Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Yifan Wang

RoR: Read-over-Read for Long Document Machine Reading Comprehension


Sep 10, 2021
Jing Zhao, Junwei Bao, Yifan Wang, Yongwei Zhou, Youzheng Wu, Xiaodong He, Bowen Zhou

* Accepted as findings of EMNLP2021 

  Access Paper or Ask Questions

CUSTOM: Aspect-Oriented Product Summarization for E-Commerce


Aug 18, 2021
Jiahui Liang, Junwei Bao, Yifan Wang, Youzheng Wu, Xiaodong He, Bowen Zhou

* 12 pages, 4 figures and 6 tables 

  Access Paper or Ask Questions

DisenHAN: Disentangled Heterogeneous Graph Attention Network for Recommendation


Jun 21, 2021
Yifan Wang, Suyao Tang, Yuntong Lei, Weiping Song, Sheng Wang, Ming Zhang

* Accepted at CIKM2020 

  Access Paper or Ask Questions

SGG: Learning to Select, Guide, and Generate for Keyphrase Generation


May 06, 2021
Jing Zhao, Junwei Bao, Yifan Wang, Youzheng Wu, Xiaodong He, Bowen Zhou

* 10 pages, 4 figures, accepted by NAACL2021 

  Access Paper or Ask Questions

DynOcc: Learning Single-View Depth from Dynamic Occlusion Cues


Mar 30, 2021
Yifan Wang, Linjie Luo, Xiaohui Shen, Xing Mei

* 3DV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Repopulating Street Scenes


Mar 30, 2021
Yifan Wang, Andrew Liu, Richard Tucker, Jiajun Wu, Brian L. Curless, Steven M. Seitz, Noah Snavely

* CVPR 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Machine Learning Approach to Optimal Inverse Discrete Cosine Transform (IDCT) Design


Jan 31, 2021
Yifan Wang, Zhanxuan Mei, Chia-Yang Tsai, Ioannis Katsavounidis, C. -C. Jay Kuo

* conference 

  Access Paper or Ask Questions

Low-Resolution Face Recognition In Resource-Constrained Environments


Nov 23, 2020
Mozhdeh Rouhsedaghat, Yifan Wang, Shuowen Hu, Suya You, C. -C. Jay Kuo

* 11 pages, 5 figures, under consideration at Pattern Recognition Letters 

  Access Paper or Ask Questions

VC-Net: Deep Volume-Composition Networks for Segmentation and Visualization of Highly Sparse and Noisy Image Data


Sep 14, 2020
Yifan Wang, Guoli Yan, Haikuan Zhu, Sagar Buch, Ying Wang, Ewart Mark Haacke, Jing Hua, Zichun Zhong

* 15 pages, 10 figures, proceeding to IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics (TVCG) (IEEE SciVis 2020), October, 2020 

  Access Paper or Ask Questions

FaceHop: A Light-Weight Low-Resolution Face Gender Classification Method


Jul 21, 2020
Mozhdeh Rouhsedaghat, Yifan Wang, Xiou Ge, Shuowen Hu, Suya You, C. -C. Jay Kuo


  Access Paper or Ask Questions

People as Scene Probes


Jul 17, 2020
Yifan Wang, Brian Curless, Steve Seitz

* ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Parse Wireframes in Images of Man-Made Environments


Jul 15, 2020
Kun Huang, Yifan Wang, Zihan Zhou, Tianjiao Ding, Shenghua Gao, Yi Ma

* IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (2018) 626-635 
* CVPR 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Attention: to Better Stand on the Shoulders of Giants


May 27, 2020
Sha Yuan, Zhou Shao, Yu Zhang, Xingxing Wei, Tong Xiao, Yifan Wang, Jie Tang

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1811.02117, arXiv:1811.02129 

  Access Paper or Ask Questions

A Workload Adaptive Haptic Shared Control Scheme for Semi-Autonomous Driving


Mar 31, 2020
Ruikun Luo, Yifan Weng, Yifan Wang, Paramsothy Jayakumar, Mark J. Brudnak, Victor Paul, Vishnu R. Desaraju, Jeffrey L. Stein, Tulga Ersal, X. Jessie Yang


  Access Paper or Ask Questions

PointHop++: A Lightweight Learning Model on Point Sets for 3D Classification


Feb 09, 2020
Min Zhang, Yifan Wang, Pranav Kadam, Shan Liu, C. -C. Jay Kuo

* 4pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

pCAMP: Performance Comparison of Machine Learning Packages on the Edges


Jun 06, 2019
Xingzhou Zhang, Yifan Wang, Weisong Shi

* 6 pages, 3 figures, USENIX HotEdge 2018 

  Access Paper or Ask Questions

OpenEI: An Open Framework for Edge Intelligence


Jun 05, 2019
Xingzhou Zhang, Yifan Wang, Sidi Lu, Liangkai Liu, Lanyu Xu, Weisong Shi

* 12 pages, 6 figures, ICDCS 2019 conference 

  Access Paper or Ask Questions

Dual Principal Component Pursuit: Probability Analysis and Efficient Algorithms


Dec 24, 2018
Zhihui Zhu, Yifan Wang, Daniel P. Robinson, Daniel Q. Naiman, Rene Vidal, Manolis C. Tsakiris


  Access Paper or Ask Questions

A Fully Progressive Approach to Single-Image Super-Resolution


Apr 10, 2018
Yifan Wang, Federico Perazzi, Brian McWilliams, Alexander Sorkine-Hornung, Olga Sorkine-Hornung, Christopher Schroers


  Access Paper or Ask Questions

MarrNet: 3D Shape Reconstruction via 2.5D Sketches


Nov 08, 2017
Jiajun Wu, Yifan Wang, Tianfan Xue, Xingyuan Sun, William T Freeman, Joshua B Tenenbaum

* NIPS 2017. The first two authors contributed equally to this paper. Project page: http://marrnet.csail.mit.edu 

  Access Paper or Ask Questions

End-to-End Image Super-Resolution via Deep and Shallow Convolutional Networks


Jul 26, 2016
Yifan Wang, Lijun Wang, Hongyu Wang, Peihua Li


  Access Paper or Ask Questions