Alert button
Picture for Zhen Wu

Zhen Wu

Alert button

Emotion-Anchored Contrastive Learning Framework for Emotion Recognition in Conversation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 29, 2024
Fangxu Yu, Junjie Guo, Zhen Wu, Xinyu Dai

Figure 1 for Emotion-Anchored Contrastive Learning Framework for Emotion Recognition in Conversation
Figure 2 for Emotion-Anchored Contrastive Learning Framework for Emotion Recognition in Conversation
Figure 3 for Emotion-Anchored Contrastive Learning Framework for Emotion Recognition in Conversation
Figure 4 for Emotion-Anchored Contrastive Learning Framework for Emotion Recognition in Conversation
Viaarxiv icon

Knowledge-aware Dual-side Attribute-enhanced Recommendation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 24, 2024
Taotian Pang, Xingyu Lou, Fei Zhao, Zhen Wu, Kuiyao Dong, Qiuying Peng, Yue Qi, Xinyu Dai

Viaarxiv icon

Dr3: Ask Large Language Models Not to Give Off-Topic Answers in Open Domain Multi-Hop Question Answering

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 19, 2024
Yuan Gao, Yiheng Zhu, Yuanbin Cao, Yinzhi Zhou, Zhen Wu, Yujie Chen, Shenglan Wu, Haoyuan Hu, Xinyu Dai

Figure 1 for Dr3: Ask Large Language Models Not to Give Off-Topic Answers in Open Domain Multi-Hop Question Answering
Figure 2 for Dr3: Ask Large Language Models Not to Give Off-Topic Answers in Open Domain Multi-Hop Question Answering
Figure 3 for Dr3: Ask Large Language Models Not to Give Off-Topic Answers in Open Domain Multi-Hop Question Answering
Figure 4 for Dr3: Ask Large Language Models Not to Give Off-Topic Answers in Open Domain Multi-Hop Question Answering
Viaarxiv icon

EFUF: Efficient Fine-grained Unlearning Framework for Mitigating Hallucinations in Multimodal Large Language Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 15, 2024
Shangyu Xing, Fei Zhao, Zhen Wu, Tuo An, Weihao Chen, Chunhui Li, Jianbing Zhang, Xinyu Dai

Viaarxiv icon

Make BERT-based Chinese Spelling Check Model Enhanced by Layerwise Attention and Gaussian Mixture Model

Add code
Bookmark button
Alert button
Dec 27, 2023
Yongchang Cao, Liang He, Zhen Wu, Xinyu Dai

Viaarxiv icon

FOAL: Fine-grained Contrastive Learning for Cross-domain Aspect Sentiment Triplet Extraction

Add code
Bookmark button
Alert button
Nov 17, 2023
Ting Xu, Zhen Wu, Huiyun Yang, Xinyu Dai

Viaarxiv icon

M2DF: Multi-grained Multi-curriculum Denoising Framework for Multimodal Aspect-based Sentiment Analysis

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 23, 2023
Fei Zhao, Chunhui Li, Zhen Wu, Yawen Ouyang, Jianbing Zhang, Xinyu Dai

Figure 1 for M2DF: Multi-grained Multi-curriculum Denoising Framework for Multimodal Aspect-based Sentiment Analysis
Figure 2 for M2DF: Multi-grained Multi-curriculum Denoising Framework for Multimodal Aspect-based Sentiment Analysis
Figure 3 for M2DF: Multi-grained Multi-curriculum Denoising Framework for Multimodal Aspect-based Sentiment Analysis
Figure 4 for M2DF: Multi-grained Multi-curriculum Denoising Framework for Multimodal Aspect-based Sentiment Analysis
Viaarxiv icon

DRIN: Dynamic Relation Interactive Network for Multimodal Entity Linking

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 09, 2023
Shangyu Xing, Fei Zhao, Zhen Wu, Chunhui Li, Jianbing Zhang, Xinyu Dai

Figure 1 for DRIN: Dynamic Relation Interactive Network for Multimodal Entity Linking
Figure 2 for DRIN: Dynamic Relation Interactive Network for Multimodal Entity Linking
Figure 3 for DRIN: Dynamic Relation Interactive Network for Multimodal Entity Linking
Figure 4 for DRIN: Dynamic Relation Interactive Network for Multimodal Entity Linking
Viaarxiv icon

Towards Better Chain-of-Thought Prompting Strategies: A Survey

Add code
Bookmark button
Alert button
Oct 08, 2023
Zihan Yu, Liang He, Zhen Wu, Xinyu Dai, Jiajun Chen

Figure 1 for Towards Better Chain-of-Thought Prompting Strategies: A Survey
Figure 2 for Towards Better Chain-of-Thought Prompting Strategies: A Survey
Figure 3 for Towards Better Chain-of-Thought Prompting Strategies: A Survey
Viaarxiv icon

Dynamic Demonstrations Controller for In-Context Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Sep 30, 2023
Fei Zhao, Taotian Pang, Zhen Wu, Zheng Ma, Shujian Huang, Xinyu Dai

Viaarxiv icon