Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jian Zhang

Learning Spatiotemporal Occupancy Grid Maps for Lifelong Navigation in Dynamic Scenes


Aug 24, 2021
Hugues Thomas, Matthieu Gallet de Saint Aurin, Jian Zhang, Timothy D. Barfoot


  Access Paper or Ask Questions

Webly Supervised Fine-Grained Recognition: Benchmark Datasets and An Approach


Aug 11, 2021
Zeren Sun, Yazhou Yao, Xiu-Shen Wei, Yongshun Zhang, Fumin Shen, Jianxin Wu, Jian Zhang, Heng-Tao Shen

* accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Structure Destruction and Content Combination for Face Anti-Spoofing


Jul 22, 2021
Ke-Yue Zhang, Taiping Yao, Jian Zhang, Shice Liu, Bangjie Yin, Shouhong Ding, Jilin Li

* Accepted by IJCB2021 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Level Contrastive Learning for Few-Shot Problems


Jul 15, 2021
Qing Chen, Jian Zhang


  Access Paper or Ask Questions

COAST: COntrollable Arbitrary-Sampling NeTwork for Compressive Sensing


Jul 15, 2021
Di You, Jian Zhang, Jingfen Xie, Bin Chen, Siwei Ma

* IEEE Transactions on Image Processing, vol. 30, pp. 6066-6080, 2021 
* Published in IEEE Transactions on Image Processing, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Disentangled Representation Implicitly via Transformer for Occluded Person Re-Identification


Jul 06, 2021
Mengxi Jia, Xinhua Cheng, Shijian Lu, Jian Zhang


  Access Paper or Ask Questions

TransMIL: Transformer based Correlated Multiple Instance Learning for Whole Slide Image Classication


Jun 02, 2021
Zhuchen Shao, Hao Bian, Yang Chen, Yifeng Wang, Jian Zhang, Xiangyang Ji, Yongbing Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Dense Video Captioning via Jointly Usage of Knowledge Distillation and Cross-modal Matching


May 18, 2021
Bofeng Wu, Guocheng Niu, Jun Yu, Xinyan Xiao, Jian Zhang, Hua Wu


  Access Paper or Ask Questions

Uncertainty Weighted Actor-Critic for Offline Reinforcement Learning


May 17, 2021
Yue Wu, Shuangfei Zhai, Nitish Srivastava, Joshua Susskind, Jian Zhang, Ruslan Salakhutdinov, Hanlin Goh

* To appear in ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Beamforming for Enhancing Security in Multibeam Satellite Systems


May 13, 2021
Jian Zhang, Min Lin, Jian Ouyang, Wei-Ping Zhu, Tomaso de Cola


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Sentiment Analysis by Transferring Multi-source Knowledge


May 09, 2021
Yong Dai, Jian Liu, Jian Zhang, Hongguang Fu, Zenglin Xu

* 17 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Underwater Target Recognition based on Multi-Decision LOFAR Spectrum Enhancement: A Deep Learning Approach


Apr 26, 2021
Jie Chen, Jie Liu, Chang Liu, Jian Zhang, Bing Han


  Access Paper or Ask Questions

Non-Salient Region Object Mining for Weakly Supervised Semantic Segmentation


Mar 26, 2021
Yazhou Yao, Tao Chen, Guosen Xie, Chuanyi Zhang, Fumin Shen, Qi Wu, Zhenmin Tang, Jian Zhang

* accepted by IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Super-Resolving Compressed Video in Coding Chain


Mar 26, 2021
Dewang Hou, Yang Zhao, Yuyao Ye, Jiayu Yang, Jian Zhang, Ronggang Wang

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Jo-SRC: A Contrastive Approach for Combating Noisy Labels


Mar 24, 2021
Yazhou Yao, Zeren Sun, Chuanyi Zhang, Fumin Shen, Qi Wu, Jian Zhang, Zhenmin Tang

* accepted by IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

ISTA-Net++: Flexible Deep Unfolding Network for Compressive Sensing


Mar 22, 2021
Di You, Jingfen Xie, Jian Zhang

* ICME 2021 ORAL accepted 

  Access Paper or Ask Questions

Thousand to One: Semantic Prior Modeling for Conceptual Coding


Mar 16, 2021
Jianhui Chang, Zhenghui Zhao, Lingbo Yang, Chuanmin Jia, Jian Zhang, Siwei Ma

* ICME 2021 ORAL accepted 

  Access Paper or Ask Questions

COLA-Net: Collaborative Attention Network for Image Restoration


Mar 10, 2021
Chong Mou, Jian Zhang, Xiaopeng Fan, Hangfan Liu, Ronggang Wang

* 11 pages, 6 tables, 9 figures, to be published in IEEE Transactions on Multimedia 

  Access Paper or Ask Questions

A comprehensive survey on point cloud registration


Mar 05, 2021
Xiaoshui Huang, Guofeng Mei, Jian Zhang, Rana Abbas

* review paper 

  Access Paper or Ask Questions

Semantically Meaningful Class Prototype Learning for One-Shot Image Semantic Segmentation


Feb 22, 2021
Tao Chen, Guosen Xie, Yazhou Yao, Qiong Wang, Fumin Shen, Zhenmin Tang, Jian Zhang

* IEEE Transactions on Multimedia, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Temporal-Amount Snapshot MultiGraph for Ethereum Transaction Tracking


Feb 16, 2021
Yunyi Xie, Jie Jin, Jian Zhang, Shanqing Yu, Qi Xuan


  Access Paper or Ask Questions

Aurora Guard: Reliable Face Anti-Spoofing via Mobile Lighting System


Feb 01, 2021
Jian Zhang, Ying Tai, Taiping Yao, Jia Meng, Shouhong Ding, Chengjie Wang, Jilin Li, Feiyue Huang, Rongrong Ji

* arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1902.10311 

  Access Paper or Ask Questions

Exploiting Web Images for Fine-Grained Visual Recognition by Eliminating Noisy Samples and Utilizing Hard Ones


Jan 23, 2021
Huafeng Liu, Chuanyi Zhang, Yazhou Yao, Xiushen Wei, Fumin Shen, Jian Zhang, Zhenmin Tang

* IEEE Transactions on Multimedia, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Counting the Number of Solutions to Constraints


Dec 28, 2020
Jian Zhang, Cunjing Ge, Feifei Ma


  Access Paper or Ask Questions

Multiple Instance Segmentation in Brachial Plexus Ultrasound Image Using BPMSegNet


Dec 22, 2020
Yi Ding, Qiqi Yang, Guozheng Wu, Jian Zhang, Zhiguang Qin


  Access Paper or Ask Questions

PTN: A Poisson Transfer Network for Semi-supervised Few-shot Learning


Dec 20, 2020
Huaxi Huang, Junjie Zhang, Jian Zhang, Qiang Wu, Chang Xu

* AAAI 2021 accepted 

  Access Paper or Ask Questions

Self-Supervised Learning of Lidar Segmentation for Autonomous Indoor Navigation


Dec 10, 2020
Hugues Thomas, Ben Agro, Mona Gridseth, Jian Zhang, Timothy D. Barfoot


  Access Paper or Ask Questions