Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Weixun Wang

Cooperative Multi-Agent Transfer Learning with Level-Adaptive Credit Assignment


Jun 03, 2021
Tianze Zhou, Fubiao Zhang, Kun Shao, Kai Li, Wenhan Huang, Jun Luo, Weixun Wang, Yaodong Yang, Hangyu Mao, Bin Wang, Dong Li, Wulong Liu, Jianye Hao

* 12 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Utilize Shaping Rewards: A New Approach of Reward Shaping


Nov 05, 2020
Yujing Hu, Weixun Wang, Hangtian Jia, Yixiang Wang, Yingfeng Chen, Jianye Hao, Feng Wu, Changjie Fan

* Accepted by NeurIPS2020 

  Access Paper or Ask Questions

Learning to Accelerate Heuristic Searching for Large-Scale Maximum Weighted b-Matching Problems in Online Advertising


May 12, 2020
Xiaotian Hao, Junqi Jin, Jianye Hao, Jin Li, Weixun Wang, Yi Ma, Zhenzhe Zheng, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* accepted by IJCAI 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Efficient Deep Reinforcement Learning through Policy Transfer


Feb 19, 2020
Tianpei Yang, Jianye Hao, Zhaopeng Meng, Zongzhang Zhang, Weixun Wang, Yujing Hu, Yingfeng Cheng, Changjie Fan, Zhaodong Wang, Jiajie Peng

* Accepted by AAMAS'2020 as an EXTENDED ABSTRACT 

  Access Paper or Ask Questions

KoGuN: Accelerating Deep Reinforcement Learning via Integrating Human Suboptimal Knowledge


Feb 18, 2020
Peng Zhang, Jianye Hao, Weixun Wang, Hongyao Tang, Yi Ma, Yihai Duan, Yan Zheng


  Access Paper or Ask Questions

Multi-Agent Game Abstraction via Graph Attention Neural Network


Nov 25, 2019
Yong Liu, Weixun Wang, Yujing Hu, Jianye Hao, Xingguo Chen, Yang Gao

* Accepted by AAAI2020 

  Access Paper or Ask Questions

From Few to More: Large-scale Dynamic Multiagent Curriculum Learning


Sep 06, 2019
Weixun Wang, Tianpei Yang, Yong Liu, Jianye Hao, Xiaotian Hao, Yujing Hu, Yingfeng Chen, Changjie Fan, Yang Gao


  Access Paper or Ask Questions

Action Semantics Network: Considering the Effects of Actions in Multiagent Systems


Jul 26, 2019
Weixun Wang, Tianpei Yang Yong Liu, Jianye Hao, Xiaotian Hao, Yujing Hu, Yingfeng Chen, Changjie Fan, Yang Gao


  Access Paper or Ask Questions

Learning to Advertise with Adaptive Exposure via Constrained Two-Level Reinforcement Learning


Sep 10, 2018
Weixun Wang, Junqi Jin, Jianye Hao, Chunjie Chen, Chuan Yu, Weinan Zhang, Jun Wang, Yixi Wang, Han Li, Jian Xu, Kun Gai

* 10 pages, 8 figures 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Cooperation in Sequential Prisoner's Dilemmas: a Deep Multiagent Reinforcement Learning Approach


Mar 01, 2018
Weixun Wang, Jianye Hao, Yixi Wang, Matthew Taylor

* 13 pages, 21 figures 

  Access Paper or Ask Questions