolutional Networks for Graph-based Semi-Supervised Learning


Sep 19, 2020
Sheng Wan, Shirui Pan, Jian Yang, Chen Gong


  Access Paper or Ask Questions

Multivariate Relations Aggregation Learning in Social Networks


Aug 09, 2020
Jin Xu, Shuo Yu, Ke Sun, Jing Ren, Ivan Lee, Shirui Pan, Feng Xia

* ACM/IEEE Joint Conference on Digital Libraries (JCDL 2020), Wuhan, China, August 1 - 5, 2020 
* 11 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Connecting the Dots: Multivariate Time Series Forecasting with Graph Neural Networks


May 24, 2020
Zonghan Wu, Shirui Pan, Guodong Long, Jing Jiang, Xiaojun Chang, Chengqi Zhang

* Accepted by KDD 2020 

  Access Paper or Ask Questions