Alert button
Picture for Rong Xiao

Rong Xiao

Alert button

BiTA: Bi-Directional Tuning for Lossless Acceleration in Large Language Models

Jan 25, 2024
Feng Lin, Hanling Yi, Hongbin Li, Yifan Yang, Xiaotian Yu, Guangming Lu, Rong Xiao

Viaarxiv icon

Using Global Land Cover Product as Prompt for Cropland Mapping via Visual Foundation Model

Oct 16, 2023
Chao Tao, Aoran Hu, Rong Xiao, Haifeng Li, Yuze Wang

Viaarxiv icon

Improving Text Matching in E-Commerce Search with A Rationalizable, Intervenable and Fast Entity-Based Relevance Model

Jul 01, 2023
Jiong Cai, Yong Jiang, Yue Zhang, Chenyue Jiang, Ke Yu, Jianhui Ji, Rong Xiao, Haihong Tang, Tao Wang, Zhongqiang Huang, Pengjun Xie, Fei Huang, Kewei Tu

Figure 1 for Improving Text Matching in E-Commerce Search with A Rationalizable, Intervenable and Fast Entity-Based Relevance Model
Figure 2 for Improving Text Matching in E-Commerce Search with A Rationalizable, Intervenable and Fast Entity-Based Relevance Model
Figure 3 for Improving Text Matching in E-Commerce Search with A Rationalizable, Intervenable and Fast Entity-Based Relevance Model
Figure 4 for Improving Text Matching in E-Commerce Search with A Rationalizable, Intervenable and Fast Entity-Based Relevance Model
Viaarxiv icon

NAR-Former V2: Rethinking Transformer for Universal Neural Network Representation Learning

Jun 19, 2023
Yun Yi, Haokui Zhang, Rong Xiao, Nannan Wang, Xiaoyu Wang

Figure 1 for NAR-Former V2: Rethinking Transformer for Universal Neural Network Representation Learning
Figure 2 for NAR-Former V2: Rethinking Transformer for Universal Neural Network Representation Learning
Figure 3 for NAR-Former V2: Rethinking Transformer for Universal Neural Network Representation Learning
Figure 4 for NAR-Former V2: Rethinking Transformer for Universal Neural Network Representation Learning
Viaarxiv icon

Continual Transfer Learning for Cross-Domain Click-Through Rate Prediction at Taobao

Aug 11, 2022
Lixin Liu, Yanling Wang, Tianming Wang, Dong Guan, Jiawei Wu, Jingxu Chen, Rong Xiao, Wenxiang Zhu, Fei Fang

Figure 1 for Continual Transfer Learning for Cross-Domain Click-Through Rate Prediction at Taobao
Figure 2 for Continual Transfer Learning for Cross-Domain Click-Through Rate Prediction at Taobao
Figure 3 for Continual Transfer Learning for Cross-Domain Click-Through Rate Prediction at Taobao
Figure 4 for Continual Transfer Learning for Cross-Domain Click-Through Rate Prediction at Taobao
Viaarxiv icon

Attention Mechanism with Energy-Friendly Operations

Apr 28, 2022
Yu Wan, Baosong Yang, Dayiheng Liu, Rong Xiao, Derek F. Wong, Haibo Zhang, Boxing Chen, Lidia S. Chao

Figure 1 for Attention Mechanism with Energy-Friendly Operations
Figure 2 for Attention Mechanism with Energy-Friendly Operations
Figure 3 for Attention Mechanism with Energy-Friendly Operations
Figure 4 for Attention Mechanism with Energy-Friendly Operations
Viaarxiv icon

1st Place Solution for ICDAR 2021 Competition on Mathematical Formula Detection

Jul 12, 2021
Yuxiang Zhong, Xianbiao Qi, Shanjun Li, Dengyi Gu, Yihao Chen, Peiyang Ning, Rong Xiao

Figure 1 for 1st Place Solution for ICDAR 2021 Competition on Mathematical Formula Detection
Figure 2 for 1st Place Solution for ICDAR 2021 Competition on Mathematical Formula Detection
Figure 3 for 1st Place Solution for ICDAR 2021 Competition on Mathematical Formula Detection
Figure 4 for 1st Place Solution for ICDAR 2021 Competition on Mathematical Formula Detection
Viaarxiv icon

SGPT: Semantic Graphs based Pre-training for Aspect-based Sentiment Analysis

May 26, 2021
Yong Qian, Zhongqing Wang, Rong Xiao, Chen Chen, Haihong Tang

Figure 1 for SGPT: Semantic Graphs based Pre-training for Aspect-based Sentiment Analysis
Figure 2 for SGPT: Semantic Graphs based Pre-training for Aspect-based Sentiment Analysis
Figure 3 for SGPT: Semantic Graphs based Pre-training for Aspect-based Sentiment Analysis
Figure 4 for SGPT: Semantic Graphs based Pre-training for Aspect-based Sentiment Analysis
Viaarxiv icon

Path-based Deep Network for Candidate Item Matching in Recommenders

May 18, 2021
Houyi Li, Zhihong Chen, Chenliang Li, Rong Xiao, Hongbo Deng, Peng Zhang, Yongchao Liu, Haihong Tang

Figure 1 for Path-based Deep Network for Candidate Item Matching in Recommenders
Figure 2 for Path-based Deep Network for Candidate Item Matching in Recommenders
Figure 3 for Path-based Deep Network for Candidate Item Matching in Recommenders
Figure 4 for Path-based Deep Network for Candidate Item Matching in Recommenders
Viaarxiv icon

PingAn-VCGroup's Solution for ICDAR 2021 Competition on Scientific Literature Parsing Task B: Table Recognition to HTML

May 05, 2021
Jiaquan Ye, Xianbiao Qi, Yelin He, Yihao Chen, Dengyi Gu, Peng Gao, Rong Xiao

Figure 1 for PingAn-VCGroup's Solution for ICDAR 2021 Competition on Scientific Literature Parsing Task B: Table Recognition to HTML
Figure 2 for PingAn-VCGroup's Solution for ICDAR 2021 Competition on Scientific Literature Parsing Task B: Table Recognition to HTML
Figure 3 for PingAn-VCGroup's Solution for ICDAR 2021 Competition on Scientific Literature Parsing Task B: Table Recognition to HTML
Figure 4 for PingAn-VCGroup's Solution for ICDAR 2021 Competition on Scientific Literature Parsing Task B: Table Recognition to HTML
Viaarxiv icon