Get our free extension to see links to code for papers anywhere online!

Chrome logo Add to Chrome

Firefox logo Add to Firefox

Picture for Dong Li

CMML: Contextual Modulation Meta Learning for Cold-Start Recommendation


Sep 08, 2021
Xidong Feng, Chen Chen, Dong Li, Mengchen Zhao, Jianye Hao, Jun Wang

* corresponding to ; Accepted by CIKM 2021 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Discriminative Representation Learning for Unsupervised Person Re-identification


Aug 16, 2021
Takashi Isobe, Dong Li, Lu Tian, Weihua Chen, Yi Shan, Shengjin Wang

* ICCV 2021 

  Access Paper or Ask Questions

On Sampling Top-K Recommendation Evaluation


Jun 20, 2021
Dong Li, Ruoming Jin, Jing Gao, Zhi Liu


  Access Paper or Ask Questions

Towards a Better Understanding of Linear Models for Recommendation


Jun 16, 2021
Ruoming Jin, Dong Li, Jing Gao, Zhi Liu, Li Chen, Yang Zhou


  Access Paper or Ask Questions

InfoBehavior: Self-supervised Representation Learning for Ultra-long Behavior Sequence via Hierarchical Grouping


Jun 13, 2021
Runshi Liu, Pengda Qin, Yuhong Li, Weigao Wen, Dong Li, Kefeng Deng, Qiang Wu


  Access Paper or Ask Questions

Cooperative Multi-Agent Transfer Learning with Level-Adaptive Credit Assignment


Jun 03, 2021
Tianze Zhou, Fubiao Zhang, Kun Shao, Kai Li, Wenhan Huang, Jun Luo, Weixun Wang, Yaodong Yang, Hangyu Mao, Bin Wang, Dong Li, Wulong Liu, Jianye Hao

* 12 pages, 9 figures 

  Access Paper or Ask Questions

ROBI: A Multi-View Dataset for Reflective Objects in Robotic Bin-Picking


May 10, 2021
Jun Yang, Yizhou Gao, Dong Li, Steven L. Waslander


  Access Paper or Ask Questions

Cross-Dataset Collaborative Learning for Semantic Segmentation


Mar 21, 2021
Li Wang, Dong Li, Yousong Zhu, Lu Tian, Yi Shan

* To Appear at CVPR2021 

  Access Paper or Ask Questions

Probabilistic Multi-View Fusion of Active Stereo Depth Maps for Robotic Bin-Picking


Mar 19, 2021
Jun Yang, Dong Li, Steven L. Waslander


  Access Paper or Ask Questions

Learning Symbolic Rules for Interpretable Deep Reinforcement Learning


Mar 16, 2021
Zhihao Ma, Yuzheng Zhuang, Paul Weng, Hankz Hankui Zhuo, Dong Li, Wulong Liu, Jianye Hao


  Access Paper or Ask Questions

On Estimating Recommendation Evaluation Metrics under Sampling


Mar 03, 2021
Ruoming Jin, Dong Li, Benjamin Mudrak, Jing Gao, Zhi Liu


  Access Paper or Ask Questions

Differentiable Logic Machines


Feb 23, 2021
Zimmer Matthieu, Feng Xuening, Glanois Claire, Jiang Zhaohui, Zhang Jianyi, Weng Paul, Jianye Hao, Dong Li, Wulong Liu


  Access Paper or Ask Questions

ZeRO-Offload: Democratizing Billion-Scale Model Training


Jan 18, 2021
Jie Ren, Samyam Rajbhandari, Reza Yazdani Aminabadi, Olatunji Ruwase, Shuangyan Yang, Minjia Zhang, Dong Li, Yuxiong He


  Access Paper or Ask Questions

Towards Better Object Detection in Scale Variation with Adaptive Feature Selection


Dec 09, 2020
Zehui Gong, Dong Li


  Access Paper or Ask Questions

Strong but Simple Baseline with Dual-Granularity Triplet Loss for Visible-Thermal Person Re-Identification


Dec 09, 2020
Haijun Liu, Yanxia Chai, Xiaoheng Tan, Dong Li, Xichuan Zhou


  Access Paper or Ask Questions

What About Taking Policy as Input of Value Function: Policy-extended Value Function Approximator


Oct 19, 2020
Hongyao Tang, Zhaopeng Meng, Jianye HAO, Chen Chen, Daniel Graves, Dong Li, Wulong Liu, Yaodong Yang

* Preprint version 

  Access Paper or Ask Questions

Towards Optimal Filter Pruning with Balanced Performance and Pruning Speed


Oct 14, 2020
Dong Li, Sitong Chen, Xudong Liu, Yunda Sun, Li Zhang


  Access Paper or Ask Questions

Towards Effective Context for Meta-Reinforcement Learning: an Approach based on Contrastive Learning


Oct 07, 2020
Haotian Fu, Hongyao Tang, Jianye Hao, Chen Chen, Xidong Feng, Dong Li, Wulong Liu


  Access Paper or Ask Questions

Adaptive Neural Network-Based Approximation to Accelerate Eulerian Fluid Simulation


Aug 26, 2020
Wenqian Dong, Jie Liu, Zhen Xie, Dong Li


  Access Paper or Ask Questions

Smart-PGSim: Using Neural Network to Accelerate AC-OPF Power Grid Simulation


Aug 26, 2020
Wenqian Dong, Zhen Xie, Gokcen Kestor, Dong Li


  Access Paper or Ask Questions

Large-scale Real-time Personalized Similar Product Recommendations


Apr 12, 2020
Zhi Liu, Yan Huang, Jing Gao, Li Chen, Dong Li


  Access Paper or Ask Questions

Long Short-Term Relation Networks for Video Action Detection


Mar 31, 2020
Dong Li, Ting Yao, Zhaofan Qiu, Houqiang Li, Tao Mei

* Accepted as a full paper for ACMMM 2019 

  Access Paper or Ask Questions

Feedback Graph Convolutional Network for Skeleton-based Action Recognition


Mar 17, 2020
Hao Yang, Dan Yan, Li Zhang, Dong Li, YunDa Sun, ShaoDi You, Stephen J. Maybank

* 18 pages, 5 figures 

  Access Paper or Ask Questions

FLAME: A Self-Adaptive Auto-labeling System for Heterogeneous Mobile Processors


Mar 03, 2020
Jie Liu, Jiawen Liu, Zhen Xie, Dong Li


  Access Paper or Ask Questions