Alert button
Picture for Xipeng Qiu

Xipeng Qiu

Alert button

Enhancing EEG-to-Text Decoding through Transferable Representations from Pre-trained Contrastive EEG-Text Masked Autoencoder

Feb 28, 2024
Jiaqi Wang, Zhenxi Song, Zhengyu Ma, Xipeng Qiu, Min Zhang, Zhiguo Zhang

Viaarxiv icon

Training-Free Long-Context Scaling of Large Language Models

Feb 27, 2024
Chenxin An, Fei Huang, Jun Zhang, Shansan Gong, Xipeng Qiu, Chang Zhou, Lingpeng Kong

Viaarxiv icon

AnyGPT: Unified Multimodal LLM with Discrete Sequence Modeling

Feb 26, 2024
Jun Zhan, Junqi Dai, Jiasheng Ye, Yunhua Zhou, Dong Zhang, Zhigeng Liu, Xin Zhang, Ruibin Yuan, Ge Zhang, Linyang Li, Hang Yan, Jie Fu, Tao Gui, Tianxiang Sun, Yugang Jiang, Xipeng Qiu

Viaarxiv icon

Data-freeWeight Compress and Denoise for Large Language Models

Feb 26, 2024
Runyu Peng, Yunhua Zhou, Qipeng Guo, Yang Gao, Hang Yan, Xipeng Qiu, Dahua Lin

Viaarxiv icon

GAOKAO-MM: A Chinese Human-Level Benchmark for Multimodal Models Evaluation

Feb 24, 2024
Yi Zong, Xipeng Qiu

Viaarxiv icon

Balanced Data Sampling for Language Model Training with Clustering

Feb 22, 2024
Yunfan Shao, Linyang Li, Zhaoye Fei, Hang Yan, Dahua Lin, Xipeng Qiu

Viaarxiv icon

Hint-before-Solving Prompting: Guiding LLMs to Effectively Utilize Encoded Knowledge

Feb 22, 2024
Jinlan Fu, Shenzhen Huangfu, Hang Yan, See-Kiong Ng, Xipeng Qiu

Viaarxiv icon

LongWanjuan: Towards Systematic Measurement for Long Text Quality

Feb 22, 2024
Kai Lv, Xiaoran Liu, Qipeng Guo, Hang Yan, Conghui He, Xipeng Qiu, Dahua Lin

Viaarxiv icon

Turn Waste into Worth: Rectifying Top-$k$ Router of MoE

Feb 21, 2024
Zhiyuan Zeng, Qipeng Guo, Zhaoye Fei, Zhangyue Yin, Yunhua Zhou, Linyang Li, Tianxiang Sun, Hang Yan, Dahua Lin, Xipeng Qiu

Viaarxiv icon

Identifying Semantic Induction Heads to Understand In-Context Learning

Feb 20, 2024
Jie Ren, Qipeng Guo, Hang Yan, Dongrui Liu, Xipeng Qiu, Dahua Lin

Viaarxiv icon