Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Wei He

A Miniature Biological Eagle-Eye Vision System for Small Target Detection


Jul 18, 2021
Shutai Wang, Qiang Fu, Yinhao Hu, Chunhua Zhang, Wei He

* submitted to 2021 Chinese Automation Congress (CAC 2021) 

  Access Paper or Ask Questions

Vision-Based Target Localization for a Flapping-Wing Aerial Vehicle


Jul 15, 2021
Xinghao Dong, Qiang Fu, Chunhua Zhang, Wei He

* Submitted to the 36th Youth Academic Annual Conference of Chinese Association of Automation (YAC2021) 

  Access Paper or Ask Questions

AlterSGD: Finding Flat Minima for Continual Learning by Alternative Training


Jul 13, 2021
Zhongzhan Huang, Mingfu Liang, Senwei Liang, Wei He


  Access Paper or Ask Questions

Blending Pruning Criteria for Convolutional Neural Networks


Jul 11, 2021
Wei He, Zhongzhan Huang, Mingfu Liang, Senwei Liang, Haizhao Yang


  Access Paper or Ask Questions

From Semantic Retrieval to Pairwise Ranking: Applying Deep Learning in E-commerce Search


Mar 24, 2021
Rui Li, Yunjiang Jiang, Wenyun Yang, Guoyu Tang, Songlin Wang, Chaoyi Ma, Wei He, Xi Xiong, Yun Xiao, Eric Yihong Zhao

* Accepted in SIGIR 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Interpretable Hyperspectral AI: When Non-Convex Modeling meets Hyperspectral Remote Sensing


Mar 02, 2021
Danfeng Hong, Wei He, Naoto Yokoya, Jing Yao, Lianru Gao, Liangpei Zhang, Jocelyn Chanussot, Xiao Xiang Zhu


  Access Paper or Ask Questions

Fast Hyperspectral Image Recovery via Non-iterative Fusion of Dual-Camera Compressive Hyperspectral Imaging


Dec 30, 2020
Wei He, Naoto Yokoya, Xin Yuan


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Attention Network: Accelerate Attention by Searching Where to Plug


Nov 28, 2020
Zhongzhan Huang, Senwei Liang, Mingfu Liang, Wei He, Haizhao Yang


  Access Paper or Ask Questions

Unmixing Convolutional Features for Crisp Edge Detection


Nov 19, 2020
Linxi Huan, Xianwei Zheng, Nan Xue, Wei He, Jianya Gong, Gui-Song Xia


  Access Paper or Ask Questions

Non-local Meets Global: An Iterative Paradigm for Hyperspectral Image Restoration


Oct 24, 2020
Wei He, Quanming Yao, Chao Li, Naoto Yokoya, Qibin Zhao, Hongyan Zhang, Liangpei Zhang

* Accepted to TPAMI 

  Access Paper or Ask Questions

Illumination invariant hyperspectral image unmixing based on a digital surface model


Jul 23, 2020
Tatsumi Uezato, Naoto Yokoya, Wei He


  Access Paper or Ask Questions

Guided Deep Decoder: Unsupervised Image Pair Fusion


Jul 23, 2020
Tatsumi Uezato, Danfeng Hong, Naoto Yokoya, Wei He

* ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Breaking the Limits of Remote Sensing by Simulation and Deep Learning for Flood and Debris Flow Mapping


Jun 09, 2020
Naoto Yokoya, Kazuki Yamanoi, Wei He, Gerald Baier, Bruno Adriano, Hiroyuki Miura, Satoru Oishi


  Access Paper or Ask Questions

Hyperspectral Super-Resolution via Coupled Tensor Ring Factorization


Jan 06, 2020
Wei He, Yong Chen, Naoto Yokoya, Chao Li, Qibin Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Non-local Meets Global: An Integrated Paradigm for Hyperspectral Denoising


Dec 11, 2018
Wei He, Quanming Yao, Chao Li, Naoto Yokoya, Qibin Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Highly Scalable Deep Learning Training System with Mixed-Precision: Training ImageNet in Four Minutes


Jul 30, 2018
Xianyan Jia, Shutao Song, Wei He, Yangzihao Wang, Haidong Rong, Feihu Zhou, Liqiang Xie, Zhenyu Guo, Yuanzhou Yang, Liwei Yu, Tiegang Chen, Guangxiao Hu, Shaohuai Shi, Xiaowen Chu

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1803.03383 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-temporal Sentinel-1 and -2 Data Fusion for Optical Image Simulation


Jul 26, 2018
Wei He, Naoto Yokoya


  Access Paper or Ask Questions

DuReader: a Chinese Machine Reading Comprehension Dataset from Real-world Applications


Jun 11, 2018
Wei He, Kai Liu, Jing Liu, Yajuan Lyu, Shiqi Zhao, Xinyan Xiao, Yuan Liu, Yizhong Wang, Hua Wu, Qiaoqiao She, Xuan Liu, Tian Wu, Haifeng Wang

* 10 pages, ACL 2018 MRQA Workshop camera-ready version 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Passage Machine Reading Comprehension with Cross-Passage Answer Verification


May 10, 2018
Yizhong Wang, Kai Liu, Jing Liu, Wei He, Yajuan Lyu, Hua Wu, Sujian Li, Haifeng Wang

* 10 pages, ACL 2018 camera-ready version 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Learning for Neural Machine Translation


Dec 10, 2016
Yong Cheng, Wei Xu, Zhongjun He, Wei He, Hua Wu, Maosong Sun, Yang Liu

* Corrected a typo 

  Access Paper or Ask Questions

Chinese Poetry Generation with Planning based Neural Network


Dec 07, 2016
Zhe Wang, Wei He, Hua Wu, Haiyang Wu, Wei Li, Haifeng Wang, Enhong Chen

* Accepted paper at COLING 2016 

  Access Paper or Ask Questions

Minimum Risk Training for Neural Machine Translation


Jun 15, 2016
Shiqi Shen, Yong Cheng, Zhongjun He, Wei He, Hua Wu, Maosong Sun, Yang Liu

* Accepted for publication in Proceedings of ACL 2016 

  Access Paper or Ask Questions

Agreement-based Joint Training for Bidirectional Attention-based Neural Machine Translation


Apr 22, 2016
Yong Cheng, Shiqi Shen, Zhongjun He, Wei He, Hua Wu, Maosong Sun, Yang Liu

* Accepted for publication in IJCAI 2016 

  Access Paper or Ask Questions