Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo  Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Label-Driven Denoising Framework for Multi-Label Few-Shot Aspect Category Detection


Oct 09, 2022
Fei Zhao, Yuchen Shen, Zhen Wu, Xinyu Dai

Add code

* Finding of EMNLP 2022 camera-ready 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Exploiting Unlabeled Data for Target-Oriented Opinion Words Extraction


Aug 17, 2022
Yidong Wang, Hao Wu, Ao Liu, Wenxin Hou, Zhen Wu, Jindong Wang, Takahiro Shinozaki, Manabu Okumura, Yue Zhang

Add code

* Accepted by COLING 2022 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

USB: A Unified Semi-supervised Learning Benchmark


Aug 12, 2022
Yidong Wang, Hao Chen, Yue Fan, Wang Sun, Ran Tao, Wenxin Hou, Renjie Wang, Linyi Yang, Zhi Zhou, Lan-Zhe Guo, Heli Qi, Zhen Wu, Yu-Feng Li, Satoshi Nakamura, Wei Ye, Marios Savvides, Bhiksha Raj, Takahiro Shinozaki, Bernt Schiele, Jindong Wang, Xing Xie, Yue Zhang

Add code

* Submitted to NeurIPS'22 dataset and benchmark track; code at https://github.com/microsoft/Semi-supervised-learning 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

FreeMatch: Self-adaptive Thresholding for Semi-supervised Learning


May 15, 2022
Yidong Wang, Hao Chen, Qiang Heng, Wenxin Hou, Marios Savvides, Takahiro Shinozaki, Bhiksha Raj, Zhen Wu, Jindong Wang

Add code

* Preprint. Codebase: https://github.com/TorchSSL/TorchSSL 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Margin Calibration for Long-Tailed Visual Recognition


Dec 14, 2021
Yidong Wang, Bowen Zhang, Wenxin Hou, Zhen Wu, Jindong Wang, Takahiro Shinozaki

Add code

* Technical report; 9 pages 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

UniDrop: A Simple yet Effective Technique to Improve Transformer without Extra Cost


Apr 11, 2021
Zhen Wu, Lijun Wu, Qi Meng, Yingce Xia, Shufang Xie, Tao Qin, Xinyu Dai, Tie-Yan Liu

Add code

* Accepted by NAACL 2021 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Transformer-based Multi-Aspect Modeling for Multi-Aspect Multi-Sentiment Analysis


Nov 01, 2020
Zhen Wu, Chengcan Ying, Xinyu Dai, Shujian Huang, Jiajun Chen

Add code

* Accepted by NLPCC 2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Opinion Transmission Network for Jointly Improving Aspect-oriented Opinion Words Extraction and Sentiment Classification


Nov 01, 2020
Chengcan Ying, Zhen Wu, Xinyu Dai, Shujian Huang, Jiajun Chen

Add code

* Accepted by NLPCC 2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Attention Transfer Network for Aspect-level Sentiment Classification


Oct 23, 2020
Fei Zhao, Zhen Wu, Xinyu Dai

Add code

* Accept to COLING 2020 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email

Grid Tagging Scheme for Aspect-oriented Fine-grained Opinion Extraction


Oct 09, 2020
Zhen Wu, Chengcan Ying, Fei Zhao, Zhifang Fan, Xinyu Dai, Rui Xia

Add code

* Accepted by Findings of EMNLP 

   Access Paper or Ask Questions

 • Share via Twitter
 • Share via Facebook
 • Share via LinkedIn
 • Share via Whatsapp
 • Share via Messenger
 • Share via Email
1
2
>>