Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

Bias Busters: Robustifying DL-based Lithographic Hotspot Detectors Against Backdooring Attacks

Apr 26, 2020
Kang Liu, Benjamin Tan, Gaurav Rajavendra Reddy, Siddharth Garg, Yiorgos Makris, Ramesh Karri


  Access Model/Code and Paper
Knowledge Guided Metric Learning for Few-Shot Text Classification

Apr 04, 2020
Dianbo Sui, Yubo Chen, Binjie Mao, Delai Qiu, Kang Liu, Jun Zhao


  Access Model/Code and Paper
Overview of the CCKS 2019 Knowledge Graph Evaluation Track: Entity, Relation, Event and QA

Mar 09, 2020
Xianpei Han, Zhichun Wang, Jiangtao Zhang, Qinghua Wen, Wenqi Li, Buzhou Tang, Qi Wang, Zhifan Feng, Yang Zhang, Yajuan Lu, Haitao Wang, Wenliang Chen, Hao Shao, Yubo Chen, Kang Liu, Jun Zhao, Taifeng Wang, Kezun Zhang, Meng Wang, Yinlin Jiang, Guilin Qi, Lei Zou, Sen Hu, Minhao Zhang, Yinnian Lin

* 21 pages, in Chinese, 9 figures and 17 tables, CCKS 2019 held an evaluation track about knowledge graph with 6 tasks and attracted more than 1,600 teams 

  Access Model/Code and Paper
NNoculation: Broad Spectrum and Targeted Treatment of Backdoored DNNs

Feb 19, 2020
Akshaj Kumar Veldanda, Kang Liu, Benjamin Tan, Prashanth Krishnamurthy, Farshad Khorrami, Ramesh Karri, Brendan Dolan-Gavitt, Siddharth Garg


  Access Model/Code and Paper
Generating Questions for Knowledge Bases via Incorporating Diversified Contexts and Answer-Aware Loss

Oct 29, 2019
Cao Liu, Kang Liu, Shizhu He, Zaiqing Nie, Jun Zhao

* Accepted to EMNLP 2019 

  Access Model/Code and Paper
Incorporating Interlocutor-Aware Context into Response Generation on Multi-Party Chatbots

Oct 29, 2019
Cao Liu, Kang Liu, Shizhu He, Zaiqing Nie, Jun Zhao

* Accepted to CoNLL 2019 

  Access Model/Code and Paper
Copy-Enhanced Heterogeneous Information Learning for Dialogue State Tracking

Aug 21, 2019
Qingbin Liu, Shizhu He, Kang Liu, Shengping Liu, Jun Zhao

* 12 pages, 4 figures 

  Access Model/Code and Paper
Are Adversarial Perturbations a Showstopper for ML-Based CAD? A Case Study on CNN-Based Lithographic Hotspot Detection

Jun 25, 2019
Kang Liu, Haoyu Yang, Yuzhe Ma, Benjamin Tan, Bei Yu, Evangeline F. Y. Young, Ramesh Karri, Siddharth Garg


  Access Model/Code and Paper
Patch alignment manifold matting

Apr 16, 2019
Xuelong Li, Kang Liu, Yongsheng Dong, Dacheng Tao

* IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, July, 2018 
* 13 pages, 7 figures 

  Access Model/Code and Paper
Fine-Pruning: Defending Against Backdooring Attacks on Deep Neural Networks

May 30, 2018
Kang Liu, Brendan Dolan-Gavitt, Siddharth Garg


  Access Model/Code and Paper
Question Answering over Knowledge Base with Neural Attention Combining Global Knowledge Information

Jun 03, 2016
Yuanzhe Zhang, Kang Liu, Shizhu He, Guoliang Ji, Zhanyi Liu, Hua Wu, Jun Zhao


  Access Model/Code and Paper
How to Generate a Good Word Embedding?

Jul 20, 2015
Siwei Lai, Kang Liu, Liheng Xu, Jun Zhao


  Access Model/Code and Paper