Alert button
Picture for Xinyu Liu

Xinyu Liu

Alert button

Breaking Data Silos: Cross-Domain Learning for Multi-Agent Perception from Independent Private Sources

Feb 20, 2024
Jinlong Li, Baolu Li, Xinyu Liu, Runsheng Xu, Jiaqi Ma, Hongkai Yu

Viaarxiv icon

AdvGPS: Adversarial GPS for Multi-Agent Perception Attack

Jan 30, 2024
Jinlong Li, Baolu Li, Xinyu Liu, Jianwu Fang, Felix Juefei-Xu, Qing Guo, Hongkai Yu

Viaarxiv icon

Neural-Optic Co-Designed Polarization-Multiplexed Metalens for Compact Computational Spectral Imaging

Nov 26, 2023
Qiangbo Zhang, Peicheng Lin, Chang Wang, Yang Zhang, Zeqing Yu, Xinyu Liu, Ting Xu, Zhenrong Zheng

Viaarxiv icon

Learning Point-wise Abstaining Penalty for Point Cloud Anomaly Detection

Sep 20, 2023
Shaocong Xu, Pengfei Li, Xinyu Liu, Qianpu Sun, Yang Li, Shihui Guo, Zhen Wang, Bo Jiang, Rui Wang, Kehua Sheng, Bo Zhang, Hao Zhao

Figure 1 for Learning Point-wise Abstaining Penalty for Point Cloud Anomaly Detection
Figure 2 for Learning Point-wise Abstaining Penalty for Point Cloud Anomaly Detection
Figure 3 for Learning Point-wise Abstaining Penalty for Point Cloud Anomaly Detection
Figure 4 for Learning Point-wise Abstaining Penalty for Point Cloud Anomaly Detection
Viaarxiv icon

S2R-ViT for Multi-Agent Cooperative Perception: Bridging the Gap from Simulation to Reality

Jul 18, 2023
Jinlong Li, Runsheng Xu, Xinyu Liu, Baolu Li, Qin Zou, Jiaqi Ma, Hongkai Yu

Figure 1 for S2R-ViT for Multi-Agent Cooperative Perception: Bridging the Gap from Simulation to Reality
Figure 2 for S2R-ViT for Multi-Agent Cooperative Perception: Bridging the Gap from Simulation to Reality
Figure 3 for S2R-ViT for Multi-Agent Cooperative Perception: Bridging the Gap from Simulation to Reality
Figure 4 for S2R-ViT for Multi-Agent Cooperative Perception: Bridging the Gap from Simulation to Reality
Viaarxiv icon

Style-transfer based Speech and Audio-visual Scene Understanding for Robot Action Sequence Acquisition from Videos

Jun 27, 2023
Chiori Hori, Puyuan Peng, David Harwath, Xinyu Liu, Kei Ota, Siddarth Jain, Radu Corcodel, Devesh Jha, Diego Romeres, Jonathan Le Roux

Figure 1 for Style-transfer based Speech and Audio-visual Scene Understanding for Robot Action Sequence Acquisition from Videos
Figure 2 for Style-transfer based Speech and Audio-visual Scene Understanding for Robot Action Sequence Acquisition from Videos
Figure 3 for Style-transfer based Speech and Audio-visual Scene Understanding for Robot Action Sequence Acquisition from Videos
Figure 4 for Style-transfer based Speech and Audio-visual Scene Understanding for Robot Action Sequence Acquisition from Videos
Viaarxiv icon

Deep Transfer Learning for Intelligent Vehicle Perception: a Survey

Jun 26, 2023
Xinyu Liu, Jinlong Li, Jin Ma, Huiming Sun, Zhigang Xu, Tianyun Zhang, Hongkai Yu

Viaarxiv icon

Towards Robust Aspect-based Sentiment Analysis through Non-counterfactual Augmentations

Jun 24, 2023
Xinyu Liu, Yan Ding, Kaikai An, Chunyang Xiao, Pranava Madhyastha, Tong Xiao, Jingbo Zhu

Figure 1 for Towards Robust Aspect-based Sentiment Analysis through Non-counterfactual Augmentations
Figure 2 for Towards Robust Aspect-based Sentiment Analysis through Non-counterfactual Augmentations
Figure 3 for Towards Robust Aspect-based Sentiment Analysis through Non-counterfactual Augmentations
Figure 4 for Towards Robust Aspect-based Sentiment Analysis through Non-counterfactual Augmentations
Viaarxiv icon

Single-Input Polarization-Sensitive Optical Coherence Tomography Through a Catheter

May 16, 2023
Georgia L. Jones, Qiaozhou Xiong, Xinyu Liu, Brett E. Bouma, Martin Villiger

Figure 1 for Single-Input Polarization-Sensitive Optical Coherence Tomography Through a Catheter
Figure 2 for Single-Input Polarization-Sensitive Optical Coherence Tomography Through a Catheter
Figure 3 for Single-Input Polarization-Sensitive Optical Coherence Tomography Through a Catheter
Figure 4 for Single-Input Polarization-Sensitive Optical Coherence Tomography Through a Catheter
Viaarxiv icon