Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Jian Zhang

Quantifying Robustness to Adversarial Word Substitutions


Jan 11, 2022
Yuting Yang, Pei Huang, FeiFei Ma, Juan Cao, Meishan Zhang, Jian Zhang, Jintao Li


  Access Paper or Ask Questions

CSformer: Bridging Convolution and Transformer for Compressive Sensing


Dec 31, 2021
Dongjie Ye, Zhangkai Ni, Hanli Wang, Jian Zhang, Shiqi Wang, Sam Kwong


  Access Paper or Ask Questions

COTReg:Coupled Optimal Transport based Point Cloud Registration


Dec 29, 2021
Guofeng Mei, Xiaoshui Huang, Litao Yu, Jian Zhang, Mohammed Bennamoun


  Access Paper or Ask Questions

More is Better: A Novel Multi-view Framework for Domain Generalization


Dec 23, 2021
Jian Zhang, Lei Qi, Yinghuan Shi, Yang Gao


  Access Paper or Ask Questions

Distribution-aware Margin Calibration for Semantic Segmentation in Images


Dec 21, 2021
Litao Yu, Zhibin Li, Min Xu, Yongsheng Gao, Jiebo Luo, Jian Zhang

* This paper has been accepted by International Journal of Computer Vision (IJCV), and published on 09 November 2021. arXiv admin note: text overlap with arXiv:2011.01462 

  Access Paper or Ask Questions

HerosNet: Hyperspectral Explicable Reconstruction and Optimal Sampling Deep Network for Snapshot Compressive Imaging


Dec 12, 2021
Xuanyu Zhang, Yongbing Zhang, Ruiqin Xiong, Qilin Sun, Jian Zhang

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

GenReg: Deep Generative Method for Fast Point Cloud Registration


Nov 23, 2021
Xiaoshui Huang, Zongyi Xu, Guofeng Mei, Sheng Li, Jian Zhang, Yifan Zuo, Yucheng Wang

* Technical report 

  Access Paper or Ask Questions

Can Graph Neural Networks Learn to Solve MaxSAT Problem?


Nov 15, 2021
Minghao Liu, Fuqi Jia, Pei Huang, Fan Zhang, Yuchen Sun, Shaowei Cai, Feifei Ma, Jian Zhang


  Access Paper or Ask Questions

ε-weakened Robustness of Deep Neural Networks


Oct 29, 2021
Pei Huang, Yuting Yang, Minghao Liu, Fuqi Jia, Feifei Ma, Jian Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Research on the inverse kinematics prediction of a soft actuator via BP neural network


Oct 26, 2021
Huichen Ma, Junjie Zhou, Jian Zhang, Lingyu Zhang

* 8 pages, 9 fgures 

  Access Paper or Ask Questions

Memory-Augmented Deep Unfolding Network for Compressive Sensing


Oct 25, 2021
Jiechong Song, Bin Chen, Jian Zhang

* 10 pages, 7 figures, ACM MM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Inconsistency-aware Uncertainty Estimation for Semi-supervised Medical Image Segmentation


Oct 17, 2021
Yinghuan Shi, Jian Zhang, Tong Ling, Jiwen Lu, Yefeng Zheng, Qian Yu, Lei Qi, Yang Gao

* Accepted by IEEE Transactions on Medical Imaging (TMI) 

  Access Paper or Ask Questions

Dyn-Backdoor: Backdoor Attack on Dynamic Link Prediction


Oct 08, 2021
Jinyin Chen, Haiyang Xiong, Haibin Zheng, Jian Zhang, Guodong Jiang, Yi Liu

* 11 pages,6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

AI based Algorithms of Path Planning, Navigation and Control for Mobile Ground Robots and UAVs


Oct 03, 2021
Jian Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Serving DNN Models with Multi-Instance GPUs: A Case of the Reconfigurable Machine Scheduling Problem


Sep 18, 2021
Cheng Tan, Zhichao Li, Jian Zhang, Yu Cao, Sikai Qi, Zherui Liu, Yibo Zhu, Chuanxiong Guo


  Access Paper or Ask Questions

Dynamic Attentive Graph Learning for Image Restoration


Sep 14, 2021
Chong Mou, Jian Zhang, Zhuoyuan Wu

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Dense Deep Unfolding Network with 3D-CNN Prior for Snapshot Compressive Imaging


Sep 14, 2021
Zhuoyuan Wu, Jian Zhang, Chong Mou

* Accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Spatiotemporal Occupancy Grid Maps for Lifelong Navigation in Dynamic Scenes


Aug 24, 2021
Hugues Thomas, Matthieu Gallet de Saint Aurin, Jian Zhang, Timothy D. Barfoot


  Access Paper or Ask Questions

Webly Supervised Fine-Grained Recognition: Benchmark Datasets and An Approach


Aug 11, 2021
Zeren Sun, Yazhou Yao, Xiu-Shen Wei, Yongshun Zhang, Fumin Shen, Jianxin Wu, Jian Zhang, Heng-Tao Shen

* accepted by ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Structure Destruction and Content Combination for Face Anti-Spoofing


Jul 22, 2021
Ke-Yue Zhang, Taiping Yao, Jian Zhang, Shice Liu, Bangjie Yin, Shouhong Ding, Jilin Li

* Accepted by IJCB2021 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Level Contrastive Learning for Few-Shot Problems


Jul 15, 2021
Qing Chen, Jian Zhang


  Access Paper or Ask Questions

COAST: COntrollable Arbitrary-Sampling NeTwork for Compressive Sensing


Jul 15, 2021
Di You, Jian Zhang, Jingfen Xie, Bin Chen, Siwei Ma

* IEEE Transactions on Image Processing, vol. 30, pp. 6066-6080, 2021 
* Published in IEEE Transactions on Image Processing, 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning Disentangled Representation Implicitly via Transformer for Occluded Person Re-Identification


Jul 06, 2021
Mengxi Jia, Xinhua Cheng, Shijian Lu, Jian Zhang


  Access Paper or Ask Questions

TransMIL: Transformer based Correlated Multiple Instance Learning for Whole Slide Image Classication


Jun 02, 2021
Zhuchen Shao, Hao Bian, Yang Chen, Yifeng Wang, Jian Zhang, Xiangyang Ji, Yongbing Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Weakly Supervised Dense Video Captioning via Jointly Usage of Knowledge Distillation and Cross-modal Matching


May 18, 2021
Bofeng Wu, Guocheng Niu, Jun Yu, Xinyan Xiao, Jian Zhang, Hua Wu


  Access Paper or Ask Questions

Uncertainty Weighted Actor-Critic for Offline Reinforcement Learning


May 17, 2021
Yue Wu, Shuangfei Zhai, Nitish Srivastava, Joshua Susskind, Jian Zhang, Ruslan Salakhutdinov, Hanlin Goh

* To appear in ICML 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Robust Beamforming for Enhancing Security in Multibeam Satellite Systems


May 13, 2021
Jian Zhang, Min Lin, Jian Ouyang, Wei-Ping Zhu, Tomaso de Cola


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Sentiment Analysis by Transferring Multi-source Knowledge


May 09, 2021
Yong Dai, Jian Liu, Jian Zhang, Hongguang Fu, Zenglin Xu

* 17 pages, 4 figures 

  Access Paper or Ask Questions