Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Xiang-Yang Li

FastCorrect 2: Fast Error Correction on Multiple Candidates for Automatic Speech Recognition


Oct 01, 2021
Yichong Leng, Xu Tan, Rui Wang, Linchen Zhu, Jin Xu, Linquan Liu, Tao Qin, Xiang-Yang Li, Edward Lin, Tie-Yan Liu

* Findings of EMNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

FastCorrect: Fast Error Correction with Edit Alignment for Automatic Speech Recognition


Jun 03, 2021
Yichong Leng, Xu Tan, Linchen Zhu, Jin Xu, Renqian Luo, Linquan Liu, Tao Qin, Xiang-Yang Li, Ed Lin, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

MBNet: MOS Prediction for Synthesized Speech with Mean-Bias Network


Feb 27, 2021
Yichong Leng, Xu Tan, Sheng Zhao, Frank Soong, Xiang-Yang Li, Tao Qin

* Accepted by ICASSP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Teach with Deep Interactions


Jul 09, 2020
Yang Fan, Yingce Xia, Lijun Wu, Shufang Xie, Weiqing Liu, Jiang Bian, Tao Qin, Xiang-Yang Li, Tie-Yan Liu


  Access Paper or Ask Questions

Multi-branch Attentive Transformer


Jun 18, 2020
Yang Fan, Shufang Xie, Yingce Xia, Lijun Wu, Tao Qin, Xiang-Yang Li, Tie-Yan Liu

* 17 pages 

  Access Paper or Ask Questions

Comprehensive and Efficient Data Labeling via Adaptive Model Scheduling


Feb 08, 2020
Mu Yuan, Lan Zhang, Xiang-Yang Li, Hui Xiong


  Access Paper or Ask Questions

Weighted Laplacian and Its Theoretical Applications


Nov 23, 2019
Shijie Xu, Jiayan Fang, Xiang-Yang Li


  Access Paper or Ask Questions

Unsupervised Pivot Translation for Distant Languages


Jun 25, 2019
Yichong Leng, Xu Tan, Tao Qin, Xiang-Yang Li, Tie-Yan Liu

* Accepted by ACL-2019 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Teach


May 09, 2018
Yang Fan, Fei Tian, Tao Qin, Xiang-Yang Li, Tie-Yan Liu

* ICLR 2018 

  Access Paper or Ask Questions

Estimation of Passenger Route Choice Pattern Using Smart Card Data for Complex Metro Systems


Apr 19, 2016
Juanjuan Zhao, Fan Zhang, Lai Tu, Chengzhong Xu, Dayong Shen, Chen Tian, Xiang-Yang Li, Zhengxi Li

* 12 pages, 12 figures 

  Access Paper or Ask Questions