Alert button
Picture for Cheng Wang

Cheng Wang

Alert button

Commonsense Prototype for Outdoor Unsupervised 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 25, 2024
Hai Wu, Shijia Zhao, Xun Huang, Chenglu Wen, Xin Li, Cheng Wang

Viaarxiv icon

FedPFT: Federated Proxy Fine-Tuning of Foundation Models

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 17, 2024
Zhaopeng Peng, Xiaoliang Fan, Yufan Chen, Zheng Wang, Shirui Pan, Chenglu Wen, Ruisheng Zhang, Cheng Wang

Viaarxiv icon

Real-time guidewire tracking and segmentation in intraoperative x-ray

Add code
Bookmark button
Alert button
Apr 12, 2024
Baochang Zhang, Mai Bui, Cheng Wang, Felix Bourier, Heribert Schunkert, Nassir Navab

Viaarxiv icon

RELI11D: A Comprehensive Multimodal Human Motion Dataset and Method

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 28, 2024
Ming Yan, Yan Zhang, Shuqiang Cai, Shuqi Fan, Xincheng Lin, Yudi Dai, Siqi Shen, Chenglu Wen, Lan Xu, Yuexin Ma, Cheng Wang

Figure 1 for RELI11D: A Comprehensive Multimodal Human Motion Dataset and Method
Figure 2 for RELI11D: A Comprehensive Multimodal Human Motion Dataset and Method
Figure 3 for RELI11D: A Comprehensive Multimodal Human Motion Dataset and Method
Figure 4 for RELI11D: A Comprehensive Multimodal Human Motion Dataset and Method
Viaarxiv icon

Density-guided Translator Boosts Synthetic-to-Real Unsupervised Domain Adaptive Segmentation of 3D Point Clouds

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Zhimin Yuan, Wankang Zeng, Yanfei Su, Weiquan Liu, Ming Cheng, Yulan Guo, Cheng Wang

Figure 1 for Density-guided Translator Boosts Synthetic-to-Real Unsupervised Domain Adaptive Segmentation of 3D Point Clouds
Figure 2 for Density-guided Translator Boosts Synthetic-to-Real Unsupervised Domain Adaptive Segmentation of 3D Point Clouds
Figure 3 for Density-guided Translator Boosts Synthetic-to-Real Unsupervised Domain Adaptive Segmentation of 3D Point Clouds
Figure 4 for Density-guided Translator Boosts Synthetic-to-Real Unsupervised Domain Adaptive Segmentation of 3D Point Clouds
Viaarxiv icon

Large Language Models Need Consultants for Reasoning: Becoming an Expert in a Complex Human System Through Behavior Simulation

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 27, 2024
Chuwen Wang, Shirong Zeng, Cheng Wang

Figure 1 for Large Language Models Need Consultants for Reasoning: Becoming an Expert in a Complex Human System Through Behavior Simulation
Figure 2 for Large Language Models Need Consultants for Reasoning: Becoming an Expert in a Complex Human System Through Behavior Simulation
Figure 3 for Large Language Models Need Consultants for Reasoning: Becoming an Expert in a Complex Human System Through Behavior Simulation
Figure 4 for Large Language Models Need Consultants for Reasoning: Becoming an Expert in a Complex Human System Through Behavior Simulation
Viaarxiv icon

G4G:A Generic Framework for High Fidelity Talking Face Generation with Fine-grained Intra-modal Alignment

Add code
Bookmark button
Alert button
Mar 02, 2024
Juan Zhang, Jiahao Chen, Cheng Wang, Zhiwang Yu, Tangquan Qi, Di Wu

Viaarxiv icon

Sunshine to Rainstorm: Cross-Weather Knowledge Distillation for Robust 3D Object Detection

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 28, 2024
Xun Huang, Hai Wu, Xin Li, Xiaoliang Fan, Chenglu Wen, Cheng Wang

Viaarxiv icon

GIM: Learning Generalizable Image Matcher From Internet Videos

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 16, 2024
Xuelun Shen, Zhipeng Cai, Wei Yin, Matthias Müller, Zijun Li, Kaixuan Wang, Xiaozhi Chen, Cheng Wang

Viaarxiv icon

Discovering Command and Control (C2) Channels on Tor and Public Networks Using Reinforcement Learning

Add code
Bookmark button
Alert button
Feb 14, 2024
Cheng Wang, Christopher Redino, Abdul Rahman, Ryan Clark, Daniel Radke, Tyler Cody, Dhruv Nandakumar, Edward Bowen

Viaarxiv icon