Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

 Add to Chrome

 Add to Firefox

CatalyzeX Code Finder - Browser extension linking code for ML papers across the web! | Product Hunt Embed
Fast Hyperspectral Image Recovery via Non-iterative Fusion of Dual-Camera Compressive Hyperspectral Imaging

Dec 30, 2020
Wei He, Naoto Yokoya, Xin Yuan


  Access Paper or Ask Questions

Efficient Attention Network: Accelerate Attention by Searching Where to Plug

Nov 28, 2020
Zhongzhan Huang, Senwei Liang, Mingfu Liang, Wei He, Haizhao Yang


  Access Paper or Ask Questions

Unmixing Convolutional Features for Crisp Edge Detection

Nov 19, 2020
Linxi Huan, Xianwei Zheng, Nan Xue, Wei He, Jianya Gong, Gui-Song Xia


  Access Paper or Ask Questions

Non-local Meets Global: An Iterative Paradigm for Hyperspectral Image Restoration

Oct 24, 2020
Wei He, Quanming Yao, Chao Li, Naoto Yokoya, Qibin Zhao, Hongyan Zhang, Liangpei Zhang

* Accepted to TPAMI 

  Access Paper or Ask Questions

Illumination invariant hyperspectral image unmixing based on a digital surface model

Jul 23, 2020
Tatsumi Uezato, Naoto Yokoya, Wei He


  Access Paper or Ask Questions

Guided Deep Decoder: Unsupervised Image Pair Fusion

Jul 23, 2020
Tatsumi Uezato, Danfeng Hong, Naoto Yokoya, Wei He

* ECCV 2020 

  Access Paper or Ask Questions

Breaking the Limits of Remote Sensing by Simulation and Deep Learning for Flood and Debris Flow Mapping

Jun 09, 2020
Naoto Yokoya, Kazuki Yamanoi, Wei He, Gerald Baier, Bruno Adriano, Hiroyuki Miura, Satoru Oishi


  Access Paper or Ask Questions

Hyperspectral Super-Resolution via Coupled Tensor Ring Factorization

Jan 06, 2020
Wei He, Yong Chen, Naoto Yokoya, Chao Li, Qibin Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Non-local Meets Global: An Integrated Paradigm for Hyperspectral Denoising

Dec 11, 2018
Wei He, Quanming Yao, Chao Li, Naoto Yokoya, Qibin Zhao


  Access Paper or Ask Questions

Highly Scalable Deep Learning Training System with Mixed-Precision: Training ImageNet in Four Minutes

Jul 30, 2018
Xianyan Jia, Shutao Song, Wei He, Yangzihao Wang, Haidong Rong, Feihu Zhou, Liqiang Xie, Zhenyu Guo, Yuanzhou Yang, Liwei Yu, Tiegang Chen, Guangxiao Hu, Shaohuai Shi, Xiaowen Chu

* arXiv admin note: text overlap with arXiv:1803.03383 by other authors 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-temporal Sentinel-1 and -2 Data Fusion for Optical Image Simulation

Jul 26, 2018
Wei He, Naoto Yokoya


  Access Paper or Ask Questions

DuReader: a Chinese Machine Reading Comprehension Dataset from Real-world Applications

Jun 11, 2018
Wei He, Kai Liu, Jing Liu, Yajuan Lyu, Shiqi Zhao, Xinyan Xiao, Yuan Liu, Yizhong Wang, Hua Wu, Qiaoqiao She, Xuan Liu, Tian Wu, Haifeng Wang

* 10 pages, ACL 2018 MRQA Workshop camera-ready version 

  Access Paper or Ask Questions

Multi-Passage Machine Reading Comprehension with Cross-Passage Answer Verification

May 10, 2018
Yizhong Wang, Kai Liu, Jing Liu, Wei He, Yajuan Lyu, Hua Wu, Sujian Li, Haifeng Wang

* 10 pages, ACL 2018 camera-ready version 

  Access Paper or Ask Questions

Semi-Supervised Learning for Neural Machine Translation

Dec 10, 2016
Yong Cheng, Wei Xu, Zhongjun He, Wei He, Hua Wu, Maosong Sun, Yang Liu

* Corrected a typo 

  Access Paper or Ask Questions

Chinese Poetry Generation with Planning based Neural Network

Dec 07, 2016
Zhe Wang, Wei He, Hua Wu, Haiyang Wu, Wei Li, Haifeng Wang, Enhong Chen

* Accepted paper at COLING 2016 

  Access Paper or Ask Questions

Minimum Risk Training for Neural Machine Translation

Jun 15, 2016
Shiqi Shen, Yong Cheng, Zhongjun He, Wei He, Hua Wu, Maosong Sun, Yang Liu

* Accepted for publication in Proceedings of ACL 2016 

  Access Paper or Ask Questions

Agreement-based Joint Training for Bidirectional Attention-based Neural Machine Translation

Apr 22, 2016
Yong Cheng, Shiqi Shen, Zhongjun He, Wei He, Hua Wu, Maosong Sun, Yang Liu

* Accepted for publication in IJCAI 2016 

  Access Paper or Ask Questions