Alert button
Picture for Ran Xu

Ran Xu

Alert button

TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models

Jan 25, 2024
Lichao Sun, Yue Huang, Haoran Wang, Siyuan Wu, Qihui Zhang, Chujie Gao, Yixin Huang, Wenhan Lyu, Yixuan Zhang, Xiner Li, Zhengliang Liu, Yixin Liu, Yijue Wang, Zhikun Zhang, Bhavya Kailkhura, Caiming Xiong, Chaowei Xiao, Chunyuan Li, Eric Xing, Furong Huang, Hao Liu, Heng Ji, Hongyi Wang, Huan Zhang, Huaxiu Yao, Manolis Kellis, Marinka Zitnik, Meng Jiang, Mohit Bansal, James Zou, Jian Pei, Jian Liu, Jianfeng Gao, Jiawei Han, Jieyu Zhao, Jiliang Tang, Jindong Wang, John Mitchell, Kai Shu, Kaidi Xu, Kai-Wei Chang, Lifang He, Lifu Huang, Michael Backes, Neil Zhenqiang Gong, Philip S. Yu, Pin-Yu Chen, Quanquan Gu, Ran Xu, Rex Ying, Shuiwang Ji, Suman Jana, Tianlong Chen, Tianming Liu, Tianyi Zhou, William Wang, Xiang Li, Xiangliang Zhang, Xiao Wang, Xing Xie, Xun Chen, Xuyu Wang, Yan Liu, Yanfang Ye, Yinzhi Cao, Yong Chen, Yue Zhao

Figure 1 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 2 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 3 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Figure 4 for TrustLLM: Trustworthiness in Large Language Models
Viaarxiv icon

MapGPT: Map-Guided Prompting for Unified Vision-and-Language Navigation

Jan 14, 2024
Jiaqi Chen, Bingqian Lin, Ran Xu, Zhenhua Chai, Xiaodan Liang, Kwan-Yee K. Wong

Viaarxiv icon

EHRAgent: Code Empowers Large Language Models for Complex Tabular Reasoning on Electronic Health Records

Jan 13, 2024
Wenqi Shi, Ran Xu, Yuchen Zhuang, Yue Yu, Jieyu Zhang, Hang Wu, Yuanda Zhu, Joyce Ho, Carl Yang, May D. Wang

Viaarxiv icon

Adaptive Distribution Masked Autoencoders for Continual Test-Time Adaptation

Dec 19, 2023
Jiaming Liu, Ran Xu, Senqiao Yang, Renrui Zhang, Qizhe Zhang, Zehui Chen, Yandong Guo, Shanghang Zhang

Viaarxiv icon

X-InstructBLIP: A Framework for aligning X-Modal instruction-aware representations to LLMs and Emergent Cross-modal Reasoning

Nov 30, 2023
Artemis Panagopoulou, Le Xue, Ning Yu, Junnan Li, Dongxu Li, Shafiq Joty, Ran Xu, Silvio Savarese, Caiming Xiong, Juan Carlos Niebles

Viaarxiv icon

Knowledge-Infused Prompting: Assessing and Advancing Clinical Text Data Generation with Large Language Models

Nov 01, 2023
Ran Xu, Hejie Cui, Yue Yu, Xuan Kan, Wenqi Shi, Yuchen Zhuang, Wei Jin, Joyce Ho, Carl Yang

Figure 1 for Knowledge-Infused Prompting: Assessing and Advancing Clinical Text Data Generation with Large Language Models
Figure 2 for Knowledge-Infused Prompting: Assessing and Advancing Clinical Text Data Generation with Large Language Models
Figure 3 for Knowledge-Infused Prompting: Assessing and Advancing Clinical Text Data Generation with Large Language Models
Figure 4 for Knowledge-Infused Prompting: Assessing and Advancing Clinical Text Data Generation with Large Language Models
Viaarxiv icon

Open Visual Knowledge Extraction via Relation-Oriented Multimodality Model Prompting

Oct 28, 2023
Hejie Cui, Xinyu Fang, Zihan Zhang, Ran Xu, Xuan Kan, Xin Liu, Yue Yu, Manling Li, Yangqiu Song, Carl Yang

Figure 1 for Open Visual Knowledge Extraction via Relation-Oriented Multimodality Model Prompting
Figure 2 for Open Visual Knowledge Extraction via Relation-Oriented Multimodality Model Prompting
Figure 3 for Open Visual Knowledge Extraction via Relation-Oriented Multimodality Model Prompting
Figure 4 for Open Visual Knowledge Extraction via Relation-Oriented Multimodality Model Prompting
Viaarxiv icon

Distribution-Aware Continual Test Time Adaptation for Semantic Segmentation

Sep 24, 2023
Jiayi Ni, Senqiao Yang, Jiaming Liu, Xiaoqi Li, Wenyu Jiao, Ran Xu, Zehui Chen, Yi Liu, Shanghang Zhang

Figure 1 for Distribution-Aware Continual Test Time Adaptation for Semantic Segmentation
Figure 2 for Distribution-Aware Continual Test Time Adaptation for Semantic Segmentation
Figure 3 for Distribution-Aware Continual Test Time Adaptation for Semantic Segmentation
Figure 4 for Distribution-Aware Continual Test Time Adaptation for Semantic Segmentation
Viaarxiv icon

BOLAA: Benchmarking and Orchestrating LLM-augmented Autonomous Agents

Aug 11, 2023
Zhiwei Liu, Weiran Yao, Jianguo Zhang, Le Xue, Shelby Heinecke, Rithesh Murthy, Yihao Feng, Zeyuan Chen, Juan Carlos Niebles, Devansh Arpit, Ran Xu, Phil Mui, Huan Wang, Caiming Xiong, Silvio Savarese

Figure 1 for BOLAA: Benchmarking and Orchestrating LLM-augmented Autonomous Agents
Figure 2 for BOLAA: Benchmarking and Orchestrating LLM-augmented Autonomous Agents
Figure 3 for BOLAA: Benchmarking and Orchestrating LLM-augmented Autonomous Agents
Figure 4 for BOLAA: Benchmarking and Orchestrating LLM-augmented Autonomous Agents
Viaarxiv icon