Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Cheng Wang

Spatial-temporal V-Net for automatic segmentation and quantification of right ventricles in gated myocardial perfusion SPECT images


Oct 11, 2021
Chen Zhao, Shi Shi, Zhuo He, Cheng Wang, Zhongqiang Zhao, Xinli Li, Yanli Zhou, Weihua Zhou

* 16 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

ConTIG: Continuous Representation Learning on Temporal Interaction Graphs


Sep 27, 2021
Xu Yan, Xiaoliang Fan, Peizhen Yang, Zonghan Wu, Shirui Pan, Longbiao Chen, Yu Zang, Cheng Wang

* 12 pages; 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

HiTMap: A Hierarchical Topological Map Representation for Navigation in Unknown Environments


Sep 20, 2021
Xuecheng Xu, Cheng Wang, Yue Wang, Rong Xiong


  Access Paper or Ask Questions

Oscillatory Fourier Neural Network: A Compact and Efficient Architecture for Sequential Processing


Sep 14, 2021
Bing Han, Cheng Wang, Kaushik Roy


  Access Paper or Ask Questions

Detecting Mitosis against Domain Shift using a Fused Detector and Deep Ensemble Classification Model for MIDOG Challenge


Aug 31, 2021
Jingtang Liang, Cheng Wang, Yujie Cheng, Zheng Wang, Fang Wang, Liyu Huang, Zhibin Yu, Yubo Wang


  Access Paper or Ask Questions

Stationary Multi-source AI-powered Real-time Tomography (SMART) for Dynamic Cardiac Imaging


Aug 27, 2021
Weiwen Wu, Yaohui Tang, Tianling Lv, Chuang Niu, Cheng Wang, Yiyan Guo, Yunheng Chang, Ge Wang, Yan Xi

* 15 pages, 6 figures, 30 references 

  Access Paper or Ask Questions

Monocular 3D Object Detection: An Extrinsic Parameter Free Approach


Jun 30, 2021
Yunsong Zhou, Yuan He, Hongzi Zhu, Cheng Wang, Hongyang Li, Qinhong Jiang


  Access Paper or Ask Questions

Learning Slice-Aware Representations with Mixture of Attentions


Jun 04, 2021
Cheng Wang, Sungjin Lee, Sunghyun Park, Han Li, Young-Bum Kim, Ruhi Sarikaya

* Findings of the ACL: ACL-IJCNLP 2021 

  Access Paper or Ask Questions

DLA-Net: Learning Dual Local Attention Features for Semantic Segmentation of Large-Scale Building Facade Point Clouds


Jun 01, 2021
Yanfei Su, Weiquan Liu, Zhimin Yuan, Ming Cheng, Zhihong Zhang, Xuelun Shen, Cheng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Federated Learning with Fair Averaging


May 17, 2021
Zheng Wang, Xiaoliang Fan, Jianzhong Qi, Chenglu Wen, Cheng Wang, Rongshan Yu

* to be published in IJCAI2021 

  Access Paper or Ask Questions

Handling Long-Tail Queries with Slice-Aware Conversational Systems


Apr 26, 2021
Cheng Wang, Sun Kim, Taiwoo Park, Sajal Choudhary, Sunghyun Park, Young-Bum Kim, Ruhi Sarikaya, Sungjin Lee

* Published at ICLR 2021 Workshop on Weakly Supervised Learning 

  Access Paper or Ask Questions

A Detector-oblivious Multi-arm Network for Keypoint Matching


Apr 05, 2021
Xuelun Shen, Cheng Wang, Xin Li, Qian Hu, Jingyi Zhang


  Access Paper or Ask Questions

FAIR1M: A Benchmark Dataset for Fine-grained Object Recognition in High-Resolution Remote Sensing Imagery


Mar 24, 2021
Xian Sun, Peijin Wang, Zhiyuan Yan, Feng Xu, Ruiping Wang, Wenhui Diao, Jin Chen, Jihao Li, Yingchao Feng, Tao Xu, Martin Weinmann, Stefan Hinz, Cheng Wang, Kun Fu

* 19 pages, 13 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Neighbor Embedding Variational Autoencoder


Mar 21, 2021
Renfei Tu, Yang Liu, Yongzeng Xue, Cheng Wang, Maozu Guo

* Paper under review for ICML2021 

  Access Paper or Ask Questions

Uncertainty Estimation and Calibration with Finite-State Probabilistic RNNs


Nov 24, 2020
Cheng Wang, Carolin Lawrence, Mathias Niepert


  Access Paper or Ask Questions

VPC-Net: Completion of 3D Vehicles from MLS Point Clouds


Aug 08, 2020
Yan Xia, Yusheng Xu, Cheng Wang, Uwe Stilla


  Access Paper or Ask Questions

DNN-aided Read-voltage Threshold Optimization for MLC Flash Memory with Finite Block Length


Apr 11, 2020
Cheng Wang, Kang Wei, Lingjun Kong, Long Shi, Zhen Mei, Jun Li, Kui Cai


  Access Paper or Ask Questions

Review: deep learning on 3D point clouds


Jan 17, 2020
Saifullahi Aminu Bello, Shangshu Yu, Cheng Wang


  Access Paper or Ask Questions

Point2Node: Correlation Learning of Dynamic-Node for Point Cloud Feature Modeling


Dec 23, 2019
Wenkai Han, Chenglu Wen, Cheng Wang, Xin Li, Qing Li

* AAAI2020(oral) 

  Access Paper or Ask Questions

GMAN: A Graph Multi-Attention Network for Traffic Prediction


Nov 26, 2019
Chuanpan Zheng, Xiaoliang Fan, Cheng Wang, Jianzhong Qi

* AAAI 2020 paper 

  Access Paper or Ask Questions

Accelerating Mini-batch SARAH by Step Size Rules


Jun 20, 2019
Zhuang Yang, Zengping Chen, Cheng Wang


  Access Paper or Ask Questions

PointNLM: Point Nonlocal-Means for vegetation segmentation based on middle echo point clouds


Jun 20, 2019
Jonathan Li, Rongren Wu, Yiping Chen, Qing Zhu, Zhipeng Luo, Cheng Wang


  Access Paper or Ask Questions

RF-Net: An End-to-End Image Matching Network based on Receptive Field


Jun 03, 2019
Xuelun Shen, Cheng Wang, Xin Li, Zenglei Yu, Jonathan Li, Chenglu Wen, Ming Cheng, Zijian He

* 9 pages, 6 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Fast Regularity-Constrained Plane Reconstruction


May 20, 2019
Yangbin Lin, Jialian Li, Cheng Wang, Zhonggui Chen, Zongyue Wang, Jonathan Li


  Access Paper or Ask Questions

LO-Net: Deep Real-time Lidar Odometry


Apr 17, 2019
Qing Li, Shaoyang Chen, Cheng Wang, Xin Li, Chenglu Wen, Ming Cheng, Jonathan Li

* CVPR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

RecSys-DAN: Discriminative Adversarial Networks for Cross-Domain Recommender Systems


Apr 10, 2019
Cheng Wang, Mathias Niepert, Hui Li

* 10 pages, IEEE-TNNLS 

  Access Paper or Ask Questions

State-Regularized Recurrent Neural Networks


Jan 25, 2019
Cheng Wang, Mathias Niepert

* 20 pages 

  Access Paper or Ask Questions