Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Heng Zhang

Heng Zhang

Shenzhen Institute of Artificial Intelligence and Robotics for Society, China, Robotics and Intelligent Manufacturing & School of Science and Engineering, The Chinese University of Hong Kong, Shenzhen, China

DADgraph: A Discourse-aware Dialogue Graph Neural Network for Multiparty Dialogue Machine Reading Comprehension


Apr 26, 2021
Jiaqi Li, Ming Liu, Zihao Zheng, Heng Zhang, Bing Qin, Min-Yen Kan, Ting Liu

* Accepted by IJCNN 2021 

  Access Paper or Ask Questions

WenLan: Bridging Vision and Language by Large-Scale Multi-Modal Pre-Training


Mar 19, 2021
Yuqi Huo, Manli Zhang, Guangzhen Liu, Haoyu Lu, Yizhao Gao, Guoxing Yang, Jingyuan Wen, Heng Zhang, Baogui Xu, Weihao Zheng, Zongzheng Xi, Yueqian Yang, Anwen Hu, Jinming Zhao, Ruichen Li, Yida Zhao, Liang Zhang, Yuqing Song, Xin Hong, Wanqing Cui, Danyang Hou, Yingyan Li, Junyi Li, Peiyu Liu, Zheng Gong, Chuhao Jin, Yuchong Sun, Shizhe Chen, Zhiwu Lu, Zhicheng Dou, Qin Jin, Yanyan Lan, Wayne Xin Zhao, Ruihua Song, Ji-Rong Wen

* This paper is the outcome of the Chinese multi-modal pre-training project called 'WenLan' 

  Access Paper or Ask Questions

Design and Control of a Highly Redundant Rigid-Flexible Coupling Robot to Assist the COVID-19 Oropharyngeal-Swab Sampling


Feb 25, 2021
Yingbai Hu, Jian Li, Yongquan Chen, Qiwen Wang, Chuliang Chi, Heng Zhang, Qing Gao, Yuanmin Lan, Zheng Li, Zonggao Mu, Zhenglong Sun, Alois Knoll

* 8 pages, 11 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Using Full-text Content of Academic Articles to Build a Methodology Taxonomy of Information Science in China


Jan 20, 2021
Heng Zhang, Chengzhi Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Chronological Citation Recommendation with Time Preference


Jan 19, 2021
Shutian Ma, Heng Zhang, Chengzhi Zhang, Xiaozhong Liu


  Access Paper or Ask Questions

Localize to Classify and Classify to Localize: Mutual Guidance in Object Detection


Sep 29, 2020
Heng Zhang, Elisa Fromont, Sébastien Lefevre, Bruno Avignon

* Accepted by ACCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Multispectral Fusion for Object Detection with Cyclic Fuse-and-Refine Blocks


Sep 26, 2020
Heng Zhang, Elisa Fromont, Sébastien Lefevre, Bruno Avignon

* Accepted by ICIP 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Model-theoretic Characterizations of Existential Rule Languages


Jan 23, 2020
Heng Zhang, Yan Zhang, Guifei Jiang

* 17 pages, 2 figures, the full version of a paper submitted to IJCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Universal Languages for Tractable Ontology Mediated Query Answering


Dec 13, 2019
Heng Zhang, Yan Zhang, Jia-Huai You, Zhiyong Feng, Guifei Jiang

* 10 pages, 1 figure, the full version of a paper accepted for AAAI 2020. Some typos have been corrected 

  Access Paper or Ask Questions

A Data-Center FPGA Acceleration Platform for Convolutional Neural Networks


Sep 17, 2019
Xiaoyu Yu, Yuwei Wang, Jie Miao, Ephrem Wu, Heng Zhang, Yu Meng, Bo Zhang, Biao Min, Dewei Chen, Jianlin Gao


  Access Paper or Ask Questions

Loop Restricted Existential Rules and First-order Rewritability for Query Answering


Aug 02, 2018
Vernon Asuncion, Yan Zhang, Heng Zhang, Yun Bai, Weisheng Si

* Full paper version of extended abstract 

  Access Paper or Ask Questions

Expressive Completeness of Existential Rule Languages for Ontology-based Query Answering


Apr 27, 2016
Heng Zhang, Yan Zhang, Jia-Huai You

* 10 pages; the full version of a paper to appear in IJCAI 2016. Changes (regarding to v1): a new reference has been added, and some typos have been corrected 

  Access Paper or Ask Questions

Query Answering with Inconsistent Existential Rules under Stable Model Semantics


Feb 18, 2016
Hai Wan, Heng Zhang, Peng Xiao, Haoran Huang, Yan Zhang

* Accepted by AAAI 2016 

  Access Paper or Ask Questions

Existential Rule Languages with Finite Chase: Complexity and Expressiveness


Jan 08, 2015
Heng Zhang, Yan Zhang, Jia-Huai You

* Extended version of a paper to appear on AAAI 2015 

  Access Paper or Ask Questions

Expressiveness of Logic Programs under General Stable Model Semantics


Dec 02, 2014
Heng Zhang, Yan Zhang

* Technical report, an extended version of arXiv:1304.0620 

  Access Paper or Ask Questions

Disjunctive Logic Programs versus Normal Logic Programs


Apr 02, 2013
Heng Zhang, Yan Zhang


  Access Paper or Ask Questions