Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xipeng Qiu

A Survey of Transformers


Jun 15, 2021
Tianyang Lin, Yuxin Wang, Xiangyang Liu, Xipeng Qiu


  Access Paper or Ask Questions

Pre-Trained Models: Past, Present and Future


Jun 15, 2021
Xu Han, Zhengyan Zhang, Ning Ding, Yuxian Gu, Xiao Liu, Yuqi Huo, Jiezhong Qiu, Liang Zhang, Wentao Han, Minlie Huang, Qin Jin, Yanyan Lan, Yang Liu, Zhiyuan Liu, Zhiwu Lu, Xipeng Qiu, Ruihua Song, Jie Tang, Ji-Rong Wen, Jinhui Yuan, Wayne Xin Zhao, Jun Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Accelerating BERT Inference for Sequence Labeling via Early-Exit


Jun 14, 2021
Xiaonan Li, Yunfan Shao, Tianxiang Sun, Hang Yan, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

* Accepted to the ACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified Generative Framework for Aspect-Based Sentiment Analysis


Jun 08, 2021
Hang Yan, Junqi Dai, Tuo ji, Xipeng Qiu, Zheng Zhang

* Accepted by ACL 2021 (long paper) 

  Access Paper or Ask Questions

A Unified Generative Framework for Various NER Subtasks


Jun 02, 2021
Hang Yan, Tao Gui, Junqi Dai, Qipeng Guo, Zheng Zhang, Xipeng Qiu

* Accepted in the main conference of ACL-IJCNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Early Exiting with Ensemble Internal Classifiers


May 28, 2021
Tianxiang Sun, Yunhua Zhou, Xiangyang Liu, Xinyu Zhang, Hao Jiang, Zhao Cao, Xuanjing Huang, Xipeng Qiu


  Access Paper or Ask Questions

Keyphrase Generation with Fine-Grained Evaluation-Guided Reinforcement Learning


Apr 18, 2021
Yichao Luo, Yige Xu, Jiacheng Ye, Xipeng Qiu, Qi Zhang


  Access Paper or Ask Questions

QMSum: A New Benchmark for Query-based Multi-domain Meeting Summarization


Apr 13, 2021
Ming Zhong, Da Yin, Tao Yu, Ahmad Zaidi, Mutethia Mutuma, Rahul Jha, Ahmed Hassan Awadallah, Asli Celikyilmaz, Yang Liu, Xipeng Qiu, Dragomir Radev

* Accepted by NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Does syntax matter? A strong baseline for Aspect-based Sentiment Analysis with RoBERTa


Apr 11, 2021
Junqi Dai, Hang Yan, Tianxiang Sun, Pengfei Liu, Xipeng Qiu

* Accepted by NAACL 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Enhancing Scientific Papers Summarization with Citation Graph


Apr 07, 2021
Chenxin An, Ming Zhong, Yiran Chen, Danqing Wang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

* accepted by AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

TextFlint: Unified Multilingual Robustness Evaluation Toolkit for Natural Language Processing


Apr 06, 2021
Tao Gui, Xiao Wang, Qi Zhang, Qin Liu, Yicheng Zou, Xin Zhou, Rui Zheng, Chong Zhang, Qinzhuo Wu, Jiacheng Ye, Zexiong Pang, Yongxin Zhang, Zhengyan Li, Ruotian Ma, Zichu Fei, Ruijian Cai, Jun Zhao, Xinwu Hu, Zhiheng Yan, Yiding Tan, Yuan Hu, Qiyuan Bian, Zhihua Liu, Bolin Zhu, Shan Qin, Xiaoyu Xing, Jinlan Fu, Yue Zhang, Minlong Peng, Xiaoqing Zheng, Yaqian Zhou, Zhongyu Wei, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Fork or Fail: Cycle-Consistent Training with Many-to-One Mappings


Jan 25, 2021
Qipeng Guo, Zhijing Jin, Ziyu Wang, Xipeng Qiu, Weinan Zhang, Jun Zhu, Zheng Zhang, David Wipf

* A condensed version is accepted to AISTATS 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Generating Adversarial Examples in Chinese Texts Using Sentence-Pieces


Dec 29, 2020
Linyang Li, Yunfan Shao, Demin Song, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

* pre-print 

  Access Paper or Ask Questions

Finding Sparse Structure for Domain Specific Neural Machine Translation


Dec 19, 2020
Jianze Liang, Chengqi Zhao, Mingxuan Wang, Xipeng Qiu, Lei Li

* Accepted to AAAI 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Text Information Aggregation with Centrality Attention


Nov 16, 2020
Jingjing Gong, Hang Yan, Yining Zheng, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

Pre-trained Model for Chinese Word Segmentation with Meta Learning


Oct 23, 2020
Zhen Ke, Liang Shi, Erli Meng, Bin Wang, Xipeng Qiu


  Access Paper or Ask Questions

CDEvalSumm: An Empirical Study of Cross-Dataset Evaluation for Neural Summarization Systems


Oct 22, 2020
Yiran Chen, Pengfei Liu, Ming Zhong, Zi-Yi Dou, Danqing Wang, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang

* 13 pages, Findings of EMNLP2020 

  Access Paper or Ask Questions

Pre-training Multilingual Neural Machine Translation by Leveraging Alignment Information


Oct 07, 2020
Zehui Lin, Xiao Pan, Mingxuan Wang, Xipeng Qiu, Jiangtao Feng, Hao Zhou, Lei Li

* EMNLP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

CoLAKE: Contextualized Language and Knowledge Embedding


Oct 01, 2020
Tianxiang Sun, Yunfan Shao, Xipeng Qiu, Qipeng Guo, Yaru Hu, Xuanjing Huang, Zheng Zhang

* Accepted by COLING 2020 

  Access Paper or Ask Questions

BERT for Monolingual and Cross-Lingual Reverse Dictionary


Sep 30, 2020
Hang Yan, Xiaonan Li, Xipeng Qiu

* Accepted as EMNLP 2020 Findings 

  Access Paper or Ask Questions

AutoRC: Improving BERT Based Relation Classification Models via Architecture Search


Sep 27, 2020
Wei Zhu, Xipeng Qiu, Yuan Ni, Guotong Xie


  Access Paper or Ask Questions

fastHan: A BERT-based Joint Many-Task Toolkit for Chinese NLP


Sep 18, 2020
Zhichao Geng, Hang Yan, Xipeng Qiu, Xuanjing Huang


  Access Paper or Ask Questions

AutoTrans: Automating Transformer Design via Reinforced Architecture Search


Sep 04, 2020
Wei Zhu, Xiaoling Wang, Xipeng Qiu, Yuan Ni, Guotong Xie


  Access Paper or Ask Questions

Improving Image Captioning with Better Use of Captions


Jun 21, 2020
Zhan Shi, Xu Zhou, Xipeng Qiu, Xiaodan Zhu

* ACL 2020 

  Access Paper or Ask Questions